3. Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2021 roku ma na celu wyłonienie najlepszego i najpopularniejszego sportowca 2021 roku. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma statuetkę imienia Sir Ludwiga Guttmanna – twórcy igrzysk paraolimpijskich – wykonaną z brązu i zaprojektowaną przez Andrzeja Renesa. Statuetki, które potocznie nazwano już „Guttmannami” przyznawane będą także w trzech innych kategoriach: trener/trenerka, wydarzenie i organizacja roku. Organizacja plebiscytu ma na celu promocję sportu osób z niepełnosprawnościami. Będzie mieć również wpływ na społeczeństwo przez prezentowanie postaw niepełnosprawnych sportowców godnych naśladowania, przysłuży się przełamywaniu barier i stereotypów. Przede wszystkim jednak będzie propagować uprawianie sportu i aktywności fizycznej mimo niepełnosprawności. W myśl zasady, którą powtarzają paraolimpijscy mistrzowie: niemożliwe nie istnieje.

Zwycięzcy 3.Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku 2021

Kategoria Sportowiec Roku 2021 – Róża Kozakowska (TZSN Start Tarnów)
Kategoria Trener Roku 2021 – Andrzej Ochal (Polski Związek Tenisa Stołowego)
Kategoria Wydarzenie Roku 2021 – Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Bydgoszczy
Kategoria Organizacja Sportowa Roku 2020 – GZSN Start Gorzów Wielkopolski
Nagroda Specjalna Roku 2020 – prof. Aleksander Kabsch

Kategoria Sportowiec Roku 2020 –miejsca w głosowaniu:

 1. Róża Kozakowska (TZSN Start Tarnów)
 2. Natalia Partyka (KSI Start Szczecin)
 3. Renata Śliwińska (GZSN Start Gorzów Wielkopolski)
 4. Karolina Pęk (KS Bronowianka Kraków)
 5. Rafał Czuper (PSSON Start Białystok)
 6. Patryk Chojnowski (KSI Start Szczecin)
 7. Barbara Bieganowska-Zając (MGOKSiR Korfantów)
 8. Karolina Kucharczyk (MUKS Kadet Rawicz)
 9. Adrian Castro (IKS AWF Warszawa)
 10. Piotr Kosewicz (WZSN Start Wrocław)
Lista nominowanych przez Kapitułę 3. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2021 roku.

NOMINOWANI W KATEGORII SPORTOWIEC ROKU 2021:

 1. Barbara Bieganowska-Zając – złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio na 1500 m (kat T20), MGOKSiR Korfantów
 2. Adrian Castro – srebrny medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w szabli (kat. B), IKS-AWF Warszawa
 3. Patryk Chojnowski – złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w paratenisie stołowym indywidualnie (kat. 10), KSI Start Szczecin
 4. Rafał Czuper – srebrny medalista indywidualnie (kat. 2) i brązowy drużynowo w paratenisie stołowym podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, PSSON Start Białystok
 5. Piotr Kosewicz – złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w rzucie dyskiem (kat. F52), WZSN Start Wrocław
 6. Karolina Kucharczyk – złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w skoku w dal (kat. T20), MUKS Kadet Rawicz
 7. Róża Kozakowska – złota medalistka w rzucie maczugą i srebrna medalistka w pchnięciu kulą (kat. F32) podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, TZSN Start Tarnów
 8. Natalia Partyka – złota medalistka drużynowo i brązowa indywidualnie (kat. 10) w paratenisie stołowym podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, KSI Start Szczecin
 9. Karolina Pęk – złota medalistka drużynowo i brązowa indywidualnie (kat. 10) w paratenisie stołowym podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, KS Bronowianka Kraków
 10. Renata Śliwińska – złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w pchnięciu kulą (kat. F40), GZSN Start Gorzów Wielkopolski

NOMINOWANI W KATEGORII TRENER/TRENERKA 2021:

 1. Marek Gniewkowski, paraszermierka
 2. Piotr Kuczek, paralekkoatletyka
 3. Zbigniew Lewkowicz, paralekkoatletyka
 4. Andrzej Ochal, paratenis stołowy
 5. Marek Iwanicki, paratenis stołowy

NOMINOWANI W KATEGORII WYDARZENIE SPORTOWE 2021:

 1. Orlen Paralympic Run 2021
 2. METRO 2021 IWRF European Championship – Division B
 3. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Federacji Virtus 2021
 4. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Bydgoszcz 2021
 5. World Para Nordic Skiing EUROPA CUP PTASZKOWA 2021

NOMINOWANI W KATEGORII ORGANIZACJA SPORTOWA 2021:

