60903 komitet paraolimpijski baner 1640x320 1

Plebiscyt Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku #Guttmanny2023 ma na celu wyłonienie najlepszego i najpopularniejszego sportowca 2023 roku. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma statuetkę imienia Sir Ludwiga Guttmanna – twórcy igrzysk paralimpijskich – wykonaną z brązu i zaprojektowaną przez Andrzeja Renesa. Statuetki, które potocznie nazwano już „Guttmannami” przyznawane będą także w czterech innych kategoriach: trener/trenerka, wydarzenie, organizacja i drużyna roku. Organizacja plebiscytu ma na celu promocję sportu osób z niepełnosprawnościami. Będzie mieć również wpływ na społeczeństwo przez prezentowanie postaw niepełnosprawnych sportowców godnych naśladowania, przysłuży się przełamywaniu barier i stereotypów. Przede wszystkim jednak będzie propagować uprawianie sportu i aktywności fizycznej mimo niepełnosprawności. W myśl zasady, którą powtarzają paralimpijscy mistrzowie: niemożliwe nie istnieje.

Nominowani
plansza 01
plansza 02
plansza 03
plansza 04
plansza 05

REGULAMIN
5. PLEBISCYT POLSKIEGO KOMITETU PARALIMPIJSKIEGO
NA SPORTOWCA ROKU #GUTTMANNY2023
(DALEJ ZWANEGO „PLEBISCYTEM”)

 1. Cele Plebiscytu
 1. Promocja sportu wśród osób z niepełnosprawnościami.
 2. Przybliżenie społeczeństwu wiedzy o dyscyplinach paralimpijskich, sporcie osób
  z niepełnosprawnościami, ich sukcesach odnoszonych na zawodach międzynarodowych oraz igrzyskach paralimpijskich.
 3. Wpływ na społeczeństwo poprzez kształtowanie i prezentowanie godnych naśladowania postaw niepełnosprawnych sportowców, a także przełamywanie barier i stereotypów.
 4. Wywołanie wśród osób fizycznych i prawnych różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami, jednego z ważniejszych czynników integrujących ludzi.
 1. Postanowienia ogólne

