opr3 1640x320 1

3.Orlen Paralympic Run odbędzie się w niedzielę 8 października 2023 roku na terenie parku Kępa Potocka w Warszawie.

Formuła przedsięwzięcia Polskiego Komitetu Paralimpijskiego zakłada, że udział w wydarzeniu ma być dostępny dla każdego bez względu na jego stopień sprawności. Celem projektu jest pokazanie, że każda osoba, sprawna lub z niepełnosprawnością może być aktywna fizycznie. Stąd też wyznaczamy dwie trasy – 1 km oraz 5 km, aby każdy mógł spróbować zmierzyć się z dystansem adekwatnym do swoich możliwości. Planowana liczba uczestników wydarzenia to 500 osób. Każda zarejestrowana osoba otrzyma starter pack w skład którego wchodzi koszulka biegowa i prezenty od naszych sponsorów i partnerów. Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają również pamiątkowy medal. Start zapisów planujemy na 1 września poprzez aplikację PKPar (do pobrania na App Store/Sklep Play) i stronę internetową. 

Sponsorem Tytularnym wydarzenia jest PKN ORLEN.

Patronat honorowy nad biegiem objął Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Paweł Michalec. 

Patronem wydarzenia jest RK Athletics – klub Roberta Korzeniowskiego. 

Patronami medialnymi są Polskie Radio, TVP Sport i portal magazynbieganie.pl.

orlen pkpar poziom rgb

REGULAMIN IMPREZY
3. ORLEN PARALYMPIC RUN 2023

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem 3. Orlen Paralympic Run jest Polski Komitet Paralimpijski; ul. Konwiktorska 9, lok. 2, 00-216 Warszawa, NIP 5262358030, REGON 014860743.
 2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 537-007-749 oraz (+48 22) 824 08 72 mailowo: marketing@paralympic.org.pl, biuro@paralympic.org.pl lub korespondencyjnie: Polski Komitet Paralimpijski, ul. Konwiktorska 9, lok.2, 00-216 Warszawa.

II. CEL

 1. Propagowanie autorskiej akcji Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat sportu osób z niepełnosprawnościami oraz dyscyplin paralimpijskich
 3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 4. Propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad oraz idei paralimpizmu.
 5. Szerzenie idei aktywności fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami.
 6. Współudział w inspirowaniu i organizowaniu sportu osób niepełnosprawnych, szczególnie paralimpijskiego w Polsce.
 7. Promocja biegania jako formy aktywnego spędzania czasu.
 8. Promocja Polskiego Komitetu Paralimpijskiego jako instytucji wspierającej aktywność fizyczną oraz inicjatywę integracji społecznej.

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Data: 8październik 2023 rok (NIEDZIELA).
 2. Godzina startu: 11:00 (bieg 1km) 12:30 (bieg 5km)
 3. Miejsce: obszar parku Kępa Potocka w Warszawie.
 4. Dystans: 1 km – trasa będzie oznaczona znakami pionowymi, co 100 metrów. 5 km – trasa będzie oznaczona znakami pionowymi, co 1 kilometr.
 5. Trasa biegu zostanie zaprezentowana na stronie www.paralympic.org.pl (Zakładka „Orlen Paralympic Run – Edycja 2023” – Trasa – 1km/5 km). Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.paralympic.org.pl oraz w aplikacji PKPar w module „3. Orlen Paralympic Run 2023” dostępnej do ściągnięcia z App Store/Sklepie Play. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.paralympic.org.pl Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 6. Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach, według kolorów oznaczeń na numerach startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklarowanego przez uczestnika wyniku, podanego w formularzu zgłoszeniowym. Edycja deklarowanego wyniku jest możliwa do 23 września 2023 r. Osobom rejestrującym się po 23 września 2023r.

organizator nie gwarantuje przydziału do strefy czasowej wynikającej z deklarowanego wyniku. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podziału na wydzielone strefy wynikające z zadeklarowanego przez uczestnika czasu.

IV. LIMIT CZASU I LICZBY UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu:
  1. a)  30 min (dotyczy biegu na 1 km)
  2. b)  90 min (dotyczy biegu na 5 km).
 2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 30 minut lub 90 minut (w zależności od wyboru trasy) od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy, którzy po upływie limitu czasu (o którym mowa w ust. 1 powyżej) pozostaną na Trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego.