 1. Akademicki Związek Sportowy
 2. GZSN Start Gorzów Wielkopolski
 3. KSI Start Szczecin
 4. Polski Związek Rugby na Wózkach
 5. TZSN Start Tarnów

REGULAMIN
3.PLEBISCYT POLSKIEGO KOMITETU PARAOLIMPIJSKIEGO
NA SPORTOWCA 2021 ROKU – GUTTMANNY2021
(DALEJ ZWANEGO „PLEBISCYTEM”)

 1. Cele Plebiscytu
 1. Promocja sportu wśród osób z niepełnosprawnościami.
 2. Przybliżenie społeczeństwu wiedzy o dyscyplinach paraolimpijskich, sporcie osób z niepełnosprawnościami, ich sukcesach odnoszonych na zawodach międzynarodowych, igrzyskach paraolimpijskich.
 3. Wpływ na społeczeństwo poprzez kształtowanie i prezentowanie postaw niepełnosprawnych sportowców godnych naśladowania, a także przełamywanie barier i stereotypów.
 4. Wywołanie wśród osób fizycznych i prawnych różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami, jednego z ważniejszych czynników integrujących ludzi.
 1. Postanowienia ogólne.

Plebiscyt organizowany jest przez Polski Komitet Paraolimpijski, z siedzibą przy ul. Konwiktorskiej 9/2, 00-216 Warszawa, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156875 (odpis z KRS stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu), NIP: 5262358030 reprezentowany przez:

Łukasza Szeligę – Prezesa,

Tadeusza Nowickiego – Wiceprezesa

zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Przedmiotem Plebiscytu jest wyłonienie 4 zwycięzców: 
  1. Sportowiec 2021 roku; 
  2. Trener/Trenerka 2021 roku; 
  3. Organizacja Sportowa 2021 roku; 
  4. Wydarzenie Sportowe 2021 roku. 
 1. Plebiscytem kieruje zespół pracowników Biura PKPar. 
 2. Przystąpienie i udział w Plebiscycie są całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
 1. Plebiscyt składa się z trzech etapów. 
 1. Etap I trwa od dnia 25.10.2021 do dnia 07.11.2021 i podczas tego etapu zbierane będą:
  • spośród polskich paraolimpijczyków oraz sportowców z niepełnosprawnościami reprezentujących dyscypliny paraolimpijskie startującymi w letnich i zimowych imprezach sportowych – kandydatury do miana Sportowca Roku 2021
  • spośród trenerów i trenerek sportów paraolimpijskich w roku 2021 – kandydatury do miana Trenera/Trenerki Roku 2021
  • spośród organizacji sportowych działających na rzecz osób uprawiających dyscypliny paraolimpijskie w roku 2021 – kandydatury do miana Organizacji Sportowej Roku 2021, 
  • spośród wydarzeń sportowych z dyscyplin paraolimpijskich w roku 2021 – kandydatury do miana Wydarzenia Sportowego Roku 2021.
 2. Etap II trwa od dnia 08.11.2021 do dnia 14.11.2021, podczas którego z nadesłanych kandydatur Kapituła Plebiscytu wybierze:
  • 10 sportowców, 
  • 5 trenerów, 
  • 5 organizacji sportowych, 
  • 5 wydarzeń sportowych, 

którzy ostatecznie walczyć będą o zwycięstwo w Plebiscycie w III etapie. Kapituła przyznaje także punkty kandydatom w poszczególnych kategoriach według kolejności 1-10 lub 1-5 (według zasady dla liczby miejsc w danej kategorii: I m-10 pkt lub 5pkt, II m – 9pkt lub 4pkt itd.)

 1. W III części plebiscytu która potrwa od godz. 9:00 w dniu 15.11.2021 do godz. 24:00 w dniu 28.11.2021 za pomocą głosowania internetowego na specjalnie przygotowanej platformie, wyłoniona zostanie końcowa kolejność finałowej listy kandydatów. 
 2. Finałowa kolejność ustalana jest po zliczeniu sumy punktów z głosowania internautów i punktów przyznanych przez Kapitułę. Zwycięzcą jest ta osoba, która otrzyma najwięcej punktów. W przypadku tej samej liczby punktów decyduje liczba głosów oddanych w głosowaniu Kapituły.
 3. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas Finałowej Gali Plebiscytu nie później niż 02.12.2020 r.
 1. Dla przeprowadzenia II Etapu Plebiscytu Prezes PKPar powoła Kapitułę Plebiscytu oraz jej Przewodniczącego. Członkowie Kapituły zostaną wybrani spośród osób z instytucji i środowiskiem związanymi z problematyką sportu. 
 2. W Etapie III głosować może każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania – dalej zwana „Głosującym”.
 3. Pracownicy Organizatora, jak również instytucje oraz osoby współpracujące z Organizatorem w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
 4. Niniejszy Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie internetowym Organizatora, umieszczonym na stronie www.paralympic.org.pl w zakładce Guttmanny 2021: 3. Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, a także na profilu Facebook PKPar: https://www.facebook.com/polskikomitetparaolimpijski
 1. PRZEBIEG PLEBISCYTU 

