1. Orlen Paralympic Run 2021 skierowany jest do wszystkich – osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych; amatorów i zawodowców. Chcemy pokazać, iż można zdobyć wyznaczony cel bez względu na stopień niepełnosprawności i poziomu sportowego. Bieg ma łączyć ludzi. Tak jak nasi paraolimpijscy mistrzowie chcemy pokazywać, że niemożliwe nie istnieje. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: 1 km i 5 km. Nie przyznajemy miejsc w kategoriach, nie ma u nas podium – każdy, kto przebiegnie jeden z dystansów jest zwycięzcą. Udział w wydarzeniu jest darmowy.

Planowana liczba uczestników wydarzenia to 500 osób. Każda z nich otrzyma starter pack w skład którego wchodzi koszulka biegu, medal i prezenty od naszych sponsorów/partnerów.

Start zapisów planujemy na 17 września. Bieg odbędzie się 10 października.
Wziąć udział w biegu można poprzez specjalnie stworzoną aplikację o nazwie PKPar do pobrania z App Store/Sklepie Play

Sponsorem Tytularnym wydarzenia jest PKN ORLEN.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETÓW STARTOWYCH PRZEZ INNE OSOBY ZNAJDUJE SIĘ POD TYM LINKIEM

REGULAMIN

1. ORLEN PARALYMPIC RUN 2021

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem 1. Orlen Paralympic Run jest Polski Komitet Paraolimpijski; ul. Konwiktorska 9, lok. 2, 00-216 Warszawa, NIP 5262358030, REGON 014860743.
 2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 537-007-749 oraz (+48 22) 824 08 72 mailowo: marketing@paralympic.org.pl, biuro@paralympic.org.pl lub korespondencyjnie: Polski Komitet Paraolimpijski, ul. Konwiktorska 9, lok.2, 00-216 Warszawa.

II. CEL

 1. Propagowanie autorskiej akcji Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat sportu osób z niepełnosprawnościami oraz dyscyplin paraolimpijskich
 3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 4. Propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad oraz idei paraolimpizmu.
 5. Szerzenie idei aktywności fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami.
 6. Współudział w inspirowaniu i organizowaniu sportu osób niepełnosprawnych, szczególnie paraolimpijskiego w Polsce.
 7. Promocja biegania jako formy aktywnego spędzania czasu.
 8. Promocja Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego jako instytucji wspierającej aktywność fizyczną oraz inicjatywę integracji społecznej.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. 1. Orlen Paralympic Run 2021 odbędzie się 10 października 2021 roku (niedziela).
 2. 1. Orlen Paralympic Run 2021 ma formułę wirtualną.
 3. Zawodnicy winni pokonać zakładaną trasę w godzinach 08:00-18:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).
 4. 1. Orlen Paralympic Run 2021 ze względu na swoją formułę, będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu w Polsce lub na świecie na dwóch dystansach: 1 km i 5 km.
 5. Uczestnik ma pełną swobodę w wyborze miejsca biegu.
 6. Zawodnik sam ustala trasę biegu z zachowaniem obowiązujących przepisów (w tym przepisów prawa o ruchu drogowym, Kodeksu Cywilnego i regulaminów terenów) oraz niezbędnych środków bezpieczeństwa, obowiązujących w kraju, w którym aktualnie przebywa.
 7. Uczestnik, wybierając miejsce biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń związanych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 8. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
  następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika, oraz nie ponosi z tego
  tytułu odpowiedzialności.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, a także roszczenia ze strony uczestnika lub osób trzecich, wynikające z wybranej przez uczestnika trasy biegu lub niedostosowania się do przepisów i niezachowania środków bezpieczeństwa przez uczestnika.

