09 08 2022 opr2 kv www 1640x320 b

2. Orlen Paralympic Run 2022 po raz pierwszy będzie miał formę stacjonarną – spotkamy się 9. października w miasteczku biegowym w parku Kępa Potocka w Warszawie. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich – osób pełnosprawnych jak i z niepełnosprawnością; amatorów i zawodowców. Chcemy pokazać, że można osiągnąć wyznaczony cel i zdobyć medal bez względu na stopień niepełnosprawności i poziom sportowy. Bieg ma łączyć ludzi. Tak jak paraolimpijczycy chcemy pokazywać, że niemożliwe nie istnieje. Bieg po parkowym terenie odbędzie się na dwóch dystansach: 1 km i 5 km. Nie przyznajemy miejsc w kategoriach, nie ma u nas podium – każdy uczestnik jest zwycięzcą. Udział w wydarzeniu jest darmowy.

Planowana liczba uczestników wydarzenia to 500 osób. Każda zarejestrowana osoba otrzyma starter pack w skład którego wchodzi koszulka biegowa i prezenty od naszych sponsorów i partnerów. Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają również pamiątkowy medal. Start zapisów planujemy na 11. sierpnia poprzez aplikację PKPar (do pobrania na App Store/Sklep Play) i stronę internetową. Bieg odbędzie się 9. października.

Sponsorem Tytularnym wydarzenia jest PKN ORLEN.

Patronat honorowy nad biegiem objął Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Paweł Michalec.

Patronem wydarzenia jest RK Athletics – klub Roberta Korzeniowskiego.

Patronami medialnymi są Polskie Radio, TVP Sport i portal niepelnosprawni.pl

REGULAMIN IMPREZY

2. ORLEN PARALYMPIC RUN 2022

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która powoduje wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych rozwiązań, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i obostrzeń publikowanych na stronie www.gov.pl. O zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje w osobnym komunikacie na www.paralympic.org.pl

I.ORGANIZATOR

 1. Organizatorem 2. Orlen Paralympic Run jest Polski Komitet Paraolimpijski; ul. Konwiktorska 9, lok. 2, 00-216 Warszawa, NIP 5262358030, REGON 014860743.
 2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 537-007-749 oraz (+48 22) 824 08 72 mailowo: marketing@paralympic.org.pl, biuro@paralympic.org.pl lub korespondencyjnie: Polski Komitet Paraolimpijski, ul. Konwiktorska 9, lok.2, 00-216 Warszawa.

II. CEL

 1. Propagowanie autorskiej akcji Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat sportu osób z niepełnosprawnościami oraz dyscyplin paraolimpijskich
 3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 4. Propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad oraz idei paraolimpizmu.
 5. Szerzenie idei aktywności fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami.
 6. Współudział w inspirowaniu i organizowaniu sportu osób niepełnosprawnych, szczególnie paraolimpijskiego w Polsce.
 7. Promocja biegania jako formy aktywnego spędzania czasu.
 8. Promocja Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego jako instytucji wspierającej aktywność fizyczną oraz inicjatywę integracji społecznej.

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Data: 9 październik 2022 rok (NIEDZIELA).
 2. Godzina startu: 10:00 (bieg 1km) 11:00 (bieg 5km)  
 3. Miejsce: obszar parku Kępa Potocka w Warszawie.
 4. Dystans: 1 km – trasa będzie oznaczona znakami pionowymi, co 100 metrów.
                 5 km – trasa będzie oznaczona znakami pionowymi, co 1 kilometr.
 5. Trasa biegu zostanie zaprezentowana na stronie www.paralympic.org.pl (Zakładka „Orlen Paralympic Run – Edycja 2022” – Trasa – 1km/5 km). Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.paralympic.org.pl oraz w aplikacji PKPar w module „2. Orlen Paralympic Run 2022” dostępnej do ściągnięcia z App Store/Sklepie Play. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.paralympic.org.pl Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 6. Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach, według kolorów oznaczeń na numerach startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklarowanego przez uczestnika wyniku, podanego w formularzu zgłoszeniowym. Edycja deklarowanego wyniku jest możliwa do 18 września 2022 r. Osobom rejestrującym się po 18 września 2022r. organizator nie gwarantuje przydziału do strefy czasowej wynikającej z deklarowanego wyniku.

IV. LIMIT CZASU I LICZBY UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu: 30 min (dotyczy biegu na 1km),
                                                              90 min (dotyczy biegu na 5 km).
 2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 30 minut lub 90 minut (w zależności od wyboru trasy) od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy, którzy po upływie limitu czasu (o którym mowa w ust. 1 powyżej) pozostaną na Trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego.