V. POMIAR CZASU

 1. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów chip, który będzie na numerze startowym.
 2. Czas zawodników mierzony będzie w dwóch wariantach: brutto (od strzału startera) oraz netto (od przebiegnięcia przez zawodnika przez linię startu). W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

VI. UCZESTNICTWO

 1. W 3. Orlen Paralympic Run 2023 prawo startu mają wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji.
 2. Osoby, które do dnia 8 października 2023 roku nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu. Wzór dokumentu upoważnienia zostanie opublikowany na stronie www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2023 – Do pobrania”.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Lokalizacja oraz godziny pracy Biura Zawodów opublikowane zostaną w późniejszym terminie – nie później niż tydzień przed imprezą na stronie www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2023 – Biuro Zawodów”.
 4. W Biurze Zawodów uczestnicy imprezy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. numer startowy, chip, agrafki, pamiątkową koszulkę brandingiem biegu i w zależności od wsparcia sponsorów inne przedmioty z brandingiem biegu lub sponsorów.
 5. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią konieczne będzie okazanie pisemnego upoważnienia od tej osoby oraz swojego dokumentu tożsamości. Wzór upoważnienia zostanie opublikowany na stronie www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2023 – Do pobrania” nie później niż tydzień przez rozpoczęciem imprezy.
 6. Do odbioru pakietu startowego nie jest wymagane okazanie zaświadczenia lekarskiego.
 7. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
 8. Decyzje lekarzy i ratowników medycznych dotyczące kontynuowania wybranego biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 9. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 10. Zawodnicy pokonują trasę biegnąc lub idąc. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim i sportowych. Możliwe jest również korzystanie z kijków typu „nordic walking”, bieg z przewodnikiem oraz bieg z psem – przewodnikiem (odpowiednio zabezpieczonym). Dopuszcza się również pokonywanie dystansu przy pomocy protez nóg i o kulach.
 11. Nieodebrane pakiety startowe w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.
 14. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, a także roszczenia ze strony uczestnika lub osób trzecich, wynikające z wybranej przez uczestnika długości trasy biegu lub niedostosowania się do przepisów i niezachowania środków bezpieczeństwa przez uczestnika.
 16. Szczegółowe informacje na temat biegu są dostępne pod adresem: www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2023” oraz w aplikacji PKPar w module „3. Orlen Paralympic Run 2023” dostępnej do ściągnięcia z App Store/Sklepie Play.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. 3. Orlen Paralympic Run 2023 jest biegiem darmowym. O kolejności zapisu na listę startową decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Limit liczby uczestników to 500 osób.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa zawodnika do biegu 3. Orlen Paralympic Run 2023 dokonuje się poprzez aplikację PKPar dostępną do ściągnięcia z App Store/Sklepie Play lub Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2023 – Zapisy uczestników”.
 4. Start rejestracji uczestników rozpoczyna się 1 września 2023 roku o godz. 12:00.
 5. Za zgłoszenie uważa się ściągnięcie aplikacji PKPar i wypełnienie przez osobę zgłaszającą Formularza Zgłoszeniowego w module Orlen Paralympic Run, zakładka zapisy (przy rejestracji wymagane jest podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, mail, numer telefonu, miasto, informacja o niepełnosprawności) bądź wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego poprzez stronę internetową www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2023 – Zapisy”. W zgłoszeniu należy wskazać dystans (1 km, 5 km), w którym zamierza uczestniczyć zgłaszający. Zgłaszający może wskazać, że chce wziąć udział w biegu na obu dystansach. W przypadku udziału w biegu na obu dystansach uczestnik otrzymuje jeden pakiet startowy (w tym jeden numer startowy).
 6. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 29 września 2023 roku o godz. 20:00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów „3. Orlen Paralympic Run” pod warunkiem, że limit miejsc nie zostanie osiągnięty.
 7. Każdy zawodnik zobowiązany jest dbać o zgodność z prawdą danych podlegających wpisowi do Formularza Zgłoszeniowego, ze względu na trudności techniczne związane z późniejszą korektą danych podlegających wpisowi.
 8. Polski Komitet Paralimpijski nie odpowiada za ewentualne błędy pisarskie lub inne omyłki znajdujące się w dokumentach i formularzach dokonanych przez osobę zgłaszającą.