IV. FORMUŁA BIEGU

 1. Bieg 1. Orlen Paralympic Run jest biegiem wirtualnym na dowolnie wybranych dystansach 1 km lub 5 km.
 2. Zawodnicy pokonują trasę biegnąc lub idąc. Dopuszczalny jest bieg z wózkiem, korzystanie z kijków typu „nordic walking”, bieg z przewodnikiem oraz bieg z psem. Dopuszcza się również pokonywanie dystansu biegu na wózkach inwalidzkich i sportowych, protez nóg, o kulach oraz bieżni stacjonarnej.
 3. Zabrania się korzystania w czasie biegu z rowerów, rolek, deskorolek, nart, hulajnóg i innych urządzeń, pojazdów służących do przemieszczania się.
 4. Każdy zawodnik rejestruje swój bieg za pomocą aplikacji PKPar lub jednej z dostępnych na rynku, dowolnie wybranej aplikacji biegowej (np. MapMyRun, Strava, Runkeeper itp.) z funkcją GPS, zarejestrowanej na urządzeniu mobilnym bądź urządzenia do pomiaru czasu z funkcją GPS. Nie dotyczy biegu na bieżni stacjonarnej, o którym mowa w pkt. IV.2.
 5. Po zakończonym biegu, zawodnicy, którzy korzystali z jednej z dostępnych na rynku, dowolnie wybranej aplikacji biegowej (np. MapMyRun, Strava, Runkeeper itp.) z funkcją GPS, zarejestrowanej na urządzeniu mobilnym bądź urządzenia do pomiaru czasu z funkcją GPS są zobowiązani do wprowadzenia poprawnych wyników do aplikacji mobilnej PKPar modułu Orlen Paralympic Run oraz udokumentowanie wyniku za pomocą zrzutu ekranu z aplikacji biegowej, o której mowa w pkt. IV.4, zdjęcia z ekranu nawigującego na bieżni stacjonarnej lub zdjęcia zegarka z funkcją GPS. Rozmiar przesłanego pliku nie może być większy niż 2MB.
 6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wprowadzenia swojego wyniku najpóźniej do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (CEST) dnia 10.10.2021 (niedziela).
 7. Wynik można wprowadzić tylko raz i nie ma możliwości jego edycji. Wprowadzenie wyniku zgodnego ze stanem faktycznym, leży w gestii zawodnika. Błędnie wprowadzone wyniki nie podlegają reklamacji.
 8. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu na jednym z dwóch wybranych dystansów: 1 km lub 5 km do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (CEST) dnia 10.10.2021 (niedziela).
 9. Wstępne wyniki zostaną podane o godzinie 10:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST) dnia 11.10.2021. Organizator zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji. Wyniki oficjalne zostaną opublikowane 12.10.2021 o godzinie 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).
 10. Nieukończenie biegu lub niewprowadzenie wyniku do Aplikacji przez któregoś z zawodników, wiąże się z brakiem klasyfikacji zawodnika.
 11. Szczegółowe informacje na temat biegu są dostępne pod adresem: www.paralympic.org.pl w zakładce Orlen Paralympic Run.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W 1. Orlen Paralympic Run mogą wziąć udział osoby, które w czasie trwania zapisów do biegu tj. w terminie 17.09.2021 – 05.10.2021 dokonały skutecznego zgłoszenia.
 2. W 1. Orlen Paralympic Run 2021 mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji.
 3. Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.
 4. O dopuszczeniu na listę startową decyduje zarejestrowanie się poprzez aplikację PKPar pobraną z App Store/Sklep Play lub wypełnienie właściwego Formularza Zgłoszeniowego na stronie internetowej www.paralympic.org.pl w zakładce Orlen Paralympic Run: https://paralympic.org.pl/projekty/orlen-paralympic-run/  w terminie od 17.09.2021 od godz. 12:00 do 05.10.2021 do godziny 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.
 7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 8. Celem zarejestrowania uzyskanego wyniku, sklasyfikowania zawodnika oraz publikacji uzyskanego wyniku na liście wyników należy wypełnić Formularz Rejestracji Wyniku dostępny w aplikacji mobilnej PKPar w module Orlen Paralympic Run lub jej wersji przeglądarkowej, podając adres email przypisany do zawodnika, uzyskany czas oraz załączyć potwierdzenie uzyskanego czasu, o którym mowa w pkt. IV.5 Zainstalowanie i użytkowanie aplikacji jest bezpłatne.
 9. Jeden zawodnik może zgłosić tylko jeden wynik.
 10. Każdy zawodnik w czasie pokonywania trasy biegu powinien mieć na sobie numer startowy i oficjalną koszulkę biegu, przesłane przez Organizatora w pakiecie startowym.
 11. Przed rozpoczęciem biegu uczestnik otrzyma kurierem pakiet startowy zawierający m.in. koszulkę, numer startowy oraz medal.
 12. O terminie dostarczenia pakietów przed rozpoczęciem 1. Orlen Paralympic Run 2021 decyduje termin zgłoszenia wysyłki. Organizator zastrzega, iż pakiety zamówione po terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej mogą nie dotrzeć przed startem biegu czyli 10.10.2021.
 13. Uczestnik może osobiście odebrać pakiety startowe w terminie 06.10.2021 – 08.10.2021 w biurze zawodów biegu pod adresem: Polski Komitet Paraolimpijski ul. Konwiktorska 9, lok.18, 00-216 Warszawa:
  1. 06.10.2021 (środa) w godzinach 15:00 – 19:00;
  1. 07.10.2021 (czwartek) w godzinach 15:00 – 19:00;
  1. 08.10.2021 (piątek) w godzinach 15:00 – 19:00;
 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać kartę zgłoszeniową Uczestnika, przez niego wypełnioną i podpisaną. Wzór dokumentu jest do pobrania na stronie internetowej www.paralympic.org.pl w zakładce Orlen Paralympic Run: https://paralympic.org.pl/projekty/orlen-paralympic-run/
 3. Dodatkowo osoba zobowiązana jest do przedstawienia upoważnienia oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 1. 1. Orlen Paralympic Run 2021 jest biegiem darmowym. O kolejności zapisu na listę startową decyduje szybkość zgłoszeń. Limit miejsc wynosi 500 osób.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa zawodnika do biegu 1. Orlen Paralympic Run 2021 dokonuje się poprzez aplikację PKPar dostępną do ściągnięcia z App Store/Sklepie Play lub  Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.paralympic.org.pl w zakładce Orlen Paralympic Run: https://paralympic.org.pl/projekty/orlen-paralympic-run/.