Etap I

 1. W Etapie I kandydaturę na sportowca, trenera/trenerkę, organizację sportową oraz wydarzenie sportowe w 2021 roku, przesłać może:
 • każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania – w imieniu własnym lub kandydata,
 • kurator osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych albo opiekun osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej – w imieniu takiej osoby,
 • każda Organizacja lub inna jednostka organizacyjna, w tym w szczególności kluby sportowe – w imieniu własnym lub kandydata,

zwany dalej „Zgłaszającym”

 1. W terminie od 25.10.2021 do 07.11.2021  Zgłaszający przesyła kandydaturę, poprzez wypełnienie online na stronie http://paralympic.org.pl/guttmanny2021/ Formularza Zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu); kolejno Zgłaszający otrzyma na adres e-mail (podany przy zgłoszeniu) link potwierdzający zgłoszenie swojego kandydata, po którego kliknięciu, zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane na adres mailowy: plebiscyt@paralympic.org.pl.
 2. Organizator poinformuje drogą mailową wszystkie osoby i organizacje o fakcie zgłoszenia ich kandydatur do udziału w Plebiscycie. 
 3. Kandydaci otrzymają drogą mailową Regulamin Plebiscytu w celu zapoznania się oraz jego akceptacji (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól). Kandydaci muszą odesłać maila na adres plebiscyt@paralympic.org.pl, aby ich zgoda na udział w Plebiscycie została zarejestrowana. 
 4. Zgłaszający może przesłać tylko 1 kandydaturę w 1 kategorii, które spełniają podane w niniejszym Regulaminie kryteria.
 5. Zgłoszenie uznaje się za ważne w przypadku, gdy Zgłaszający wypełnił wszystkie wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym pola oraz obowiązujące zgody.

Etap II

 1. W II Etapie członkowie Kapituły Plebiscytu w terminie od dnia 08.11.2021 do dnia 14.11.2021 dokonują indywidualnego wyboru – ze wszystkich zgłoszonych kandydatur:
  • 10 nominowanych do tytułu Sportowca 2021 roku,  
  • 5 nominowanych do tytułu Trenera/Trenerki 2021 roku,
  • 5 nominowanych do tytułu Organizacji Sportowej 2021 roku, 
  • 5 nominowanych do Wydarzenia Sportowego 2021 roku

zwanych dalej „Nominowanymi”.

 1. Osoby wytypowane przez Kapitułę zostaną poinformowane drogą mailową o fakcie uzyskania nominacji i zakwalifikowaniu się do III etapu Plebiscytu. 
 2. Warunkiem znalezienia się na Liście Nominowanych jest potwierdzenie drogą mailową chęci uczestnictwa w III etapie Plebiscytu.
 3. W sytuacji, gdy osoba wytypowana przez Kapitułę nie wyrazi zgody na udział w III etapie Plebiscytu, Kapituła – wskazuje kolejne kandydatury, aż do momentu wyłonienia 10lub 5 Nominowanych, którzy potwierdzą swój dalszy udział w Plebiscycie.
 4. Do dnia 15.11.2020 Organizator opublikuje na swojej stronie internetowej oraz profilu FB wybraną przez Kapitułę, Listę Nominowanych.