V. POMIAR CZASU

 1. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów chip, który będzie na numerze startowym.
 2. Czas zawodników mierzony będzie w dwóch wariantach: brutto (od strzału startera) oraz netto (od przebiegnięcia przez zawodnika przez linię startu). W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

VI. UCZESTNICTWO

 1. W 2. Orlen Paralympic Run 2022 prawo startu mają wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji.
 2. Osoby, które do dnia 9 października 2022 roku nie ukończą 13 roku życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu. Wzór dokumentu upoważnienia zostanie opublikowany na stronie www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2022 – Do pobrania”. 
 3. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Lokalizacja oraz godziny pracy Biura Zawodów opublikowane zostaną w późniejszym terminie – nie później niż tydzień przed imprezą  na stronie www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2022 – Biuro Zawodów”. 
 4. W Biurze Zawodów uczestnicy imprezy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. numer startowy, chip, agrafki, pamiątkową koszulkę brandingiem biegu i w zależności od wsparcia sponsorów inne przedmioty z brandingiem biegu lub sponsorów.
 5. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią konieczne będzie okazanie pisemnego upoważnienia od tej osoby oraz swojego dokumentu tożsamości. Wzór upoważnienia zostanie opublikowany na stronie www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2022 – Do pobrania” nie później niż tydzień przez rozpoczęciem imprezy.
 6. Do odbioru pakietu startowego nie jest wymagane okazanie zaświadczenia lekarskiego.
 7. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
 8. Decyzje lekarzy i ratowników medycznych dotyczące kontynuowania wybranego biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 9. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 10. Zawodnicy pokonują trasę biegnąc lub idąc. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim i sportowych. Możliwe jest również korzystanie z kijków typu „nordic walking”, bieg z przewodnikiem oraz bieg z psem – przewodnikiem (odpowiednio zabezpieczonym). Dopuszcza się również pokonywanie dystansu przy pomocy protez nóg i o kulach.
 11. Nieodebrane pakiety startowe w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.
 14. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
  następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, a także roszczenia ze strony uczestnika lub osób trzecich, wynikające z wybranej przez uczestnika długości trasy biegu lub niedostosowania się do przepisów i niezachowania środków bezpieczeństwa przez uczestnika.
 16. Szczegółowe informacje na temat biegu są dostępne pod adresem: www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run– Edycja 2022” oraz w aplikacji PKPar w module „2. Orlen Paralympic Run 2022” dostępnej do ściągnięcia z App Store/Sklepie Play.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. 2. Orlen Paralympic Run 2022 jest biegiem darmowym. O kolejności zapisu na listę startową decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Limit liczby uczestników to 500 osób.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa zawodnika do biegu 2. Orlen Paralympic Run 2022 dokonuje się poprzez aplikację PKPar dostępną do ściągnięcia z App Store/Sklepie Play lub Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2022 – Zapisy uczestników”.
 4. Start rejestracji uczestników rozpoczyna się 11 sierpnia 2022 roku o godz. 12:00.
 5. Za zgłoszenie uważa się ściągnięcie aplikacji PKPar i wypełnienie przez osobę zgłaszającą Formularza Zgłoszeniowego w module Orlen Paralympic Run, zakładka zapisy (przy rejestracji wymagane jest podanie: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, mail, numer telefonu) bądź wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego poprzez stronę internetową www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2022 – Zapisy”.
 6. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 30 września 2022 roku o godz. 20:00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów „2. Orlen Paralympic Run” pod warunkiem, że limit miejsc nie zostanie osiągnięty.
 7. Każdy zawodnik zobowiązany jest dbać o zgodność z prawdą danych podlegających wpisowi do Formularza Zgłoszeniowego. Ze względu na trudności techniczne związane z późniejszą korektą danych podlegających wpisowi.
 8. Polski Komitet Paraolimpijski nie odpowiada za ewentualne błędy pisarskie lub inne omyłki znajdujące się w dokumentach i formularzach dokonanych przez osobę zgłaszającą.

