Rada Naukowa

Sport osób z niepełnosprawnościami zmienił się diametralnie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, niosąc za sobą wzrost świadomości społecznej, a także rozwój badań naukowych w tym obszarze.

Poprzez powołanie Rady Naukowej, Polski Komitet Paralimpijski (PKPar) dąży do rozwijania dialogu między Ruchem Paralimpijskim a światem akademickim, pragnąc zapewnić dogodną i profesjonalną możliwość współpracy.

Inicjatywy podejmowane przez Radę Naukową obejmują:

 • inicjowanie i realizacja badań przynoszących korzyści dla Ruchu Paralimpijskiego (m.in. w zakresie metodyki treningu sportowego, fizjologii wysiłku fizycznego, psychologii sportu itp.);
 • opiniowanie wniosków kierowanych do PKPar, dotyczących wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań;
 • wsparcie merytoryczne, realizacja  projektów badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez PKPar;
 • współpraca z zagranicznymi jednostkami o podobnej specyfice (m.in. IPC Science Committee).
 • aktywne zaangażowanie w rozpowszechnianie  i promocję wiedzy z obszaru sportu osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt mailowy z radą: ppcsc@paralympic.org.pl

Więcej informacji znajdziesz w poniższych załącznikach:

Zał. 1 Regulamin Rady Naukowej Polskiego Komitetu Paralimpijskiego

Zał. 2 Research Application

Rada Naukowa PKPar

Rada Naukowa Polskiego Komitetu Paralimpijskiego powołana została z inicjatywy Prezesa Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, Łukasza Szeligi, oraz dr. Piotra Urbańskiego, pracownika Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej, AWF w Poznaniu.

W skład Rady Naukowej wchodzą:

 • Przewodniczący Rady – prof. dr hab. Bartosz Molik
 • Sekretarz Rady – dr Piotr Urbański
 • dr Jerzy Klimczak,
 • dr Piotr Marek,
 • dr hab. Jolanta Marszałek
 • dr hab. Ryszard Plinta
 • dr hab. Joanna Sobiecka
 • dr Michał Starczewski
 • prof. dr hab. Tomasz Tasiemski
 • dr hab. Anna Zwierzchowska
230322 posiedzenie rady naukowej 1
marszalek

Jolanta Marszałek, dr hab, prof. AWF Warszawa; związana z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z Wydziałem Rehabilitacji od 2006 roku. Absolwentka kierunku fizjoterapia, nauczyciel akademicki, badaczka w naukach o kulturze fizycznej, w tym w sporcie niepełnosprawnych i sport scienceGłówny obszar zainteresowań badawczych stanowi klasyfikacja w sporcie paralimpijskim.  Przewodnicząca Komisji Nauki w World Paravolley, członkini Komisji Nauki w International Wheelchair Basketball Federation (IWBF). Międzynarodowa klasyfikatorka w piłce siatkowej na siedząco i w koszykówce na wózkach.

jaroslaw klimczak zdjecie

Jarosław Klimczak, doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt w katedrze fizjoterapii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Doktorat z nauk o kulturze fizycznej uzyskał na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1998 r. ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie w dziedzinie Zarządzania COS i AWF Poznań oraz Studia menadżerskie i uzyskał  tytuł Menadżera Sportu w COS w Warszawie.

Współtwórca miedzy resortowego programu ,,Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”, który powstał na podstawie porozumienia podpisanego przez pięciu ministrów.

Od dwudziestu lat pełni funkcje prezesa Warmińsko-Mazurskiej  Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Aktualnie bierze udział we wdrażaniu nowego produktu turystycznego związanego z turystyką zdrowotną realizowanego w ramach nowej inteligentnej specjalizacji regionalnej ,,Zdrowe Zycie”. Jest członkiem  Rady Naukowej powołanej przez prezesa Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Był kierownikiem kilku projektów badawczych związanych z wykorzystaniem środków kultury fizycznej w procesie przeciwdziałania agresji i przestępczości wśród nieletnich. Obecnie prowadzi badania naukowe wśród pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej dotyczących przeciwdziałania skutkom upadków oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi telemedycznych w diagnostyce stanu zdrowia i rehabilitacji. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych dotyczących problematyki sportu , agresji i patologii wśród nieletnich oraz promocji zdrowia.

zwierzchowska

Anna Zwierzchowska

Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach

Instytut Nauk o Sporcie: Kierownik Zespołu Naukowego ZB2 (Badania AF dla Zdrowia)

Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego i Adaptowanej Aktywności Fizycznej

             Zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą zarówno problemów wieku  rozwojowego jak i dorosłej  populacji z niepełnosprawnością. Badania ukierunkowane są na identyfikację  czynników determinujących jakość i styl życia oraz postawy wobec kultury fizycznej i sportu. Autorka i współautorka wielu projektów badawczych i oryginalnych publikacji  dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami w sporcie. Obecnie wiodące problemy  badań to poszukiwanie rozwiązań  optymalizacji  treningu sportowego para sportowców dla  poprawy ich sprawności fizycznej, umiejętności specjalnych w celu progresji wyników sportowych, równocześnie z zachowaniem warunków zdrowia.

            Od 2015 roku zaangażowana we współpracę z Polskim Komitetem Paralimpijskim i Polskim Związkiem Niepełnosprawnych „Start”. Inicjatorka cyklicznej współorganizowanej przez Akademię Wychowania fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i  PKPaR  międzynarodowej konferencji „Sport Osób Niepełnosprawnych. Teoria i praktyka”. Od 2016 roku współpracuje z Instytutem Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Genewskiego w obszarze ewaluacji inkluzji i integracji w polskiej szkole. Honorowy Członek Polskiego Komitetu Audiofonologii, Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej,  Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej,  European College of Sport Science: Koln, Nordrhein-Westfalen, DE. Członek zespołów redakcyjnych prestiżowych czasopism naukowych. Uczestniczka, prelegent w wielu kongresach, konferencjach krajowych i międzynarodowych. Autorka i współautorka 8 monografii i  ponad  140 oryginalnych artykułów  publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

zdjecie mstarczewski

Michał Starczewski

dr n. med. i o zdrowiu, dyscyplina naukowa Nauki o Kulturze Fizycznej.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunkach Wychowanie Fizycznego i Fizjoterapii. W swojej działalności naukowej zajmuje się naukowym wsparciem procesu treningu sportowego, a w szczególności aplikacją rozwiązań z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego.

Pełni rolę konsultanta z zakresu fizjologii dla PZSN START dla trenerów i zawodników szermierki, pływania, lekkoatletyki, narciarstwa biegowego i kolarstwa tandemowego. W latach 2016-2019 był ekspertem w Zespole Metodycznym, tworząc opinie dla Ministra Sportu i Turystyki w zakresie sportu niepełnosprawnych, a w szczególności przygotowań do ME, MŚ w sportach paralimpijskich i sportach głuchych oraz w przygotowaniach do Igrzysk Paralimpijskich i Igrzysk Głuchych.

W latach 2013-2018 pełnił rolę Trenera Koordynatora Kadry Narodowej w Parakajakarstwie i klasyfikatora narodowego w tej dyscyplinie.

Wykładowca akademicki oraz na licznych szkoleniach dla trenerów prowadzonych przez Akademię Trenerską i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Doświadczenie zdobywał podczas międzynarodowych warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Nippon Sports Science University (Tokio/Japonia) wraz z International Council for Coaching Excellence (Leeds/Wielka Brytania), gdzie uzyskał tytuł Coach Developer’a. Brał również udział w międzynarodowym seminarium The 9th NIFISA Seminar Sport Performance Course w National Institute of Fitness and Sports in Kanoya (NIFS), Japonia. W 2019 roku odbył stażu naukowo – dydaktyczny w Światowym Centrum Kolarstwa (World Cycling Center) Aigle/Szwajcaria, które jest częścią struktur Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI).

pm

Piotr Marek

Studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zakończone obroną pracy pt. „Kompetencje i kwalifikacje zawodowe trenerów reprezentacji Polski w olimpijskich i paralimpijskich dyscyplinach sportu”. Tytuł doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie naukowej Nauki o Kulturze Fizycznej.

Pracownik Instytutu Sportu-PIB w Warszawie. Od 2010 roku pełni funkcję koordynatora projektu ustawicznego kształcenia dla trenerów sportów olimpijskich i paralimpijskich pod nazwą Akademia Trenerska.

Członek Europejskiej Rady Trenerów (European Coaching Council), której głównym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz uznawania kwalifikacji i rozpoznawania kompetencji trenerów sektora sportowego ma świecie oraz na rzecz rozwoju i promocji Europejskiego Kodeksu Etyki i Postępowania dla trenerów.

Koordynator międzynarodowego projektu Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego (ESSA Sport), której głównym zadaniem było podjęcie starań na rzecz rozwiązań sprzyjających zatrudnianiu wykwalifikowanych osób w sektorze sportowym.

