Data publikacji: 04.10.2023 r.

Rozeznanie rynku nr 23/2023

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Komitet Paralimpijski

ul. Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa

NIP: 5262358030

tel.: +48 22 824 08 72

Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. w terminie: 15-28.10.2023 r., na terenie miasta: WŁADYSŁAWOWO, oczekujemy:
  2. zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 15 osób

obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, w tym 4 osoby poruszające się na wózkach

  • zapewnienia wyżywienia dla 15 osób

śniadanie, obiad, kolacja oraz woda 1,5l dziennie/osoba, od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu

  • wynajmu obiektów sportowych:
  • hala sportowa w wymiarze 4 godz. x 13 dni,
  • siłownia w wymiarze 3 godz. x 13 dni,
  • rzutnie/stadion w wymiarze 4 godz. x 13 dni,
  • skocznia wzwyż – 2 godz. x 13 dni,
  • basen i sauna w wymiarze 6 godz.

Prosimy też o dostęp do sprzętu sportowego (piłki lekarskie, dyski, kule, oszczepy)

Zamawiający NIE dopuszcza możliwości składania informacji częściowych wszystkie usługi wymagane w jednym obiekcie.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2023”, realizowanego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Rozeznanie dotyczy kodu CPV:

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55000000-0Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 – Usługi hotelarskie

55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego rozeznania jest Magdalena Ratyńska:

e-mail: m.ratynska@paralympic.org.pl

5. Miejsce, termin i sposób złożenia informacji cenowej:

Informację cenową należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.ratynska@paralympic.org.pl do dnia: 11.10.2023 r. do godziny: 23:59.

Cena podana w informacji powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Informacje na temat przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych zawartych w informacji cenowej Wykonawcy

  1. https://paralympic.org.pl/projekty/projekt-pfron/  w zakładce: „Informacje RODO”

7. Postanowienia końcowe

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018. Poz. 1025) oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie nie kreuje po stornie Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paralimpijskiego do żadnego określonego działania, w tym do akceptacji informacji cenowej w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia.  Polskiego Komitetu Paralimpijskiego nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem informacji cenowej.

8. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz – Informacja cenowa