Plebiscyt organizowany jest przez Polski Komitet Paralimpijski, z siedzibą przy ul. Konwiktorskiej 9/2, 00-216 Warszawa, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156875 (odpis z KRS stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu), NIP: 5262358030 reprezentowany przez:
Łukasza Szeligę – Prezesa,
Tadeusza Nowickiego – Wiceprezesa
zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Przedmiotem Plebiscytu jest wyłonienie 5 zwycięzców: 
 1. Sportowiec 2023 roku; 
 2. Trener/Trenerka 2023 roku; 
 3. Organizacja Sportowa 2023 roku; 
 4. Wydarzenie Sportowe 2023 roku;
 5. Drużyna 2023 roku. 
 1. Plebiscytem kieruje zespół pracowników Biura PKPar. 
 2. Przystąpienie i udział w Plebiscycie są całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Warunkiem zgłoszenia zawodnika, trenera/trenerki, drużyny jest wskazanie osiągnięć sportowych w okresie od 01.11.2022 do 31.10.2023
 4. Plebiscyt składa się z 3 etapów.
 1. Etap I trwa od dnia 20.10.2023 r. do dnia 3.11.2023 r. i podczas tego etapu zbierane będą:
  1. kandydatury do miana Sportowca Roku 2023 – spośród polskich paralimpijczyków oraz sportowców z niepełnosprawnościami reprezentujących dyscypliny paralimpijskie startujących w letnich i zimowych imprezach sportowych;
  2. kandydatury do miana Trenera/Trenerki Roku 2023 – spośród trenerów i trenerek sportów paralimpijskich;
  3. kandydatury do miana Organizacji Sportowej Roku 2023 – spośród organizacji sportowych działających na rzecz osób uprawiających dyscypliny paralimpijskie;
  4. kandydatury do miana Wydarzenia Sportowego Roku 2023 – spośród wydarzeń sportowych z dyscyplin paralimpijskich, które zostały rozegrane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 01.11.2022 do dnia 31.10.2023;
  5. kandydatury do miana Drużyny Roku 2023 – spośród polskich drużyn reprezentujących sporty paralimpijskie – startujące w letnich i zimowych imprezach sportowych.
 1. Etap II trwa od dnia 07.11.2023 r. do dnia 13.11.2023 r., podczas którego z nadesłanych kandydatur Kapituła Plebiscytu wybierze łącznie:
  1. 20 sportowców, 
  2. 5 trenerów, 
  3. 5 organizacji sportowych, 
  4. 5 wydarzeń sportowych, 
  5. 3 drużyny.
 1. Każdy z członków Kapituły dokonuje tajnego wyboru 10 kandydatów w kategorii Sportowiec Roku (spośród kandydatów przesłanych w I Etapie) z których wyłonionych zostaje 20 kandydatów do kategorii Sportowiec Roku, którzy wezmą udział w głosowaniu internetowym w III Etapie Plebiscytu. Kapituła w tajnym głosowaniu wybiera także:
  5 kandydatów w trzech kategoriach (trener/trenerka, organizacja sportowa, wydarzenie sportowe), 3 kandydatów w kategorii drużyna roku spośród zgłoszeń otrzymanych w Etapie I.
 2. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania bądź za pośrednictwem przygotowanej przez organizatora platformy internetowej. 
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy na ostatnim miejscu premiowanym uczestnictwem
  w III etapie w danej kategorii znajdzie się kilku kandydatów o tożsamej liczbie punktów, wszyscy oni przechodzą ex aequo do Etapu III.
 4. Etap III trwa od dnia 17.11.2023 r. do dnia 27.11.2023 r. do godz. 23:59 i polega na wyłonieniu końcowej kolejności finałowej listy zwycięzców, poprzez przeprowadzenie głosowania internetowego na specjalnie przygotowanej platformie. 
 5. Finałowa kolejność ustalana jest po zliczeniu sumy punktów z głosowania internautów
  i punktów przyznanych przez Kapitułę. Suma punktów z głosowania internautów będzie miała tożsamą wagę, jak suma punktów z głosowania samej Kapituły. Zwycięzcą jest ta osoba, która otrzyma najwięcej punktów. W przypadku tej samej liczby punktów decyduje liczba głosów oddanych w głosowaniu Kapituły.
 6. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas Finałowej Gali Plebiscytu nie później niż 31.12.2023 r.
 1. Dla przeprowadzenia II Etapu Plebiscytu Prezes PKPar powołuje Kapitułę Plebiscytu oraz jej Przewodniczącego. Członkowie Kapituły zostają wybrani spośród osób z instytucji i środowisk związanych z tematyką sportu i/lub niepełnosprawności. 
 2. W Etapie III głosować może każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania – dalej zwana „Głosującym”.
 3. Pracownicy Organizatora, jak również instytucje oraz osoby współpracujące z Organizatorem
  w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 4. Niniejszy Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym Organizatora, umieszczonym na stronie www.paralympic.org.pl w zakładce Guttmanny 2023: 5. Plebiscyt Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.
 5. Przebieg Plebiscytu:

I. Etap I

 1. W Etapie I kandydaturę na sportowca, trenera/trenerkę, organizację sportową, wydarzenie sportowe oraz drużynę 2023 roku, przesłać może:
  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania – w imieniu własnym lub kandydata;
  2. kurator osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych albo opiekun osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej – w imieniu takiej osoby;
  3. każda Organizacja lub inna jednostka organizacyjna, w tym w szczególności kluby sportowe – w imieniu własnym lub kandydata, zwany dalej „Zgłaszającym”.
 1. W terminie od 20.10.2023 r. do 03.11.2023 r. Zgłaszający przesyła kandydaturę, poprzez wypełnienie online na stronie https://paralympic.org.pl/guttmanny2023/ Formularza Zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu); kolejno Zgłaszający otrzyma na adres e-mail (podany przy zgłoszeniu) link potwierdzający zgłoszenie swojego kandydata, po którego kliknięciu, zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane na adres mailowy: plebiscyt@paralympic.org.pl
 2. Organizator poinformuje drogą mailową wszystkie osoby i organizacje o fakcie zgłoszenia ich kandydatur do udziału w Plebiscycie. Osoba lub organizacja zgłoszona do Plebiscytu – zwana dalej „Kandydatem” – wyraża dobrowolną zgodę na udział w trzech etapach Plebiscytu.
 3. Kandydaci otrzymają drogą mailową Regulamin Plebiscytu w celu zapoznania się oraz jego akceptacji (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól). Kandydaci muszą odesłać maila na adres plebiscyt@paralympic.org.pl, aby ich zgoda na udział w Plebiscycie została zarejestrowana. 
 4. Zgłaszający może przesłać tylko 1 kandydaturę w 1 kategorii, która spełnia podane
  w niniejszym Regulaminie kryteria.
 5. Zgłoszenie uznaje się za ważne w przypadku, gdy Zgłaszający wypełnił wszystkie wskazane
  w Formularzu Zgłoszeniowym pola oraz obowiązujące zgody.