Jeden z inicjatorów grupy roboczej, której zadaniem było opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS). Dzięki niej możliwe jest uporządkowanie kwalifikacji trenerskich(dyplomów i certyfikatów), funkcjonujących w Polsce w obszarach sportu dla wszystkich i sportu wyczynowego. Pozwala to m.in. na porównywanie między sobą kwalifikacji trenerskich w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Mam za sobą bogatą w sukcesy karierę sportową. Byłem członkiem kadry narodowej w narciarstwie alpejskim, reprezentował Polskę na Igrzyskach Paralimpijskich w Nagano (1998) i Salt Lake City (2002).

W 2015 r. zdał egzamin i uzyskał międzynarodowy certyfikat Tokio Nippons Sport University, potwierdzający kwalifikacji Coach Developer. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy na rzecz edukacji instruktorów i trenerów sektora sportowego.

20230417ss tr2023 1

Joanna SOBIECKA

dr hab, prof. AWF Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Wydział Rehabilitacji Ruchowej

Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu

Związana z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie od lat studiów, absolwentka kierunku rehabilitacji ruchowej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2014 roku na podstawie monografii habilitacyjnej pt. „Wizerunek polskiego paralimpijczyka”, która powstała w oparciu o wieloletnie badania dotyczące rozwoju polskiego sportu paralimpijskiego.

W szerokiej aktywności naukowej prowadzonej w zakresie sportu niepełnosprawnych szczególne miejsce zajmują kompleksowe badania poświęcone paralimpizmowi, których na terenie Polski jest prekursorem. Analizy i porównania wyników systematycznych badań nad sportem paralimpijskim obejmują między innymi: zmiany w zakresie cech podmiotowych charakteryzujących środowisko polskich paralimpijczyków, działalność edukacyjną, życie rodzinne, aktywność zawodową, a także proces integracji środowisk sportowych oraz bariery utrudniające uprawianie sportu. Ponadto systematycznej analizie poddawane są opinie na temat warunków, w jakich przygotowują się sportowcy do udziału w igrzyskach paralimpijskich. W powyższej tematyce autorka i współautorka ponad 100 prac naukowych w czasopismach indeksowanych o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym oraz dwóch monografii.

W latach 2012-2013 pracowała na rzecz „Kapituły Plebiscytu 40-lecia na Najwybitniejszych Polskich Sportowców z Niepełnosprawnością – Medalistów Igrzysk Paralimpijskich w latach 1972-2012”. W okresie od 2015 roku do 2016 roku na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki dla potrzeb ekspertyzy prowadziła badania naukowe dotyczące przebiegu procesu integracji polskich środowisk sportowych oraz tendencji w światowym ruchu sportu osób niepełnosprawnych. W latach 2016-2020 zaangażowana w pracy Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.

Aktualnie pozostaje członkiem: Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego (od 2003 roku), Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej (od 2008 roku), jak również Rady Naukowej Polskiego Komitetu Paralimpijskiego (od 2022 roku).

img 9084

dr hab. Ryszard Plinta

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu

Profesor naukowo-dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Katedry i Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu

Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach im. Jerzego Kukuczki.

Zakład Zarządzania Strategicznego, Katedra Teorii Zarządzania.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Trener piłki ręcznej (pracował w klubach: Polonia Łaziska Górne, Sośnica Gliwice,
AZS-AWF Katowice).

W latach 2006 – 2008 trener reprezentacji Polski w rugby na wózkach.

W latach 2001-2006 trener rugby na wózkach Sittig Bulls Katowice.

W latach 1995 -2000 trener koszykarzy na wózkach STARTU Katowice.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej

Członek Zarządu Wojewódzkiego stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji START w Katowicach.

Główny dorobek naukowy dotyczy wpływu aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego,
na organizm osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami.

Dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta

Profesor naukowo-dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kierownik Katedry i Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu.

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach im. Jerzego Kukuczki.

Zakład Zarządzania Strategicznego, Katedra Teorii Zarządzania.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Trener piłki ręcznej (pracował w klubach: Polonia Łaziska Górne, Sośnica Gliwice,
AZS-AWF Katowice).

W latach 2006 – 2008 trener reprezentacji Polski w rugby na wózkach.

W latach 2001-2006 trener rugby na wózkach Sittig Bulls Katowice.