 3. Data uruchomienia rejestracji uczestników: 17.09.2021 o godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).
 4. Za zgłoszenie uważa się ściągnięcie aplikacji PKPar i wypełnienie przez osobę zgłaszającą Formularza Zgłoszeniowego w module Orlen Paralympic Run  (przy rejestracji wymagane jest podanie: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) bądź wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego poprzez stronę internetową www.paralympic.org.pl w zakładce Orlen Paralympic Run: https://paralympic.org.pl/projekty/orlen-paralympic-run/.
 5. Każdy zawodnik otrzymuje indywidualny pakiet startowy w skład którego wchodzi koszulka 1. Orlen Paralympic Run 2021, medal 1. Orlen Paralympic Run 2021, gadżety przekazane przez partnerów i sponsorów PKPar.
 1. Pakiet startowy zostanie wysłany w terminie od 29.09.2021 na adres wysyłki wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 2. Uczestnik biegu zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki pakietu startowego.
 3. Każdy zawodnik zobowiązany jest dbać o zgodność z prawdą danych podlegających wpisowi do Formularza Zgłoszeniowego. Ze względu na trudności techniczne związane z późniejszą korektą danych podlegających wpisowi.
 4. Polski Komitet Paraolimpijski nie odpowiada za ewentualne błędy pisarskie lub inne omyłki znajdujące się w dokumentach i formularzach dokonanych przez osobę zgłaszającą.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej pakiety zawodników, nie zostaną one ponownie wysłane. Nie wpływa to na możliwość uczestnictwa w biegu, jeśli spełnione zostały warunki konieczne, określone w par. IV pkt. 2-6.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg 1. Orlen Paralympic Run 2021 otrzymają pamiątkowe medale. Medale zostaną dołączone do pakietu startowego.
 2. Bieg ma wymiar rekreacyjno-charytatywny, dlatego nie ma przewidzianych zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii nagród.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Paraolimpijski z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9, lok. 2 (kod pocztowy: 00-216 Warszawa).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.
 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 1. Biegu Orlen Paralympic Run w tym zapisania na Bieg, wydania/wysłania pakietów startowych, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród (cel przetwarzania).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 tzw. RODO – w przypadku danych osobowych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku informacji o niepełnosprawności).
 3. Jeżeli Uczestnik wyrazi odrębną zgodę, jego dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, miejscowość, dystans biegu, uzyskany wynik, zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnych fanpage’ach Organizatora na portalach społecznościowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu wzięcia udziału w Biegu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 1. Orlen Paralympic Run 2021.
 5. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne, a jej brak nie ma wpływu na udział w Biegu. Jeżeli zgoda  na publikację danych osobowych nie zostanie wyrażona, dane osobowe nie zostaną opublikowane.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia biegu lub do momentu wycofania zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.
 7. Po przeprowadzeniu biegu dane osobowe będą przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest obrona przed roszczeniami.
 8. Dane osobowe opublikowane na stronie internetowej będą przetwarzane do momentu wycofania zgody Uczestnika Biegu na publikację jego danych.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting, obsługa strony internetowej), prawne, doradcze, operatorzy pocztowi (w zakresie dostarczenia pakietu startowego) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych w oparciu o właściwą podstawę prawną.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. wycofania zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  1. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany;
  1. wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. W celu skorzystania ze swoich praw, należy wysłać wiadomość na adresy e-mail: biuro@paralympic.org.pl oraz iod@paralympic.org.pl.
 12. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników 1. Orlen Paralympic Run obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.
 2. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu przez zawodników mogą skutkować dyskwalifikacją. Dyskwalifikacja może nastąpić zarówno w trakcie biegu, jak też po jego zakończeniu.
 3. Ewentualne reklamacje dotyczące klasyfikacji zawodników oraz działania aplikacji można zgłaszać w formie pisemnej na adres marketing@paralympic.org.pl w terminie do 08.10.2021 do godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST). Reklamacje przesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, który obowiązuje uczestników z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.paralympic.org.pl w zakładce Orlen Paralympic Run: https://paralympic.org.pl/projekty/orlen-paralympic-run/.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 6. Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu przysługuje wyłączne prawo dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozwiązywania sporów i wątpliwości powstałych w czasie jego stosowania oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.
 7. Wszelką korespondencję, prośby i zapytania do Organizatora należy kierować na adres poczty elektronicznej: marketing@paralympic.org.pl oraz b.ponikiewska@paralympic.org.pl.