VIII. DEPOZYT 

Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Każdy zdeponowany worek zostanie oznaczony przez numer startowy zawodnika. Worek można odebrać tylko na podstawie okazanego numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg 2. Orlen Paralympic Run 2022 otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Bieg ma wymiar rekreacyjno-charytatywny, dlatego nie ma przewidzianych zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii nagród.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Paraolimpijski z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9, lok. 2 (kod pocztowy: 00-216 Warszawa).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.
 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 2. Orlen Paralympic Run w tym zapisania na Bieg, wydania/wysłania pakietów startowych, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród (cel przetwarzania).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 tzw. RODO – w przypadku danych osobowych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku informacji o niepełnosprawności).
 3. Jeżeli Uczestnik wyrazi odrębną zgodę, jego dane osobowe w postaci: imię i nazwisko,  dystans biegu, uzyskany wynik, zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnych fanpage’ach Organizatora na portalach społecznościowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu wzięcia udziału w Biegu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 2. Orlen Paralympic Run 2022.
 5. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne, a jej brak nie ma wpływu na udział w Biegu. Jeżeli zgoda  na publikację danych osobowych nie zostanie wyrażona, dane osobowe nie zostaną opublikowane.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia biegu lub do momentu wycofania zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.
 7. Po przeprowadzeniu biegu dane osobowe będą przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest obrona przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest prowadzenie statystyk udziału w biegach Orlen Paralympic Run.
 8. Dane osobowe opublikowane na stronie internetowej będą przetwarzane do momentu wycofania zgody Uczestnika Biegu na publikację jego danych.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting, obsługa strony internetowej), prawne, doradcze, operatorzy pocztowi (w zakresie dostarczenia pakietu startowego) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych w oparciu o właściwą podstawę prawną.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. wycofania zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  1. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany;
  1. wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. W celu skorzystania ze swoich praw, należy wysłać wiadomość na adresy e-mail: biuro@paralympic.org.pl oraz iod@paralympic.org.pl.
 12. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników 2. Orlen Paralympic Run 2022 obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.
 2. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu przez zawodników mogą skutkować dyskwalifikacją. Dyskwalifikacja może nastąpić zarówno w trakcie biegu, jak też po jego zakończeniu.
 3. Ewentualne reklamacje dotyczące klasyfikacji zawodników oraz działania aplikacji można zgłaszać w formie pisemnej na adres marketing@paralympic.org.pl w terminie do 07.09.2022 do godz. 16:00. Reklamacje przesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, który obowiązuje uczestników z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.paralympic.org.pl w zakładce „Orlen Paralympic Run – Edycja 2022 – Regulamin” oraz w aplikacji PKPar w module 2. Orlen Paralympic Run 2022 w zakładce regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu, zmiany jego formuły lub jego przerwania bez podania powodów.
 6. Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu przysługuje wyłączne prawo dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozwiązywania sporów i wątpliwości powstałych w czasie jego stosowania oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.
 7. Wszelką korespondencję, prośby i zapytania do Organizatora należy kierować na adres poczty elektronicznej: marketing@paralympic.org.pl oraz biuro @paralympic.org.pl.
 8. Przed wejściem do Biura Zawodów, strefy startowej oraz w strefie mety Uczestnik zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa. W czasie biegu nie ma konieczności zasłaniania ust i nosa.
 9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 10. Przebywanie na trasach biegu „2. Orlen Paralympic Run 2022”bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Zapis ten obowiązuje także tzw. „support”. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
 11. Podstawowa opieka lekarska zostanie zapewniona. Decyzje zespołu medycznego dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 12. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 13.  Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: a) wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników; b) uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz (nie dotyczy maseczki ochronnej) i uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika; c) startu ze zwierzętami innymi niż pies przewodnik; pies powinien być na smyczy lub uprzęży i mieć założony kaganiec.
 14. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 21 października 2022 roku.
 15. Impreza „2. Orlen Paralympic Run 2022” jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych za medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 16. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Biegu jest zabroniona.
 17. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom Biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w Biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o Biegu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 18. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy „2. Orlen Paralympic Run 2022”. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

==============================================================================================

W sprawach dotyczących biegu prosimy o kontakt z działem marketingu PKPar: marketing@paralympic.org.pl

W sprawach dotyczących komunikacji i promocji prosimy o kontakt z Biurem Prasowym PKPar: biuroprasowe@paralympic.org.pl

Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 18 (wejście dla osób na wózkach przez budynek na ul. Konwiktorskiej 7) w piątek 7.10 w godzinach 14-19, oraz w sobotę 8.10 w godzinach 10-18. Osoby odbierające pakiety w imieniu osób trzecich powinny mieć ze sobą upoważnienie, którego wzór znajduje się w zakładce pliki do pobrania. Znajduje się tam również zgoda na udział osoby poniżej 13. roku życia, którą musi podpisać rodzic/opiekun prawny.

Dla osób spoza Warszawy odbiór możliwy również w dniu zawodów w biurze zawodów zlokalizowanym w miasteczku biegowym w Parku Kępa Potocka. Biuro na miejscu zawodów będzie czynne 9. października od 8:45.

04 09 2022 mapa biegu a0 2

Aplikacja jest pożytecznym narzędziem, w którym znajdziesz wszystkie informacje o 2. Orlen Paralympic Run. Planujemy stałe rozbudowywanie funkcji aplikacji dla wszystkich fanów sportu paraolimpijskiego. Zachęcamy do pobrania!

orlen logo czerw

Sponsor Tytularny 2. Orlen Paralympic Run

zoliborz

Patronat Honorowy 2. Orlen Paralympic Run – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Paweł Michalec

zrzut ekranu 2022 09 26 o 114419

Patron 2. Orlen Paralympic Run

Patroni medialni 2. Orlen Paralympic Run

W sprawach dotyczących biegu prosimy o kontakt z działem marketingu PKPar: marketing@paralympic.org.pl

W sprawach dotyczących komunikacji i promocji prosimy o kontakt z Biurem Prasowym PKPar: biuroprasowe@paralympic.org.pl

fot. Adrian Stykowski/Polski Komitet Paraolimpijski

Zdjęcia do darmowego niekomercyjnego wykorzystania. Konieczne oznaczenie autora i źródła (j.w.)