VIII. DEPOZYT

Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Każdy zdeponowany worek zostanie oznaczony przez numer startowy zawodnika. Worek można odebrać tylko na podstawie okazanego numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg 3. Orlen Paralympic Run 2023 otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Bieg ma wymiar rekreacyjno-charytatywny, dlatego nie ma przewidzianych zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii nagród.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Paralimpijski z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9, lok. 2 (kod pocztowy: 00-216 Warszawa).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 3. Orlen Paralympic Run w tym zapisania na Bieg, wydania/wysłania pakietów startowych, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród (cel przetwarzania).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 tzw. RODO – w przypadku danych osobowych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku informacji o niepełnosprawności).
 5. Jeżeli Uczestnik wyrazi odrębną zgodę, jego dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, dystans biegu, uzyskany wynik, zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnych fanpage’ach Organizatora na portalach społecznościowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu wzięcia udziału w Biegu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 3. Orlen Paralympic Run 2023.
 7. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne, a jej brak nie ma wpływu na udział w Biegu. Jeżeli zgoda na publikację danych osobowych nie zostanie wyrażona, dane osobowe nie zostaną opublikowane.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia biegu lub do momentu wycofania zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.
 9. Po przeprowadzeniu biegu dane osobowe będą przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest obrona przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest prowadzenie statystyk udziału w biegach Orlen Paralympic Run.
 10. Dane osobowe opublikowane na stronie internetowej będą przetwarzane do momentu wycofania zgody Uczestnika Biegu na publikację jego danych.
 11. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting, obsługa strony internetowej), prawne, doradcze, operatorzy pocztowi (w zakresie dostarczenia pakietu startowego) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych w oparciu o właściwą podstawę prawną.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. wycofania zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  3. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany;
  4. wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. W celu skorzystania ze swoich praw, należy wysłać wiadomość na adresy e- mail: biuro@paralympic.org.pl oraz iod@paralympic.org.pl.
 2. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników 3. Orlen Paralympic Run 2023 obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.
 2. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu przez zawodników mogą skutkować dyskwalifikacją. Dyskwalifikacja może nastąpić zarówno w trakcie biegu, jak też po jego zakończeniu.
 3. Ewentualne reklamacje dotyczące klasyfikacji zawodników oraz działania aplikacji można zgłaszać w formie pisemnej na adres marketing@paralympic.org.pl w terminie do 25.09.2022 do godz. 16:00. Reklamacje przesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, który obowiązuje uczestników z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.paralympic.org.pl wzakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2023 – Regulamin” oraz w aplikacji PKPar w module 3. Orlen Paralympic Run 2023 w zakładce regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu, zmiany jego formuły lub jego przerwania bez podania powodów.
 6. Polskiemu Komitetowi Paralimpijskiemu przysługuje wyłączne prawo dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozwiązywania sporów i wątpliwości powstałych w czasie jego stosowania oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.
 7. Wszelką korespondencję, prośby i zapytania do Organizatora należy kierować na adres poczty elektronicznej: marketing@paralympic.org.pl oraz biuro@paralympic.org.pl.
 8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 9. Przebywanie na trasach biegu „3. Orlen Paralympic Run 2023”bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Zapis ten obowiązuje także tzw. „support”. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
 10. Podstawowa opieka lekarska zostanie zapewniona. Decyzje zespołu medycznego dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 12. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się:
  1. wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników;
  2. uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz (nie dotyczy maseczki ochronnej) i uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika;
  3. startu ze zwierzętami innymi niż pies przewodnik; pies powinien być na smyczy lub uprzęży i mieć założony kaganiec.
 13. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 16.10.2023 r.
 14. Impreza „3. Orlen Paralympic Run 2023” jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych za medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił

zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

 1. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Biegu jest zabroniona.
 2. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom Biegu wcelu ich promocji w kontekście udziału w Biegu, zamieszczania i publikowania wwydawnictwach o Biegu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Licencja obejmuje także zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych w odniesieniu do wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo. Organizator jest uprawniony do udzielenia dalszej licencji na wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wszelkim podmiotom współpracującym z Organizatorem, w tym w szczególności sponsorom imprezy.

17.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy „3. Orlen Paralympic Run 2023”. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

Odbiór pakietów startowych (koszulka + numer startowy) w biurze zawodów przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 18 (wejście dla osób na wózkach przez budynek na ul. Konwiktorskiej 7) w czwartek 05.10 i piątek 06.10 w godzinach 15-19, oraz w sobotę 7.10 w godzinach 10-15. Osoby odbierające pakiety w imieniu osób trzecich powinny mieć ze sobą upoważnienie, którego wzór znajduje się w zakładce pliki do pobrania. Znajduje się tam również zgoda na udział osoby poniżej 18. roku życia, którą musi podpisać rodzic/opiekun prawny. 

Dla osób spoza Warszawy odbiór możliwy również w dniu zawodów w biurze zawodów zlokalizowanym w miasteczku biegowym w Parku Kępa Potocka. Biuro na miejscu zawodów będzie czynne 8. października od 9:00.

04 09 2022 mapa biegu a0 2

W krótce zamieścimy linki do pobrania aplikacji.

