1. Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2019 roku ma na celu wyłonienie najlepszego i najpopularniejszego sportowca 2019 roku. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma statuetkę imienia Sir Ludwiga Guttmanna – twórcy igrzysk paraolimpijskich – wykonaną z brązu i zaprojektowaną przez Andrzeja Renesa. Statuetki, które potocznie nazwano już „Guttmannami” przyznawane będą także w trzech innych kategoriach: najlepszy trener/trenerka, wydarzenie i organizacja roku.

Organizacja plebiscytu ma na celu promocję sportu osób z niepełnosprawnościami. Będzie mieć również wpływ na społeczeństwo przez prezentowanie postaw niepełnosprawnych sportowców godnych naśladowania, przysłuży się przełamywaniu barier i stereotypów. Przede wszystkim jednak będzie propagować uprawianie sportu i aktywności fizycznej mimo niepełnosprawności. W myśl zasady, którą powtarzają paraolimpijscy mistrzowie: niemożliwe nie istnieje. Zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom

Zwycięzcy 1.Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku 2019

Kategoria Nagroda Specjalna 2019 Roku – Marcin Gortat
Kategoria Trener 2019 Roku – Andrzej Ochal (trener tenisa stołowego)
Kategoria Wydarzenie Sportowe 2019 Roku – Bydgoszcz 2019 World Para Athletics Grand Prix
47. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy
Kategoria Organizacja 2019 Roku – Fundacja Złotowianka
Kategoria Sportowiec 2019 Roku – Jacek Czech (UKS G8 Bielany Warszawa),
 
2m. Lucyna Kornobys (lekkoatletykaka, Start Wrocław),
3m. Kinga Dróżdż (szermierka na wózkach, IKS AWF Warszawa),
4m. Natalia Partyka (tenis stołowy, Start Szczecin),
5m. Grzegorz Pluta (szermierka na wózkach, Szermierka Wołomin),
6m. Justyna Kiryła/Aleksandra Tecław (kolarstwo, kolarski Klub     Tandemowy Hetman Lublin),
7m. Artur Pióro (pływanie, MIG-Gliwice i MKS Pałac Młodzieży-Katowice),
8m. Oliwia Jabłońska (pływanie, Start Wrocław),
9m. Katarzyna Sobczak – Kozikowska (kajakarstwo, Start Wrocław),
10m. Lech Stoltman (lekkoatletyka, Start Gorzów Wielkopolski).
 

Lista nominowanych przez Kapitułę w 1. Plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2019 roku

NOMINOWANI W KATEGORII: SPORTOWIEC

 1. Dorota Bucław (IKS AWF Warszawa) – tenis stołowy,
 2. Adrian Castro (IKS AWF Warszawa) – szermierka na wózkach,
 3. Patryk Chojnowski (Start Szczecin) – tenis stołowy,
 4. Jacek Czech (UKS G8 Bielany Warszawa) – pływanie,
 5. Kinga Dróżdż (IKS AWF Warszawa) – szermierka na wózkach,
 6. Oliwia Jabłońska (Start Wrocław) – pływania,
 7. Justyna Kiryła/Aleksandra Tecław (Kolarski Klub Tandemowy Hetman) – kolarstwo tandemowe,
 8. Lucyna Kornobys (Start Wrocław) – lekkoatletyka,
 9. Aleksander Kossakowski/Krzysztof Wasilewski (Start Radom) – lekkoatletyka,
 10. Faustyna Kotłowska (Start Gorzów Wielkopolski) – lekkoatletyka,
 11. Łukasz Mamczarz (Start Gorzów Wlkp.) – lekkoatletyka,
 12. Milena Olszewska (Start Gorzów Wlkp.) – łucznictwo,
 13. Natalia Partyka (Start Szczecin) – tenis stołowy,
 14. Grzegorz Pluta (Szermierka Wołomin) – szermierka na wózkach,
 15. Artur Pióro (MIG-Gliwice i MKS Pałac Młodzieży-Katowice) – pływanie,
 16. Marcin Polak/Michał Ładosz (Kolarski Klub Tandemowy Hetman) – kolarstwo tandemowe,
 17. Katarzyna Sobczak-Kozikowska (Start Wrocław) – kajakarstwo,
 18. Lech Stoltman (Start Gorzów Wielkopolski) – lekkoatletyka,
 19. Renata Śliwińska (Start Gorzów Wielkopolski) – lekkoatletyka,
 20. Jakub Tokarz (Start Wrocław) – kajakarstwo.