II. Etap II

 1. W Etapie II członkowie Kapituły Plebiscytu w terminie od dnia 07.11.2023 r. do dnia 13.11.2023 r. dokonują indywidualnego wyboru – ze wszystkich zgłoszonych kandydatur:
  1. 10 osób do tytułu Sportowca 2023 roku,  
  2. 5 osób do tytułu Trenera/Trenerki 2023 roku,
  3. 5 organizacji do tytułu Organizacji Sportowej 2023 roku, 
  4. 5 wydarzeń do Wydarzenia Sportowego 2023 roku,
  5. 3 drużyn do Drużyny 2023 roku. 
 1. Na podstawie indywidualnych głosów członków Kapituły po ich zsumowaniu tworzona jest lista 20 Nominowanych do tytułu Sportowca 2023 roku, 5 nominowanych do tytułu Trenera/Trenerki 2023 roku, 5 nominowanych do tytułu Organizacji Sportowej 2023 roku, 5 nominowanych do tytułu Wydarzenia Sportowego 2023 roku oraz 3 nominowanych do tytułu Drużyna 2023 roku, zwanych dalej „Nominowanymi”.
 2. Osoby wytypowane przez Kapitułę zostaną poinformowane drogą mailową o fakcie uzyskania nominacji i zakwalifikowaniu się do III etapu Plebiscytu. 
 3. W sytuacji, gdy osoba wytypowana przez Kapitułę wycofa zgodę na udział w III etapie Plebiscytu, Kapituła – wskazuje kolejne kandydatury, aż do momentu wyłonienia 20, 5 lub
  3 Nominowanych, którzy potwierdzą swój dalszy udział w Plebiscycie.
 4. Do dnia 16.11.2023 r. Organizator opublikuje na swojej stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych wybraną przez Kapitułę Listę Nominowanych.

