09 11 2022 guttmanny22 www

Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku #Guttmanny2022 ma na celu wyłonienie najlepszego i najpopularniejszego sportowca 2022 roku. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma statuetkę imienia Sir Ludwiga Guttmanna – twórcy igrzysk paraolimpijskich – wykonaną z brązu i zaprojektowaną przez Andrzeja Renesa. Statuetki, które potocznie nazwano już „Guttmannami” przyznawane będą także w trzech innych kategoriach: trener/trenerka, wydarzenie i organizacja roku. Organizacja plebiscytu ma na celu promocję sportu osób z niepełnosprawnościami. Będzie mieć również wpływ na społeczeństwo przez prezentowanie postaw niepełnosprawnych sportowców godnych naśladowania, przysłuży się przełamywaniu barier i stereotypów. Przede wszystkim jednak będzie propagować uprawianie sportu i aktywności fizycznej mimo niepełnosprawności. W myśl zasady, którą powtarzają paraolimpijscy mistrzowie: niemożliwe nie istnieje.

Partnerem Głównym 4. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO.

07 11 2022 lotto pkpar kompozyt poziom partnerglowny

Kategoria Sportowiec 2022 Roku – Szymon Sowiński (ZSR ‘’START” ZIELONA GÓRA)
Kategoria Trener 2022 Roku – Andrzej Ochal (Polski Związek Tenisa Stołowego)
Kategoria Wydarzenie 2022 Roku – 50. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Szczecin 2022
Kategoria Organizacja Sportowa 2022 Roku – Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
Nagroda Specjalna 2022 Roku/Guttmann Honorowy – Zenon Jaszczur
Nagroda Specjalna 2022 Roku/Mecenas Sportu Paraolimpijskiego – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Nagroda Specjalna 2022 Roku/Przyjaciel Sportu paraolimpijskiego – Michał Pol

Kategoria Sportowiec 2022 Roku – miejsca w głosowaniu:

 1. Szymon Sowiński (ZSR „START” ZIELONA GÓRA)
 2. Barbara Moskal (Podkarpacie Przemyśl)
 3. Milena Olszewska (GZSN Start Gorzów)
 4. Jacek Czech (UKS G8 Bielany)
 5. Natalia Partyka (Klub Sportowy Inwalidów „START” Szczecin)
 6. Witold Skupień (Obidowiec Obidowa)
 7. Michał Gadowski i Jolanta Majka (Klub Sportowy Inwalidów „START” Szczecin)
 8. Adrian Castro (IKS AWF Warszawa)
 9. Patryk Chojnowski (Klub Sportowy Inwalidów „START” Szczecin)
 10. Edyta Owczarz i Krystyna Owczarz (IKSON Głogów)
nominowani2022 sportowiec
nominowani2022 trener
nominowani2022 wydarzenie
nominowani2022 organizacja
24 11 2022 kandydatury hd min 1
kandydatury2022 trener
kandydatury2022 ydarzenie
kandydatury2022 organizacja

REGULAMIN
4.PLEBISCYT POLSKIEGO KOMITETU PARAOLIMPIJSKIEGO
NA SPORTOWCA ROKU #GUTTMANNY2022
(DALEJ ZWANEGO „PLEBISCYTEM”)

 1. Cele Plebiscytu
 1. Promocja sportu wśród osób z niepełnosprawnościami.
 2. Przybliżenie społeczeństwu wiedzy o dyscyplinach paraolimpijskich, sporcie osób
  z niepełnosprawnościami, ich sukcesach odnoszonych na zawodach międzynarodowych oraz igrzyskach paraolimpijskich.
 3. Wpływ na społeczeństwo poprzez kształtowanie i prezentowanie postaw niepełnosprawnych sportowców godnych naśladowania, a także przełamywanie barier i stereotypów.
 4. Wywołanie wśród osób fizycznych i prawnych różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami, jednego z ważniejszych czynników integrujących ludzi.
 1. Postanowienia ogólne.