NOMINOWANI W KATEGORII TRENER

 1. Marek Dragosz (Stowarzyszenie AmpFutbol)
 2. Marek Gniewkowski (IKS Szermierka Wołomin, IKS AWF Warszawa)
 3. Mirosław Jurek (ZKF Olimp)
 4. Zbigniew Lewkowicz (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”)
 5. Andrzej Ochal (Polski Związek Tenisa Stołowego)

 NOMINOWANI W KATEGORII WYDARZENIE:

 1. Amp Futbol Cup 2019,
 2. Bydgoszcz 2019 World Para Athletics Grand Prix,
 3. ITTF Para Polish Open 2019,
 4. Mistrzostwa Europy w Koszykówce na Wózkach,
 5. Wheelchair Rugby Metro Cup 2019.

NOMINOWANI W KATEGORII ORGANIZACJA:

 1. AMP FUTBOL POLSKA,
 2. Fundacja Złotowianka,
 3. Klub Sportowy Inwalidów „START” Szczecin,
 4. Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START” Wrocław,
 5. Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.

REGULAMIN 2.PLEBISCYT POLSKIEGO KOMITETU PARAOLIMPIJSKIEGO NA SPORTOWCA 2020 ROKU
(DALEJ ZWANEGO „PLEBISCYTEM”)

 1. Cele Plebiscytu
 1. Promocja sportu wśród osób z niepełnosprawnościami
 2. Przybliżenie społeczeństwu wiedzy o sporcie osób z niepełnosprawnościami, ich sukcesach odnoszonych na zawodach międzynarodowych, igrzyskach paraolimpijskich.
 3. Wpływ na społeczeństwo poprzez kształtowanie i prezentowanie postaw niepełnosprawnych sportowców godnych naśladowania, a także przełamywanie barier i stereotypów.
 4. Wywołanie wśród osób fizycznych i prawnych różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami, jednego z ważniejszych czynników integrujących ludzi.
 1. Postanowienia ogólne.

Plebiscyt organizowany jest przez Polski Komitet Paraolimpijski, z siedzibą przy ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156875 (odpis z KRS stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu), NIP: 5262358030 reprezentowany przez:

Łukasza Szeligę – Prezesa,
Tadeusza Nowickiego – Wiceprezesa

zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Przedmiotem Plebiscytu jest wyłonienie 4 zwycięzców: 
  1. Sportowiec 2019 roku; 
  2. Trener/Trenerka 2019 roku; 
  3. Organizacja Sportowa 2019 roku; 
  4. Wydarzenie Sportowe 2019 roku. 
 1. Plebiscytem kieruje zespół pracowników Biura PKPar. 
 2. Przystąpienie i udział w Plebiscycie są całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
 1. Plebiscyt składa się z trzech etapów. 
 1. Etap I trwa od dnia 23 września do dnia 09 października 2019 roku i podczas tego etapu zbierane będą:
  1. spośród polskich paraolimpijczyków oraz sportowców z niepełnosprawnościami startujących w letnich i zimowych imprezach sportowych – kandydatury do miana Sportowca Roku 2019;
  2. spośród trenerów i trenerek sportów osób z niepełnosprawnościami kandydatury do miana Trenera/Trenerki Roku 2019,
  3. spośród organizacji sportowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami – kandydatury do miana organizacji Sportowej Roku 2019
  4. spośród wydarzeń sportowych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami w roku 2019 – kandydatury do miana Wydarzenia Sportowego Roku 2019
 2. Etap II trwa od dnia 10 do dnia 27 października 2019 r., podczas którego z nadesłanych kandydatur Kapituła Plebiscytu wybierze 20 sportowców, 5 trenerów, 5 organizacji sportowych, 5 wydarzeń sportowych, którzy ostatecznie walczyć będą o zwycięstwo w Plebiscycie w III etapie.
 3. W III części plebiscytu która potrwa od godz. 8:00 w dniu 28 października do godz. 24:00 w dniu 17 listopada 2019 roku za pomocą głosowania internetowego na specjalnie przygotowanej platformie, wyłoniona zostanie końcowa kolejność finałowej listy kandydatów.
 4. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz profilu facebookowym nie później niż 03 grudnia 2019 r.
 1. Dla przeprowadzenia II Etapu Plebiscytu Prezes PKPar powoła Kapitułę Plebiscytu oraz jej Przewodniczącego. Członkowie Kapituły zostaną wybrani spośród osób z instytucji i środowiskiem związanymi z problematyką sportu. 
 2. W Etapie III głosować może każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania – dalej zwana „Głosującym”.
 3. Pracownicy Organizatora, jak również instytucje oraz osoby współpracujące z Organizatorem w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 4. Niniejszy Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym Organizatora, umieszczonym na stronie www.paralympic.org.pl w zakładce 1. Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, a także na profilu facebookowym PKPar: https://www.facebook.com/polskikomitetparaolimpijski
 5. PRZEBIEG PLEBISCYTU 