III. Etap III

 1. W dniu 17.11.2023 uruchomiona zostanie platforma do głosowania, znajdująca się pod adresem: https://paralympic.org.pl/guttmanny2023/, na której każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania swojego głosu.
 2. Głosowanie trwać będzie od 17.11.2023 r. do 27.11.2023 r.
 3. Każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania jednego ważnego głosu podczas trwania tego Etapu.
 4. Głosujący wskazuje jedną osobę/organizację/wydarzenie/drużynę, która jego zdaniem zasługują na miano Sportowca 2023 roku, Trenera/Trenerki 2023 roku, Organizacji Sportowej 2023 roku, Wydarzenia Sportowego 2023 roku czy Drużyny 2023 roku.
 1. W celu ułatwienia dokonania wyboru Organizator zamieści na platformie do głosowania, a także na profilach w mediach społecznościowych, krótkie notki biograficzne Nominowanych wraz z opisem największych sukcesów osiągniętych w ostatnich 12 miesiącach.
 2. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu email lub numerów telefonów, jak również w przypadku tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów email wyłącznie w celu oddania głosu. Głosy oddane w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.
 3. Kapituła Plebiscytu, poprzez podjęcie Uchwały, może zaproponować Organizatorowi, aby przyznał specjalny tytuł dla Przyjaciela Sportu Paralimpijskiego 2023 roku lub inną nagrodę specjalną.
 4. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w grudniu, podczas Gali Finałowej 5.Plebiscytu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku #Guttmanny 2023 orazna stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych Organizatora. Podczas tego wydarzenia nastąpi wręczenie statuetek i nagród laureatom Plebiscytu.
 5. Do udziału w Finale zaproszona zostanie cała 38-tka Nominowanych, nagrodzona zostanie: pierwsza dziesiątka Plebiscytu na Sportowca 2023 roku, jedna osoba w kategorii Trener/Trenerka, jedna Organizacja sportowa, jedno Wydarzenie sportowe oraz jedna Drużyna 2023. Liczba zaproszonych gości może ulec zmianie w sytaucji związanej z czynnikami niezależnymi od Organizatora Plebiscytu.
 6. Forma uhonorowania laureatów:
 1. Statuetka (rzeźba aut. Andrzeja Renesa) dla Zwycięzców Plebiscytu;
 2. Statuetka dla laureatów w kategorii Sportowiec 2023 roku – od II do X miejsca.
 3. Nagroda pieniężna dla Zwycięzcy w kategorii Sportowiec 2023 roku w wysokości uznaniowej określonej przez Organizatora. Nagroda pieniężna stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zostanie rozliczony samodzielnie przez Zwycięzcę. 
 1. Laureaci wyróżnieni nagrodami w Plebiscycie nie są uprawnieni do żądania zamiany wygranych nagród rzeczowych na inne ani wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej.
 2. Udział w Plebiscycie nie kreuje po stronie kandydatów lub Nominowanych jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności kandydatom lub Nominowanym nie przysługują w stosunku do Organizatora roszczenia o świadczenia pieniężne lub jakiegokolwiek inne świadczenia z tytułu udziału w Plebiscycie.  
 1. Postanowienia dodatkowe:
 1. Organizator zastrzega, że w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był
   w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;
  2. niedoręczenie osobie przyznanej statuetki spowodowane niepodaniem przez nią danych kontaktowych lub błędnych ich podaniem;
  3. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe;
  4. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tymspowodowane;
  5. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 2. Wszyscy Nominowani mają prawo informować, że zostali zgłoszeni do Plebiscytu.
 1. Postanowienia końcowe:
 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszających, Kandydatów i Głosujących w Plebiscycie jest Organizator tj. Polski Komitet Paralimpijski z siedzibą w Warszawie.
 2. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Plebiscycie znajdują się w klauzulach informacyjnych umieszczonych na stronie internetowej: https://paralympic.org.pl/guttmanny2023/ w tym na platformie do głosowania.
 3. W sprawach dotyczących wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu decyzję podejmuje Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Plebiscytu w dowolnym okresie jego trwania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej.
 5. Przystąpienie do Plebiscytu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Kontakt:
BIURO PLEBISCYTU
Polski Komitet Paralimpijski
ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa
plebiscyt@paralympic.org.pl
tel.: +48-22-824-08-72

Kapituła Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2023 roku

Zgodnie z Regulaminem 5. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2023 roku, Prezes Zarządu Łukasz Szeliga, w imieniu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, powołał Kapitułę Plebiscytu w składzie:

OsobaRola
Łukasz SzeligaPrezes Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego
Eugeniusz GrabowskiWiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego
Tadeusz NowickiWiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego
Radosław PiesiewiczPrezes Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Olgierd CieślikPrezes Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Agnieszka KamińskaPrezes Zarządu Polskiego Radia S.A.
Dariusz MosakowskiPrezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem”
Romuald SchmidtPrezes Zarządu „POLSKA BOCCIA”
Adam DzitkowskiPrezes Zarządu Związku Kultury Fizycznej „OLIMP”
Mirosław MirynowskiPrezes Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”
Jarosław MalecPrezes Zarządu Polskiego Związku Rugby na Wózkach
Rafał SkrzypczykWiceprezes Zarządu „FAR”
Krzysztof Zieliński Dyrektor TVP Sport
Pruszkowski FilipDyrektor Biura PFRON
Robert KamińskiDyrektor Sportowy PZSN „START”
Paweł Wójcik Szef Działu Programowego Redakcji Sportowej Polsatu Sport
Sebastian JagiełowiczSkarbnik Polskiego Związku Tenisa Stołowego
msit logo

 Patronat Honorowy Ministra Sportu i Turystyki

lotto logo

Partner Główny Projektu

orlen logo czerw

Sponsor Statuetek

288px kolor fundacja orlen
4f
city
onemulti logo

Partnerzy Projektu

polsat sport poziom
sport pion

Patroni Medialni

Galeria

Część I
Autor zdjęć Bartłomiej Zborowski

Część II
Autor zdjęć Adam Nurkiewicz