Plebiscyt organizowany jest przez Polski Komitet Paraolimpijski, z siedzibą przy ul. Konwiktorskiej 9/2, 00-216 Warszawa, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156875 (odpis z KRS stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu), NIP: 5262358030 reprezentowany przez:

Łukasza Szeligę – Prezesa,
Tadeusza Nowickiego – Wiceprezesa

zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Przedmiotem Plebiscytu jest wyłonienie 4 zwycięzców: 
  1. Sportowiec 2022 roku; 
  2. Trener/Trenerka 2022 roku; 
  3. Organizacja Sportowa 2022 roku; 
  4. Wydarzenie Sportowe 2022 roku. 
 1. Plebiscytem kieruje zespół pracowników Biura PKPar. 
 2. Przystąpienie i udział w Plebiscycie są całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
 1. Plebiscyt składa się z trzech etapów. 
 1. Etap I trwa od dnia 20.10.2022 do dnia 3.11.2022 i podczas tego etapu zbierane będą:
  1. spośród polskich paraolimpijczyków oraz sportowców z niepełnosprawnościami reprezentujących dyscypliny paraolimpijskie startującymi w letnich i zimowych imprezach sportowych – kandydatury do miana Sportowca Roku 2022
  2. spośród trenerów i trenerek sportów paraolimpijskich – kandydatury do miana Trenera/Trenerki Roku 2022
  3. spośród organizacji sportowych działających na rzecz osób uprawiających dyscypliny paraolimpijskie  – kandydatury do miana Organizacji Sportowej Roku 2022;
  4. spośród wydarzeń sportowych z dyscyplin paraolimpijskich, które zostały rozegrane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 01.11.2021 do dnia 31.10.2022 – kandydatury do miana Wydarzenia Sportowego Roku 2022.
 1. Etap II trwa od dnia 07.11.2022 do dnia 13.11.2022, podczas którego z nadesłanych kandydatur Kapituła Plebiscytu wybierze łącznie:
  1. 20 sportowców, 
  2. 5 trenerów, 
  3. 5 organizacji sportowych, 
  4. 5 wydarzeń sportowych, 

z największą sumą punktów, którzy ostatecznie walczyć będą o zwycięstwo w Plebiscycie w III etapie. W tym celu każdy członek kapituły dokonuje tajnego wyboru 10 kandydatów w kategorii Sportowiec Roku, a także 5 kandydatów w pozostałych trzech kategoriach spośród zgłoszeń otrzymanych w etapie I. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania bądź za pośrednictwem przygotowanej przez organizatora platformy internetowej.
W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy na  ostatnim miejscu premiowanym uczestnictwem
w III etapie w danej kategorii znajdzie się kilku kandydatów o tożsamej liczbie punktów wszyscy oni przechodzą ex aequo do etapu III.

 1. W III Etapie plebiscytu, który potrwa od dnia 17.11.2022 do godz. 23:59 w dniu 30.11.2022 za pomocą głosowania internetowego na specjalnie przygotowanej platformie, wyłoniona zostanie końcowa kolejność finałowej listy zwycięzców. 
 1. Finałowa kolejność ustalana jest po zliczeniu sumy punktów z głosowania internautów i punktów przyznanych przez Kapitułę. Suma punktów z głosowania internautów będzie miała tożsamą wagę, jak suma punktów z głosowania samej Kapituły. Zwycięzcą jest ta osoba, która otrzyma najwięcej punktów. W przypadku tej samej liczby punktów decyduje liczba głosów oddanych w głosowaniu Kapituły.
 1. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas Finałowej Gali Plebiscytu nie później niż 31.12.2022 r.