Etap I

 1. W Etapie I kandydaturę na sportowca, trenera/trenerkę, organizację sportową oraz wydarzenie sportowe w 2019 roku, przesłać może:
  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania – w imieniu własnym lub kandydata,
  2. kurator osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych albo opiekun osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej – w imieniu takiej osoby,
  3. każda Organizacja lub inna jednostka organizacyjna, w tym w szczególności kluby sportowe – w imieniu własnym lub kandydata, zwany dalej „Zgłaszającym”
 1. W terminie od godz. 16:00 w dniu 23 września 2019 r. do godz. 24:00 w dniu 09 października 2019 roku  Zgłaszający przesyła kandydaturę, poprzez wypełnienie online na stronie http://paralympic.org.pl/plebiscyt2019/ Formularza Zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu); kolejno Zgłaszający otrzyma na adres e-mail (podany przy zgłoszeniu) link potwierdzający zgłoszenie swojego kandydata, po którego kliknięciu, zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane na adres mailowy: plebiscyt@paralympic.org.pl.
 2. Organizator poinformuje drogą mailową wszystkie osoby i organizacje o fakcie zgłoszenia ich kandydatur do udziału w Plebiscycie. 
 3. Kandydaci otrzymają drogą mailową Regulamin Plebiscytu w celu zapoznania się oraz jego akceptacji (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól). Kandydaci muszą odesłać maila na adres plebiscyt@paralympic.org.pl, aby ich zgoda na udział w Plebiscycie została zarejestrowana. 
 4. Zgłaszający może przesłać dowolną liczbę kandydatur, które spełniają podane w niniejszym Regulaminie kryteria.
 5. Zgłoszenie uznaje się za ważne w przypadku, gdy Zgłaszający wypełnił wszystkie wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym pola oraz obowiązujące zgody.

Etap II

 1. W II Etapie członkowie Kapituły Plebiscytu w terminie od dnia 10 października do dnia 15 października 2019 dokonują indywidualnego wyboru – ze wszystkich zgłoszonych kandydatur:
  1. 20 nominowanych do tytułu Sportowca 2019 roku,  
  2. 5 nominowanych do tytułu Trenera/Trenerki 2019 roku,
  3. 5 nominowanych do tytułu Organizacji Sportowej 2019 roku, 
  4. 5 nominowanych do Wydarzenia Sportowego 2019 roku

zwanych dalej „Nominowanymi”.

 1. Osoby wytypowane przez Kapitułę zostaną poinformowane drogą mailową o fakcie uzyskania nominacji i zakwalifikowaniu się do III etapu Plebiscytu. 
 2. Warunkiem znalezienia się na Liście Nominowanych jest potwierdzenie drogą mailową chęci uczestnictwa w III etapie Plebiscytu.
 3. W sytuacji, gdy osoba wytypowana przez Kapitułę nie wyrazi zgody na udział w III etapie Plebiscytu, Kapituła – wskazuje kolejne kandydatury, aż do momentu wyłonienia 10 Nominowanych, którzy potwierdzą swój dalszy udział w Plebiscycie.
 4. W dniu 18 października 2019 roku do godz. 15:00 (lub nie później niż do 20.10.2019 r.) Organizator opublikuje na swojej stronie internetowej oraz profilu facebookowym wybraną przez Kapitułę, Listę Nominowanych.

