Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

2. Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2020 roku ma na celu wyłonienie najlepszego i najpopularniejszego sportowca 2020 roku. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma statuetkę imienia Sir Ludwiga Guttmanna – twórcy igrzysk paraolimpijskich – wykonaną z brązu i zaprojektowaną przez Andrzeja Renesa. Statuetki, które potocznie nazwano już „Guttmannami” przyznawane będą także w trzech innych kategoriach: trener/trenerka, wydarzenie i organizacja roku.
Organizacja plebiscytu ma na celu promocję sportu osób z niepełnosprawnościami. Będzie mieć również wpływ na społeczeństwo przez prezentowanie postaw niepełnosprawnych sportowców godnych naśladowania, przysłuży się przełamywaniu barier i stereotypów. Przede wszystkim jednak będzie propagować uprawianie sportu i aktywności fizycznej mimo niepełnosprawności. W myśl zasady, którą powtarzają paraolimpijscy mistrzowie: niemożliwe nie istnieje.

 • #Guttmanny2020
 • Zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom
 • #TezTakMozesz
 • #PKPar
Zwycięzcy 2.Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku 2020

Kategoria Sportowiec Roku 2020 – Kinga Dróżdż (IKS AWF Warszawa)
Kategoria Trener Roku 2020 – Zbigniew Lewkowicz
Kategoria Wydarzenie Roku 2020 – 48.Paralekkoatletyczne MP w Krakowie.
Kategoria Organizacja Sportowa Roku 2020 – PZSN „Start”
Nagroda Specjalna Roku 2020 – Renata Bielecka (TVP Sport)

Kategoria Sportowiec Roku 2020 –miejsca w głosowaniu:

 1. Kinga Dróżdż (IKS AWF Warszawa)
 2. Adrian Castro (IKS AWF Warszawa)
 3. Faustyna Kotłowska (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”)
 4. Wojtek Makowski (Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany Warszawa)
 5. Natalia Partyka (SKST Stavoimpex Hodonin; KSI START Szczecin)
 6. Jolanta Majka i Michał Gadowski (Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin)
 7. Renata Śliwińska (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START)
 8. Patryk Chojnowski (Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin)
 9. Adam Brzozowski i Kamil Kuczyński (Kolarski Klub Tandemowy „Hetman” Lublin)
 10. Barbara Bieganowska (Związek Stowarzyszeń Sportowych „ Sprawni-Razem” (ZSS Sprawni-Razem)
Lista nominowanych przez Kapitułę 2. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2020 roku.

Nominowani w kategorii Sportowiec:

 1. Barbara Bieganowska Związek Stowarzyszeń Sportowych „ Sprawni-Razem” (ZSS Sprawni-Razem)
 2. Adam Brzozowski w parze z Kamilem Kuczyńskim Kolarski Klub Tandemowy „Hetman” Lublin
 3. Adrian Castro Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa (IKS-AWF Warszawa)
 4. Patryk Chojnowski Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin
 5. Kinga Dróżdż Klub Sportowy AWF Warszawa (IKS-AWF Warszawa)
 6. Faustyna Kotłowska Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
 7. Jolanta Majka w parze z Gadowski Michał Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin
 8. Wojciech Makowski Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany Warszawa
 9. Natalia Partyka SKST Stavoimpex Hodonin; KSI START Szczecin
 10. Renata Śliwińska Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

Nominowani w kategorii Trener/Trenerka:

 1. Marek Gniewkowski Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa (IKS-AWF Warszawa)
 2. Tomasz Kaźmierczak Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin
 3. Zbigniew Lewkowicz Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
 4. Andrzej Ochal Polski Związek Tenisa Stołowego (PZTS)
 5. Wojciech Seidel Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START” Wrocław (WZSN „START” Wrocław)

Nominowani w kategorii Wydarzenie Sportowe:

 1. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Krakowie PZSN „Start” I AZS AWF Kraków
 2. XXIII Hetman Tandem Cup & I Hetman Para-cycling Cup Kolarski Klub Tandemowy „Hetman”
 3. ITTF Para Polish Open 2020 Polski Związek Tenisa Stołowego
 4. Turniej Mistrzostw Polski Rugby na Wózkach 2020 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 5. Halowe Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Federacji VIRTUS Związek Stowarzyszeń Sportowych Sprawni-Razem

Nominowani w kategorii Organizacja Sportowa:

 1. Klub Sportowy Inwalidów „START” Szczecin
 2. Polski Związek Rugby na Wózkach
 3. Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” Białystok
 4. Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START” w Zielonej Górze
 5. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
plebiscyt_tabelki_nominowani_SPORTOWIEC
plebiscyt_tabelki_nominowani_TRENERZY
plebiscyt_tabelki_nominowani_WYDARZENIE (1)
plebiscyt_tabelki_nominowani_ORGANIZACJE

REGULAMIN 2.PLEBISCYT POLSKIEGO KOMITETU PARAOLIMPIJSKIEGO NA SPORTOWCA 2020 ROKU

(DALEJ ZWANEGO „PLEBISCYTEM”)

 1. Cele Plebiscytu
 1. Promocja sportu wśród osób z niepełnosprawnościami.
 2. Przybliżenie społeczeństwu wiedzy o sporcie osób z niepełnosprawnościami, ich sukcesach odnoszonych na zawodach międzynarodowych, igrzyskach paraolimpijskich.
 3. Wpływ na społeczeństwo poprzez kształtowanie i prezentowanie postaw niepełnosprawnych sportowców godnych naśladowania, a także przełamywanie barier i stereotypów.
 4. Wywołanie wśród osób fizycznych i prawnych różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami, jednego z ważniejszych czynników integrujących ludzi.
 1. Postanowienia ogólne.

Plebiscyt organizowany jest przez Polski Komitet Paraolimpijski, z siedzibą przy ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156875 (odpis z KRS stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu), NIP: 5262358030 reprezentowany przez:

Łukasza Szeligę – Prezesa,
Tadeusza Nowickiego – Wiceprezesa

zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Przedmiotem Plebiscytu jest wyłonienie 4 zwycięzców: 
  1. Sportowiec 2020 roku; 
  2. Trener/Trenerka 2020 roku; 
  3. Organizacja Sportowa 2020 roku; 
  4. Wydarzenie Sportowe 2020 roku. 
 1. Plebiscytem kieruje zespół pracowników Biura PKPar. 
 2. Przystąpienie i udział w Plebiscycie są całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
 1. Plebiscyt składa się z trzech etapów. 
 1. Etap I trwa od dnia 08.10.2020 do dnia 28.10.2020 i podczas tego etapu zbierane będą:
  1. spośród polskich paraolimpijczyków oraz sportowców z niepełnosprawnościami startującymi w letnich i zimowych imprezach sportowych – kandydatury do miana Sportowca Roku 2020; 
  2. spośród trenerów i trenerek sportów osób z niepełnosprawnościami kandydatury do miana Trenera/Trenerki Roku 2020
  3. spośród organizacji sportowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami – kandydatury do miana organizacji Sportowej Roku 2020, 
  4. spośród wydarzeń sportowych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami w roku 2020 – kandydatury do miana Wydarzenia Sportowego Roku 2019.
 2. Etap II trwa od dnia 29.10.2020 do dnia 05.11.2020, podczas którego z nadesłanych kandydatur Kapituła Plebiscytu wybierze 20 sportowców, 5 trenerów, 5 organizacji sportowych, 5 wydarzeń sportowych, którzy ostatecznie walczyć będą o zwycięstwo w Plebiscycie w III etapie. Kapituła przyznaje także punkty kandydatom w poszczególnych kategoriach według kolejności 1-20 lub 1-5 (według zasady dla liczby miejsc w danej kategorii: 1m-20 pkt lub 5pkt, 2m – 19pkt lub 4pkt itd.)
 3. W III części plebiscytu która potrwa od godz. 9:00 w dniu 06.11.2020 do godz. 24:00 w dniu 22.11.2020 za pomocą głosowania internetowego na specjalnie przygotowanej platformie, wyłoniona zostanie końcowa kolejność finałowej listy kandydatów. Kolejność 1-20 i 1-5 odpowiada konkretnej liczbie punktów (według zasady dla liczby miejsc w danej kategorii: 1m-20 pkt lub 5pkt, 2m – 19pkt lub 4pkt itd.).
 4. Finałowa kolejność ustalana jest po zliczeniu sumy punktów z głosowania internautów i punktów przyznanych przez Kapitułę. Zwycięzcą jest ta osoba, która otrzyma najwięcej punktów. W przypadku tej samej liczby punktów decyduje liczba głosów oddanych w głosowaniu internetowym.
 5. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas Finałowej Gali Plebiscytu nie później niż 02.12.2020 r.
 1. Dla przeprowadzenia II Etapu Plebiscytu Prezes PKPar powoła Kapitułę Plebiscytu oraz jej Przewodniczącego. Członkowie Kapituły zostaną wybrani spośród osób z instytucji i środowiskiem związanymi z problematyką sportu. 
 2. W Etapie III głosować może każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania – dalej zwana „Głosującym”.
 3. Pracownicy Organizatora, jak również instytucje oraz osoby współpracujące z Organizatorem w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 4. Niniejszy Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym Organizatora, umieszczonym na stronie www.paralympic.org.pl w zakładce 2. Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, a także na profilu Facebook PKPar: https://www.facebook.com/polskikomitetparaolimpijski
 1. PRZEBIEG PLEBISCYTU 