W latach 1995 -2000 trener koszykarzy na wózkach STARTU Katowice.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

Członek Zarządu Wojewódzkiego stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji START w Katowicach.

Główny dorobek naukowy dotyczy wpływu aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego,
na organizm osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami.

tomasz tasiemski zdjecie kolor

prof. dr hab. Tomasz Tasiemski Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej, Kierownik Katedry Teorii i Metodyki Sportu, Kierownik Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W roku 1990 uległ urazowi rdzenia kręgowego (URK) i od tego czasu, zarówno jego praca naukowa, jak i zainteresowania pozazawodowe, związane są z zagadnieniami sportu i aktywnej rehabilitacji (AR) osób po URK. Jako zawodnik uczestniczył w VI Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich w Lillehammer (1994). Jest autorem lub współautorem ponad 100 prac naukowych, trzech podręczników i jednej monografii naukowej poświęconej badaniom jakości życia i aktywności sportowej osób po URK w Polsce i Wielkiej Brytanii. Uczestniczył w kilku zagranicznych stażach naukowo-badawczych (m.in. USA, Szwecja). Był laureatem stypendium naukowego The British Council w Wielkiej Brytanii (projekt badawczy realizowany w National Spinal Injuries Centre, Stoke Mandeville) i dwóch stypendiów naukowych Komisji Europejskiej (w Wielkiej Brytanii i w Polsce) w ramach V i VI Programu Ramowego Unii Europejskiej (UE). Od 2003 roku pracuje także dla Komisji Europejskiej w Brukseli jako ekspert oceniający wnioski badawcze finansowane w ramach Programów Ramowych UE. Wolny czas poświęca na działalność w zagranicznych organizacjach charytatywnych, zajmujących się podnoszeniem poziomu rehabilitacji osób po URK. Do tej pory prof. Tasiemski miał przyjemność współpracować we wdrażaniu AR dla osób po URK zamieszkujących państwa Azji Południowo-Wschodniej (Wietnam, Nepal, Indie, Tajlandia, Malezja, Bangladesz), Eurazji (Gruzja, Rosja) i Afryki (Zimbabwe, Uganda, Botswana, Maroko). Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in. International Spinal Cord Society i Multidisciplinary Association of Spinal Cord Injury Professionals. Odznaczony wieloma wyróżnieniami, w tym Srebrnym Medalem Zasługi (2008), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), Honorowym Medalem im. Profesora Wikora Degi (2000) oraz licznymi krajowymi i międzynarodowymi nagrodami za osiągnięcia w pracy naukowej.

img 1060

prof. dr hab. Bartosz Molik

fizjoterapeuta, absolwent Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, dziekan Wydziału Rehabilitacji (2016 – 2020), rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2020-2024).

Autor ponad 230 pozycji naukowych i uczestnik ponad 200 konferencji. Podejmuje głównie problematykę sportu niepełnosprawnych, w tym klasyfikacji, wydolności beztlenowej, sprawności fizycznej. Stażysta University of Montana (2006-2007). Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi m.in. w USA, Czechach, Hiszpanii, Łotwie, Litwie i Turcji. Uczestniczył w realizacji wielu projektów międzynarodowych m.in. EUSAPA, THENAPA II, Job Coaching, RehabUkr. Kierował lub współuczestniczył w projektach badawczych Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (Vancouver 2010, Londyn 2012). Koordynator programu „WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”.

Członek Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Europejskiej oraz Międzynarodowej Federacji Adaptowanej Aktywności Fizycznej. Redaktor Naukowy kwartalnika Advances in Rehabilitation.

Międzynarodowy klasyfikator osób z niepełnosprawnością w koszykówce na wózkach. Członek Komisji Klasyfikacyjnej IWBF oraz Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach IWBF Europe. Były trener koszykówki na wózkach (klub KSN Start Warszawa, asystent trenera reprezentacji Polski), a także rugby na wózkach.

1 4

dr Piotr Urbański

absolwent kierunku wychowanie fizyczne, specjalność sport osób
z niepełnosprawnością (AWF Poznań), filozofia, specjalność etyka i komunikacja społeczna (UAM Poznań) i psychologia w medycynie (UAM w Poznaniu, SWPS), nauczyciel akademicki, autor i współautor kilkunastu prac naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Instruktor narciarstwa wodnego, narciarstwa alpejskiego, pływania i Bocci, klasyfikator techniczny i medyczny (Boccia, parakajakarstwo). Prezes Zarządu Fundacji Aktywni bez Barier realizującej program upowszechniania sportu adaptowanego i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Wieloletni współpracownik krajowych organizacji sportowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami m.in. Polskiego Komitetu Paralimpijskiego i Polskiego Związku Sportu Osób Niepełnosprawnych w obszarze przygotowywania i realizacji wniosków. Autor, współautor  i wykonawca projektów badawczych i wdrożeniowych: Erasmus+, NAWA, UNICEF, PFRON. Członek i sekretarz Rady Naukowej PKPar.