Etap III

 1. W dniu 28 października o godz. 8:00 uruchomiona zostanie platforma do głosowania, znajdująca się pod adresem: https://paralympic.org.pl/plebiscyt-glosowanie/ na której każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania swojego głosu.
 2. Głosowanie trwać będzie od godz. 8:00 w dniu 28 października 2019 roku do godz. 24:00 w dniu 17 listopada 2019 roku.
 3. Każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania jednego ważnego głosu podczas trwania tego Etapu. Głosujący wskazuje jedną osobę/organizację/wydarzenie, które jego zdaniem zasługują na miano Sportowca 2019 roku, Trenera 2019 roku, Organizacji Sportowej 2019 roku, Wydarzenia Sportowego 2019 roku.
 1. W celu ułatwienia dokonania wyboru Organizator zamieści na platformie do głosowania a także na profilu facebookowym, krótkie notki biograficzne Nominowanych wraz z opisem największych sukcesów osiągniętych w roku 2019. Kapituła Plebiscytu, poprzez podjęcie uchwały, może zaproponować Organizatorowi, aby przyznał on specjalny tytuł dla Sprawnego Sportowca 2020 roku, za szczególne osiągnięcia w roku 2020 lub tytuł Ambasadora Sportu Paraolimpijskiego.
 2. Kapituła Plebiscytu, poprzez podjęcie uchwały, może zaproponować Organizatorowi, aby przyznał on specjalny tytuł dla Sprawnego Sportowca 2019 roku, za szczególne osiągnięcia w roku 2019.
 3. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w grudniu, podczas uroczystego Finału
 4. Do udziału w Finale zaproszona zostanie cała 35-tka Nominowanych, nagrodzona zostanie pierwsza dziesiątka Plebiscytu na Sportowca 2019 roku, 1 trener/trenerka, 1 organizacja sportowa oraz 1 wydarzenie sportowe. 
 5. Forma uhonorowania laureatów:
 1. Statuetka i nagroda rzeczowa dla Zwycięzców Plebiscytu;
 2. Statuetka dla laureatów w kategorii Sportowiec 2019 roku – od II do X miejsca.
 1. Laureaci wyróżnieni nagrodami w Plebiscycie nie są uprawnieni do żądania zamiany wygranych nagród rzeczowych na inne ani wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej.
 2. Udział w Plebiscycie nie kreuje po stronie kandydatów lub Nominowanych jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności kandydatom lub Nominowanym nie przysługują w stosunku do Organizatora roszczenia o świadczenia pieniężne lub jakiegokolwiek inne świadczenia z tytułu udziału w Plebiscycie.  
 3. Postanowienia dodatkowe
 4. Organizator zastrzega, że w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
  2. niedoręczenie osobie przyznanej statuetki spowodowane niepodaniem przez nią danych kontaktowych lub błędnych ich podaniem,
  3. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe,
  4. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
  5. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 5. Wszyscy Nominowani mają prawo informować, że zostali zgłoszeni do Plebiscytu.
 6. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach dotyczących wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu decyzję podejmuje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Plebiscytu w dowolnym okresie jego trwania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej.
 3. Przystąpienie do Plebiscytu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Kontakt

BIURO PLEBISCYTU

Polski Komitet Paraolimpijski

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

biuro@paralympic.org.pl

tel.: +48-22-824-08-72

Regulamin

Kapituła

Zgodnie z Regulaminem 1. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2019 roku, Prezes Zarządu Łukasz Szeliga, w imieniu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, powołał Kapitułę Plebiscytu w składzie:

OsobaRola
Łukasz SzeligaPrezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Eugeniusz GrabowskiWiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Tadeusz NowickiWiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Paulina Malinowska-KowalczykRzecznik Prasowy Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Piotr NowackiDoradca Prezydenta RP
Marcin Nowak Polski Komitet Olimpijski
Mirosław IzdebskiDyrektor Departamentu do spraw Programów PFRON
Marek SzkolnikowskiDyrektor TVP Sport
Jerzy Jankowski Wiceprezes Zarządu PZSN „START”
Romuald SchmidtPrezes Zarządu „POLSKA BOCCIA”
Rafał SkrzypczykWiceprezes Zarządu „FAR
Adam DzitkowskiPrezes Zarządu Związku Kultury Fizycznej „OLIMP”
Józefa SpychałaPrezes Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”

Partner Główny gali finałowej

orlen logo czerw

Sponsor Statuetek oraz Sponsor Strategiczny

 • Gala #Guttmanny2019

  5 grudnia 2019 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa 1. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Relacja dostępna jest [tutaj!]. Fot. Adrian Stykowski / Polski Komitet Paraolimpijski Fot. Bartłomiej Zborowski / Polski Komitet Paraolimpijski