 1. Dla przeprowadzenia II Etapu Plebiscytu Prezes PKPar powoła Kapitułę Plebiscytu oraz jej Przewodniczącego. Członkowie Kapituły zostaną wybrani spośród osób z instytucji i środowisk związanych z tematyką sportu i/lub niepełnosprawności.. 
 1. W Etapie III głosować może każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania – dalej zwana „Głosującym”.
 1. Pracownicy Organizatora, jak również instytucje oraz osoby współpracujące z Organizatorem
  w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 1. Niniejszy Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym Organizatora, umieszczonym na stronie www.paralympic.org.pl w zakładce Guttmanny 2022: 4. Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
 1. Przebieg Plebiscytu:
 1. Etap I
 2. W Etapie I kandydaturę na sportowca, trenera/trenerkę, organizację sportową oraz wydarzenie sportowe 2022 roku, przesłać może:
  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania – w imieniu własnym lub kandydata;
  2. kurator osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych albo opiekun osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej – w imieniu takiej osoby;
  3. każda Organizacja lub inna jednostka organizacyjna, w tym w szczególności kluby sportowe – w imieniu własnym lub kandydata, zwany dalej „Zgłaszającym”.
 1. W terminie od 20.10.2022 do 03.11.2022  zgłaszający przesyła kandydaturę, poprzez wypełnienie online na stronie http://paralympic.org.pl/guttmanny2022/ Formularza Zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu); kolejno Zgłaszający otrzyma na adres e-mail (podany przy zgłoszeniu) link potwierdzający zgłoszenie swojego kandydata, po którego kliknięciu, zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane na adres mailowy: plebiscyt@paralympic.org.pl.
 2. Organizator poinformuje drogą mailową wszystkie osoby i organizacje o fakcie zgłoszenia ich kandydatur do udziału w Plebiscycie. 
 3. Kandydaci otrzymają drogą mailową Regulamin Plebiscytu w celu zapoznania się oraz jego akceptacji (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól). Kandydaci muszą odesłać maila na adres plebiscyt@paralympic.org.pl, aby ich zgoda na udział w Plebiscycie została zarejestrowana. 
 4. Zgłaszający może przesłać tylko 1 kandydaturę w 1 kategorii, które spełniają podane w niniejszym Regulaminie kryteria.
 5. Zgłoszenie uznaje się za ważne w przypadku, gdy Zgłaszający wypełnił wszystkie wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym pola oraz obowiązujące zgody.
 1. Etap II
 1. W II Etapie członkowie Kapituły Plebiscytu w terminie od dnia 07.11.2022 do dnia 13.11.2022 dokonują indywidualnego wyboru – ze wszystkich zgłoszonych kandydatur:
  1. 10 osób do tytułu Sportowca 2022 roku,  
  2. 5 osób do tytułu Trenera/Trenerki 2022 roku,
  3. 5 organizacji do tytułu Organizacji Sportowej 2022 roku, 
  4. 5 wydarzeń do Wydarzenia Sportowego 2022 roku. 
 2. Na podstawie indywidualnych głosów członków Kapituły po ich zsumowaniu tworzona jest lista 20 Nominowanych do tytułu Sportowca 2022 roku, 5 nominowanych do tytułu Trenera/Trenerki 2022 roku, 5 nominowanych do tytułu Organizacji Sportowej 2022 roku i 5 nominowanych do tytułu Wydarzenia Sportowego 2022 roku, zwanych dalej „Nominowanymi”.
 3. Osoby wytypowane przez Kapitułę zostaną poinformowane drogą mailową o fakcie uzyskania nominacji i zakwalifikowaniu się do III etapu Plebiscytu. 
 4. Warunkiem znalezienia się na Liście Nominowanych jest potwierdzenie drogą mailową chęci uczestnictwa w III etapie Plebiscytu.
 5. W sytuacji, gdy osoba wytypowana przez Kapitułę nie wyrazi zgody na udział w III etapie Plebiscytu, Kapituła – wskazuje kolejne kandydatury, aż do momentu wyłonienia 10 lub 5 Nominowanych, którzy potwierdzą swój dalszy udział w Plebiscycie.
 6. Do dnia 16.11.2022 Organizator opublikuje na swojej stronie internetowej oraz profilu FB wybraną przez Kapitułę Listę Nominowanych.
 1. Etap III
 1. W dniu 17.11.2022 uruchomiona zostanie platforma do głosowania, znajdująca się pod adresem: https://paralympic.org.pl/guttmanny2022/, na której każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania swojego głosu.
 2. Głosowanie trwać będzie od 17.11.2022 do 30.11.2022.
 3. Każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania jednego ważnego głosu podczas trwania tego Etapu. Głosujący wskazuje jedną osobę/organizację/wydarzenie, które jego zdaniem zasługują na miano Sportowca 2022 roku, Trenera/rki 2022 roku, Organizacji Sportowej 2022 roku, Wydarzenia Sportowego 2022 roku.
 1. W celu ułatwienia dokonania wyboru Organizator zamieści na platformie do głosowania, a także na profilu Facebook, krótkie notki biograficzne Nominowanych wraz z opisem największych sukcesów osiągniętych w ostatnich 12 miesiącach.
 1. Kapituła Plebiscytu, poprzez podjęcie Uchwały, może zaproponować Organizatorowi, aby przyznał specjalny tytuł dla Przyjaciela Sportu Paraolimpijskiego 2022 roku lub inną nagrodę specjalną.
 1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w grudniu, podczas Gali Finałowej Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku #Guttmanny 2022 oraz na stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych Organizatora. Podczas tego wydarzenia nastąpi wręczenie statuetek i nagród laureatom Plebiscytu.
 1. Do udziału w Finale zaproszona zostanie cała 35-tka Nominowanych, nagrodzona zostanie pierwsza dziesiątka Plebiscytu na Sportowca 2022 roku, 1 Trener/Trenerka, 1 Organizacja sportowa oraz 1 Wydarzenie sportowe. Liczba zaproszonych gości może ulec zmianie w sytuacji związanej z czynnikami niezależnymi od Organizatora Plebiscytu.
 1. Forma uhonorowania laureatów:
 1. Statuetka (rzeźba aut. Andrzeja Renesa) dla Zwycięzców Plebiscytu;
 2. Statuetka dla laureatów w kategorii Sportowiec 2022 roku – od II do X miejsca.
 3. Nagroda pieniężna dla Zwycięzcy w kategorii Sportowiec 2022 roku w wysokości uznaniowej określonej przez Organizatora. Nagroda pieniężna stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zostanie rozliczony samodzielnie przez Zwycięzcę. 
 1. Laureaci wyróżnieni nagrodami w Plebiscycie nie są uprawnieni do żądania zamiany wygranych nagród rzeczowych na inne ani wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej.
 1. Udział w Plebiscycie nie kreuje po stronie kandydatów lub Nominowanych jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności kandydatom lub Nominowanym nie przysługują w stosunku do Organizatora roszczenia o świadczenia pieniężne lub jakiegokolwiek inne świadczenia z tytułu udziału w Plebiscycie.  
 1. Postanowienia dodatkowe
 1. Organizator zastrzega, że w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był
   w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;
  2. niedoręczenie osobie przyznanej statuetki spowodowane niepodaniem przez nią danych kontaktowych lub błędnych ich podaniem;
  3. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe;
  4. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
  5. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 1. Wszyscy Nominowani mają prawo informować, że zostali zgłoszeni do Plebiscytu.
 1. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach dotyczących wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu decyzję podejmuje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Plebiscytu w dowolnym okresie jego trwania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej.
 3. Przystąpienie do Plebiscytu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Kontakt