Etap I

 1. W Etapie I kandydaturę na sportowca, trenera/trenerkę, organizację sportową oraz wydarzenie sportowe w 2020 roku, przesłać może:
  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania – w imieniu własnym lub kandydata,
  2. kurator osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych albo opiekun osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej – w imieniu takiej osoby,
  3. każda Organizacja lub inna jednostka organizacyjna, w tym w szczególności kluby sportowe – w imieniu własnym lub kandydata, zwany dalej „Zgłaszającym”
 1. W terminie od 08.10.2020 do 28.10.2020  Zgłaszający przesyła kandydaturę, poprzez wypełnienie online na stronie http://paralympic.org.pl/plebiscyt2019/ Formularza Zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu); kolejno Zgłaszający otrzyma na adres e-mail (podany przy zgłoszeniu) link potwierdzający zgłoszenie swojego kandydata, po którego kliknięciu, zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane na adres mailowy: plebiscyt@paralympic.org.pl.
 2. Organizator poinformuje drogą mailową wszystkie osoby i organizacje o fakcie zgłoszenia ich kandydatur do udziału w Plebiscycie. 
 3. Kandydaci otrzymają drogą mailową Regulamin Plebiscytu w celu zapoznania się oraz jego akceptacji (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól). Kandydaci muszą odesłać maila na adres plebiscyt@paralympic.org.pl, aby ich zgoda na udział w Plebiscycie została zarejestrowana. 
 4. Zgłaszający może przesłać dowolną liczbę kandydatur, które spełniają podane w niniejszym Regulaminie kryteria.
 5. Zgłoszenie uznaje się za ważne w przypadku, gdy Zgłaszający wypełnił wszystkie wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym pola oraz obowiązujące zgody.

Etap II

 1. W II Etapie członkowie Kapituły Plebiscytu w terminie od dnia 29.10.2020 do dnia 05.11.2020 dokonują indywidualnego wyboru – ze wszystkich zgłoszonych kandydatur:
  1. 10 nominowanych do tytułu Sportowca 2020 roku,  
  2. 5 nominowanych do tytułu Trenera/Trenerki 2020 roku,
  3. 5 nominowanych do tytułu Organizacji Sportowej 2020 roku, 
  4. 5 nominowanych do Wydarzenia Sportowego 2020 roku

zwanych dalej „Nominowanymi”.

 1. Osoby wytypowane przez Kapitułę zostaną poinformowane drogą mailową o fakcie uzyskania nominacji i zakwalifikowaniu się do III etapu Plebiscytu. 
 2. Warunkiem znalezienia się na Liście Nominowanych jest potwierdzenie drogą mailową chęci uczestnictwa w III etapie Plebiscytu.
 3. W sytuacji, gdy osoba wytypowana przez Kapitułę nie wyrazi zgody na udział w III etapie Plebiscytu, Kapituła – wskazuje kolejne kandydatury, aż do momentu wyłonienia 10 Nominowanych, którzy potwierdzą swój dalszy udział w Plebiscycie.
 4. Do dnia 05.11.2020 Organizator opublikuje na swojej stronie internetowej oraz profilu facebookowym wybraną przez Kapitułę, Listę Nominowanych.