Aplikacja jest pożytecznym narzędziem, w którym znajdziesz wszystkie informacje o 3. Orlen Paralympic Run. Planujemy stałe rozbudowywanie funkcji aplikacji dla wszystkich fanów sportu paraolimpijskiego. Zachęcamy do pobrania!

orlen logo czerw

Sponsor Tytularny 3. Orlen Paralympic Run

zrzut ekranu 2023 08 10 o 223358

Patronat Honorowy 3. Orlen Paralympic Run – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Paweł Michalec

zrzut ekranu 2022 09 26 o 114419

Patron 3. Orlen Paralympic Run

logo magazynbieganie black

Patroni medialni 3. Orlen Paralympic Run

REGULAMIN KONKURSU
3. ORLEN PARALYMPIC RUN 2023

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu 3. Orlen Paralympic Run jest Polski Komitet Paralimpijski;
  ul. Konwiktorska 9, lok. 2, 00-216 Warszawa, NIP 5262358030, REGON 014860743 (dalej jako: „Organizator”).
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 537-007-749 oraz (+48 22) 824 08 72 mailowo: marketing@paralympic.org.pl, biuro@paralympic.org.pl lub korespondencyjnie: Polski Komitet Paralimpijski, ul. Konwiktorska 9, lok.2, 00-216 Warszawa. 
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem sieci Internet. 

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik jest obowiązany do zarejestrowania się do udziału
  w 3. Orlen Paralympic Run na zasadach określonych w pkt VII  Regulaminu 3. Orlen Paralympic Run, dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest również wykonanie samodzielnie zdjęcia, w koszulce 3. Orlen Paralympic Run, na terenie miasteczka biegowego i przesłanie zdjęcia na maila marketing@paralympic.org.pl
 3. Przesłane zdjęcie nie może naruszać praw autorskich i jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz dobrych obyczajów. W szczególności zdjęcie nie może przedstawiać osób wykonujących gesty powszechnie uznawane za obraźliwe lub poniżające, lub zachowujących się w jakikolwiek inny sposób sprzecznie z powszechnie akceptowanymi normami zachowania i normami etycznymi. Na zdjęciu nie mogą być ponadto uwidocznione jakiekolwiek inne elementy, w tym napisy, które w powszechnym odbiorze uznawane są za obraźliwe lub poniżające. Zdjęcie niespełniające powyższych warunków jest wykluczone z udziału w konkursie.
 4. Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób, które ukończyły jeden z dystansów tegorocznej edycji 3. Orlen Paralympic Run, zgodnie z regulaminem biegu zamieszczonym na stronie internetowej: https://paralympic.org.pl/projekty/pkn-orlen/orlen-paralympic-run/orlen-paralympic-run-2023/.

§ 3

Zasady konkursu i nagrody

 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie i przysłać na adres mailowy marketing@paralympic.org.pl. Zdjęcia należy przesłać do dnia 9 października 2023 r. do godz. 23:59. 
 2. W treści maila należy dodatkowo wskazać swój numer startowy w 3.Orlen Paralympic Run.
 3. W dniu 10 października 2023 r. do godz.15:00 na portalu społecznościowym Facebook Polskiego Komitetu Paralimpijskiego https://www.facebook.com/polskikomitetparalimpijski/ zostaną opublikowane wszystkie zgłoszone do konkursu zdjęcia.
 4. Głosowanie odbywa się na portalu społecznościowym Facebook Polskiego Komitetu Paralimpijskiego https://www.facebook.com/polskikomitetparalimpijski/
 5. Głosowanie rozpoczyna się od momentu publikacji zdjęć, a kończy 12 października 2023 r. o godz. 23:59
 6. Głos na zdjęcie może oddać każdy użytkownik Facebooka poprzez dodanie reakcji pod zdjęciem. Jedna reakcja na zdjęcie równa jest jednemu oddanemu głosowi. 
 7. Autorzy zdjęć, które otrzymały najwięcej reakcji, otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów i Partnerów Organizatora. 
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 13 października 2023 r. po godz. 12:00 za pośrednictwem portalu Facebook oraz innych oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych Organizatora.
 9. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną za pomocą portalu FB i/lub telefonicznie i/lub drogą mailową.
 10. Nagrody rzeczowe razem zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora na ustalony ze zwycięzcami adres lub zostaną przez nich odebrane osobiście w Biurze Organizatora w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9/2. 

§ 4

Dane osobowe uczestników konkursu

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Polski Komitet Paralimpijski z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9, lok. 2 (kod pocztowy: 00-216 Warszawa).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 3. Biegu Orlen Paralympic Run, wyłonienia zwycięzców, opublikowania imion
  i nazwisk zwycięzców oraz przekazania im nagród. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest ich zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 tzw. RODO) wyrażona przez czynne działanie, jakim jest przesłanie zdjęcia na konkurs zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia konkursu lub do momentu wycofania zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting, obsługa strony internetowej), prawne, doradcze, operatorzy pocztowi (w zakresie dostarczenia wygranej nagrody) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych w oparciu o właściwą podstawę prawną. 
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do: 
  1. wycofania zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
  3. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji
   o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. W celu skorzystania ze swoich praw, należy wysłać wiadomość na adresy e-mail: biuro@paralympic.org.pl oraz iod@paralympic.org.pl.
 9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 5

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.