BIURO PLEBISCYTU
Polski Komitet Paraolimpijski
ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa
m.zawadzka@paralympic.org.pl
tel.: +48-22-824-08-72

Kapituła Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2022 roku

Zgodnie z Regulaminem 4. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2022 roku, Prezes Zarządu Łukasz Szeliga, w imieniu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, powołał Kapitułę Plebiscytu w składzie:

OsobaRola
Łukasz SzeligaPrezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Paulina Malinowska-KowalczykSekretarz Generalna Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Przewodnicząca Kapituły
Eugeniusz GrabowskiWiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Tadeusz NowickiWiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Piotr NowackiDoradca Prezydenta RP
Filip PruszkowskiKierownik Biura ds. Komunikacji PFRON
Marek SzkolnikowskiDyrektor TVP Sport
Robert KamińskiDyrektor Sportowy PZSN „START”
Romuald SchmidtPrezes Zarządu „POLSKA BOCCIA”
Adam DzitkowskiPrezes Zarządu Związku Kultury Fizycznej „OLIMP”
Mirosław MirynowskiPrezes Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”
Peter KalubaPrezes Polskiego Związku Rugby na Wózkach
Dariusz SzumacherPrezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego
Agnieszka KamińskaPrezes Zarządu - Polskie Radio SA
Paweł Wójcik Telewizja Polsat
Aida BellaDyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej - Totalizator Sportowy
lotto logo

Partner Główny Projektu

orlen logo czerw

Sponsor Statuetek

Patroni Medialni

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Paraolimpijski z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2, tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, adres korespondencyjny i/lub adres e-mail są przetwarzane w celu zaproszenia na Finał 4. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2022, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał z ogólnodostępnych źródeł (internet) oraz wewnętrznych baz danych.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych) oraz Poczta Polska w zakresie dostarczenia zaproszenia.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do końca trwania Plebiscytu, a następnie przez rok w celach archiwalnych i statystycznych.

 • Prawa osób fizycznych

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator informuje również, że podczas Finału 4 Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2022 będą robione zdjęcia oraz nagrywane filmy. Fotorelacja oraz wideorelacja z wydarzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz fanpage’ach Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) a także zostaną udostępnione partnerom i sponsorom.