Etap III

 1. W dniu 06.11.2020 uruchomiona zostanie platforma do głosowania, znajdująca się pod adresem: https://paralympic.org.pl/plebiscyt2020/ na której każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania swojego głosu.
 2. Głosowanie trwać będzie od 06.11.2020 do 22.11.2020
 3. Każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania jednego ważnego głosu podczas trwania tego Etapu. Głosujący wskazuje jedną osobę/organizację/wydarzenie, które jego zdaniem zasługują na miano Sportowca 2020 roku, Trenera 2020 roku, Organizacji Sportowej 2020 roku, Wydarzenia Sportowego 2020 roku.
 1. W celu ułatwienia dokonania wyboru Organizator zamieści na platformie do głosowania, a także na profilu Facebook, krótkie notki biograficzne Nominowanych wraz z opisem największych sukcesów osiągniętych w roku 2020.
 2. Kapituła Plebiscytu, poprzez podjęcie uchwały, może zaproponować Organizatorowi, aby przyznał on specjalny tytuł dla Sprawnego Sportowca 2020 roku, za szczególne osiągnięcia w roku 2020 lub tytuł Ambasadora Sportu Paraolimpijskiego.
 3. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w grudniu, podczas Finałowej Gali 2. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego orazna stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych Organizatora. Podczas tego wydarzenia nastąpi wręczenie statuetek i nagród laureatom Plebiscytu.
 4. Do udziału w Finale zaproszona zostanie cała 25-tka Nominowanych, nagrodzona zostanie pierwsza dziesiątka Plebiscytu na Sportowca 2020 roku, 1 trener/trenerka, 1 organizacja sportowa oraz 1 wydarzenie sportowe. 
 5. Forma uhonorowania laureatów:
 1. Statuetka i nagroda rzeczowa dla Zwycięzców Plebiscytu;
 2. Statuetka dla laureatów w kategorii Sportowiec 2020 roku – od II do X miejsca.
 3. Nagroda pieniężna dla zwycięzcy w kategorii Sportowiec 2020 roku w wysokości uznaniowej określonej przez organizatora; Nagroda pieniężna stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zostanie rozliczony samodzielnie przez zwycięzcę. 
 1. Laureaci wyróżnieni nagrodami w Plebiscycie nie są uprawnieni do żądania zamiany wygranych nagród rzeczowych na inne ani wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej.
 2. Udział w Plebiscycie nie kreuje po stronie kandydatów lub Nominowanych jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności kandydatom lub Nominowanym nie przysługują w stosunku do Organizatora roszczenia o świadczenia pieniężne lub jakiegokolwiek inne świadczenia z tytułu udziału w Plebiscycie.  
 1. Postanowienia dodatkowe
 1. Organizator zastrzega, że w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
  2. niedoręczenie osobie przyznanej statuetki spowodowane niepodaniem przez nią danych kontaktowych lub błędnych ich podaniem,
  3. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe,
  4. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tymspowodowane,
  5. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 1. Wszyscy Nominowani mają prawo informować, że zostali zgłoszeni do Plebiscytu.
 1. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach dotyczących wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu decyzję podejmuje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Plebiscytu w dowolnym okresie jego trwania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej.
 3. Przystąpienie do Plebiscytu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Kontakt

BIURO PLEBISCYTU

Polski Komitet Paraolimpijski

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

biuro@paralympic.org.pl

tel.: +48-22-824-08-72

Kapituła

 Zgodnie z Regulaminem 2. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2020 roku, Prezes Zarządu Łukasz Szeliga, w imieniu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, powołał Kapitułę Plebiscytu w składzie:

OsobaRola
Łukasz SzeligaPrezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Eugeniusz GrabowskiWiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Tadeusz NowickiWiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Paulina Malinowska-KowalczykRzecznik Prasowy Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Piotr NowackiDoradca Prezydenta RP
Marcin Nowak Polski Komitet Olimpijski
Andrzej Krześnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Adam KrzesińskiSekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Mirosław IzdebskiDyrektor Departamentu do spraw Programów PFRON
Marek SzkolnikowskiDyrektor TVP Sport
Monika Stępniak Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego (MS)
Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Jerzy Jankowski Wiceprezes Zarządu PZSN „START”
Robert KamińskiDyrektor Sportowy PZSN „START”
Romuald SchmidtPrezes Zarządu „POLSKA BOCCIA”
Rafał SkrzypczykWiceprezes Zarządu „FAR
Adam DzitkowskiPrezes Zarządu Związku Kultury Fizycznej „OLIMP”
Mirosław MirynowskiPrezes Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”
Peter KalubaPrezes Polskiego Związku Rugby na Wózkach
Krzysztof KuzakPolskie Radio SA

Partner Główny gali finałowej

Sponsor Statuetek oraz Sponsor Strategiczny