Etap III

 1. W dniu 15.11.2021 uruchomiona zostanie platforma do głosowania, znajdująca się pod adresem: https://paralympic.org.pl/guttmanny2021/ na której każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania swojego głosu.
 2. Głosowanie trwać będzie od 15.11.2021 do 28.11.2021
 3. Każdy zarejestrowany Głosujący uprawniony będzie do oddania jednego ważnego głosu podczas trwania tego Etapu. Głosujący wskazuje jedną osobę/organizację/wydarzenie, które jego zdaniem zasługują na miano Sportowca 2021 roku, Trenera 2021 roku, Organizacji Sportowej 2021 roku, Wydarzenia Sportowego 2021 roku.
 1. W celu ułatwienia dokonania wyboru Organizator zamieści na platformie do głosowania, a także na profilu Facebook, krótkie notki biograficzne Nominowanych wraz z opisem największych sukcesów osiągniętych w ostatnich 12 miesiącach.
 2. Kapituła Plebiscytu, poprzez podjęcie Uchwały, może zaproponować Organizatorowi, aby przyznał on specjalny tytuł dla Ambasadora Sportu Paraolimpijskiego 2021 roku.
 3. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w grudniu, podczas Gali Finałowej 3. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego – Guttmanny 2021 orazna stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych Organizatora. Podczas tego wydarzenia nastąpi wręczenie statuetek i nagród laureatom Plebiscytu.
 4. Do udziału w Finale zaproszona zostanie cała 25-tka Nominowanych, nagrodzona zostanie pierwsza dziesiątka Plebiscytu na Sportowca 2020 roku, 1 trener/trenerka, 1 organizacja sportowa oraz 1 wydarzenie sportowe. 
 5. Forma uhonorowania laureatów:
 • Statuetka (rzeźba aut. Andrzeja Renesa) oraz nagroda rzeczowa dla Zwycięzców Plebiscytu;
 • Statuetka dla laureatów w kategorii Sportowiec 2020 roku – od II do X miejsca.
 • Nagroda pieniężna dla zwycięzcy w kategorii Sportowiec 2020 roku w wysokości uznaniowej określonej przez organizatora. Nagroda pieniężna stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zostanie rozliczony samodzielnie przez zwycięzcę. 
 1. Laureaci wyróżnieni nagrodami w Plebiscycie nie są uprawnieni do żądania zamiany wygranych nagród rzeczowych na inne ani wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej.
 2. Udział w Plebiscycie nie kreuje po stronie kandydatów lub Nominowanych jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności kandydatom lub Nominowanym nie przysługują w stosunku do Organizatora roszczenia o świadczenia pieniężne lub jakiegokolwiek inne świadczenia z tytułu udziału w Plebiscycie.  
 3. Postanowienia dodatkowe
 1. Organizator zastrzega, że w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
 • zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
 • niedoręczenie osobie przyznanej statuetki spowodowane niepodaniem przez nią danych kontaktowych lub błędnych ich podaniem,
 • świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe,
 • udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tymspowodowane,
 • przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 1. Wszyscy Nominowani mają prawo informować, że zostali zgłoszeni do Plebiscytu.
 2. Postanowienia końcowe
 • W sprawach dotyczących wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu decyzję podejmuje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Plebiscytu w dowolnym okresie jego trwania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej.
 • Przystąpienie do Plebiscytu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Kontakt

BIURO PLEBISCYTU

Polski Komitet Paraolimpijski

ul. Konwiktorska 9/2, 00-216 Warszawa

b.ponikiewska@paralympic.org.pl

tel.: +48-22-824-08-72

Kapituła Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2021 roku

Zgodnie z Regulaminem 3. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca 2021 roku, Prezes Zarządu Łukasz Szeliga, w imieniu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, powołał Kapitułę Plebiscytu w składzie:

OsobaRola
Łukasz SzeligaPrezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Eugeniusz GrabowskiWiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Tadeusz NowickiWiceprezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Piotr NowackiDoradca Prezydenta RP
Andrzej KraśnickiPrezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Mirosław IzdebskiDyrektor Departamentu do spraw Programów PFRON
Marek SzkolnikowskiDyrektor TVP Sport
Angelika GłowienkaDyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego (MKDNiS)
Robert KamińskiDyrektor Sportowy PZSN „START”
Romuald SchmidtPrezes Zarządu „POLSKA BOCCIA”
Rafał SkrzypczykWiceprezes Zarządu „FAR
Adam DzitkowskiPrezes Zarządu Związku Kultury Fizycznej „OLIMP”
Mirosław MirynowskiPrezes Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”
Peter KalubaPrezes Polskiego Związku Rugby na Wózkach
Dariusz SzumacherPrezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego
Krzysztof KuzakDziennikarz sportowy, Polskie Radio S.A.

Główny Partner Projektu

orlen logo czerw

Sponsor Statuetek

Patroni Medialni

Projekt współfinansowany jest ze środków

 • Gala Finałowa #Guttmanny2021

  Zdjęcia: Bartłomiej Zborowski i Maciej Gillert/Polski Komitet Paraolimpijski Zdjęcia do bezpłatnego niekomercyjnego wykorzystania. Konieczne oznaczenie autora i źródła (j.w.). W nazwie pliku znajdują się inicjały konkretnego autora (BZ bądź MG).