Instrukcja korzystania z aplikacji „PKPar”

Aby pobrać aplikację „PKPar” należy:

● Przed startem upewnij się, że masz najbardziej aktualną wersję aplikacji, a sama aplikacja ma wszystkie niezbędne zgody do poprawnego działania (w szczególności zgoda na działanie w tle oraz wyłączenie oszczędzania energii). Jeśli nie masz pewności, czy aplikacja jest poprawnie ustawiona – skorzystaj z zakładki „Poprawne ustawienie telefonu” w menu. Nie rób nic więcej przed rozpoczęciem dnia biegu! 🙂

W DNIU BIEGU:

● Uruchom aplikację

● Wybierz wydarzenie (dystans), w którym bierzesz udział

● Wciśnij „Rejestruj aktywność” i wprowadź swój numer startowy oraz adres mailowy podany podczas rejestracji

● Po poprawnym zalogowaniu, pokaże się ekran rejestracji aktywności

● Wciśnij start i rozpocznij bieg

● Po osiągnięciu limitu czasu aplikacja automatycznie zatrzyma rejestrację dystansu i pokaże okno podsumowujące

● Po wgraniu wyniku do systemu, aplikacja aktywuje zakładkę „Mój wynik”, gdzie zobaczysz aktualne miejsce oraz statystyki.

Ad. 2

W przypadku wyboru startu z własną aplikacją śledzącą lub zegarkiem GPS, należy:

● wgrać minimum jeden, maksymalnie 3 pliki graficzne (rozszerzenie pliku .jpg lub .png, wielkość pliku

max 2mb)

● wpisać mail rejestracyjny (podany przy rejestracji lub email kapitana sztafety)

● wpisać numer startowy

● wpisać czas

Opcja wgrania wyniku będzie dostępna od 08:00 do godziny 18:00 zarówno w aplikacji poprzez „Wgraj swój wynik), jak i również przez stronę internetową korzystając z opcji DODAJ WYNIK.

Akceptowane będą tylko te wyniki, na których zrzucie ekranu będzie widoczna data, dystans oraz czas.

W sprawach dotyczących biegu prosimy o kontakt z Maciejem Ugrynem: marketing@paralympic.org.pl

orlen logo czerw

Sponsor Tytularny 1. Orlen Paralympic Run

Patroni medialni 1. Orlen Paralympic Run

Konkurs na fotografię biegową! Pokaż nam, jak udowadniasz, że niemożliwe nie istnieje – do wygrania cenne nagrody!

Zdjęcie należy umieścić pod postem konkursowym opublikowanym przez Polski Komitet Paraolimpijski na Facebooku do 10. października do 18:00.

Na zdjęciu muszą być widoczne:

a.     koszulka biegu otrzymana w pakiecie biegacza 1.Orlen Paralympic Run,

b.     wydrukowany numer startowy należący do uczestnika biegu 1.Orlen Paralympic Run.

Do wygrania cenne nagrody – od Orlenu, Citi Handlowy, 4F, Toyota Motor Poland i Grupy Luxmed! Na wasze zdjęcia czekamy do 10 października do 18:00. Ogłoszenie wyników – 11. października po godz 16:00, również na facebooku PKPar.

Regulamin konkursu dostępny w .pdf POD TYM LINKIEM

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ – TUTAJ