Cel Rady:

 • podnoszenie standardów badań naukowych z obszaru aktywności fizycznej i sportu niepełnosprawnych,
 • promocja sportu niepełnosprawnych, poprzez rozwijanie aktywności naukowych i edukacyjnych,
 • wdrażanie efektywnej współpracy naukowców, trenerów i zawodników,
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych i aplikacyjnych rozwiązań i programów badawczych, a także rekomendacji wspierających rozwój sportu niepełnosprawnych,
 • wspieranie studentów, doktorantów i naukowców w realizacji badań z obszaru sportu niepełnosprawnych,
 • określanie kierunków badań naukowych w obszarze aktywności fizycznej i w sporcie niepełnosprawnych nastawionych na realizację wizji/misji/celów PKPar.

Zadania:

 • opiniowanie i recenzowanie projektów badawczych z obszaru sportu niepełnosprawnych,
 • współtworzenie i/lub merytoryczne wspieranie seminariów, warsztatów, konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym we współpracy z ośrodkami naukowymi,
 • wdrażane edukacji paralimpijskiej,
 • wspieranie dobrych praktyk i międzynarodowych doświadczeń,
 • administrowanie i rozwijanie strony internetowej, mediów społecznościowych np. Facebook – promocja nowych badań, inicjatyw, konferencji, konkursów i innych działań,
 • merytoryczne weryfikowanie informacji upowszechnianych w mediach i promowanie oraz rekomendowanie nowych, inicjatyw, badań, konferencji, konkursów i innych działań dedykowanych sportowi niepełnosprawnych,
 • opracowanie listy rekomendowanych badań, projektów badawczych,
 • współpraca ze studenckimi kołami naukowymi i innymi organizacjami działającymi w obszarze sportu niepełnosprawnych i adaptowanej aktywności ruchowej,
 • organizacja konkursów na najlepsze prace dyplomowe, doktorskie, publikacje w periodykach naukowych z obszaru sportu niepełnosprawnych i adaptowanej aktywności fizycznej,
 • współpraca z trenerami, wspieranie ich w doborze i interpretacji badań monitorujących efekty procesu treningowego – pomoc przy opracowaniu rekomendacji opartych na dowodach naukowych,
 • współpraca międzynarodowa skupiająca się głównie na angażowaniu się w działalność międzynarodowych organizacji sportowych i naukowych działających w obszarze sportu niepełnosprawnych i adaptowanej aktywności fizycznej,
 • upowszechnianie polskiej myśli naukowej na świecie poprzez udział w kongresach, konferencjach, a także publikowanie prac naukowych w periodykach o zasięgu światowym,    
 • lobbowanie nad wdrażaniem nowych projektów/konkursów/współprac dotyczących prowadzenia i wdrażania badań naukowych w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej i w sporcie niepełnosprawnych.

 Zadania członków RN:

Lp.ZadanieImię NazwiskoWskaźniki
1Media społecznościowe i promocja (www, fb, i inne)Piotr Marek 
2Recenzowanie projektów badawczych – lista rekomendowanych badań na stronie internetowejJolanta Marszałek, Tomasz Tasiemski, Bartosz Molik, Piotr Urbański, 
3Konferencje, szkolenia, warsztaty, kursyAnna Zwierzchowska, Piotr Marek, Joanna Sobiecka 
4Konkursy na najlepszą pracę dyplomową i doktorską; rozwój Studenckich Kół NaukowychPiotr Urbański, Bartosz Molik, Jolanta Marszałek, Tomasz Tasiemski 
5Kontakt z trenerami – rekomendacje, konsultacjeZwierzchowska Anna, Piotr Marek, Michał Starczewski, Ryszard Plinta, Jolanta Marszałek, Joanna Sobiecka 
6Kontakt z interesariuszami zewnętrznymi – inicjowanie nowych projektówJarosław Klimczak, Bartosz Molik, Anna Zwierzchowska 
7Współpraca międzynarodowaPiotr Marek, Michał Starczewski, Jolanta Marszałek