STATUT
POLSKIEGO KOMITETU PARALIMPIJSKIEGO

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

 1. Polski Komitet Paralimpijski, zwany dalej „Komitetem”, jest związkiem stowarzyszeń zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności związanej z realizacją celów i zadań ruchu paralimpijskiego oraz zajmujących  się organizacją, upowszechnianiem i działalnością na rzecz rozwoju sportu niepełnosprawnych.
 2. Komitet jest organizacją pozarządową, która samodzielnie wyznacza swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne, a także samodzielnie ustala w drodze aktów wewnętrznych reguły swego działania i formy realizacji zadań statutowych.
 3. Komitet strzeże swej niezależności od wszelkich nacisków, a w szczególności politycznych, prawnych, ekonomicznych i religijnych.

§2

 1. Siedzibą Komitetu jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Komitet działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§3

 1. Komitet działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z póź. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
  o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z póź. zm.), innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego statutu.
 2. Komitet jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego.
 3. Organem rejestrowym Komitetu jest Krajowy Rejestr Sądowy.
 4. Działalność Komitetu podlega nadzorowi Prezydenta m. st. Warszawy.

§4

 1. Komitet może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnych celach działania.
 2. Komitet w ramach swej działalności współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi.
 3. Komitet współpracuje z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej
  w zakresie sportu; opiniuje projekty założeń aktów prawnych oraz projekty aktów prawnych.

§5

 1. Komitet w swej działalności, używa pieczęci, sztandaru i odznak organizacyjnych w wersji zatwierdzonej przez Walny Zjazd Delegatów Komitetu. Nazwę Polski Komitet Paralimpijski można wykorzystywać również w formie skróconej „PKPar” lub w tłumaczeniu na inne języki,
  w szczególności angielski „Polish Paralympic Comittee” i skrót „PPC” lub francuski Comité Paralympique Polonais i skrót „CPP”.
 2. Komitet ma prawo używania w stroju reprezentacji paralimpijskiej wizerunku orła ustalonego dla godła na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 235, poz. 2000 z póź. zm.).
 3. Komitet jest wyłącznie uprawniony do reprezentowania polskiego sportu osób niepełnosprawnych w Międzynarodowym Komitecie Paralimpijskim oraz wobec narodowych komitetów paralimpijskich.
 4. Komitet jest wyłącznie uprawniony do wykorzystywania symboliki paralimpijskiej oraz nazw Igrzyska Paralimpijskie i Komitet Paralimpijski.
 5. Komitet ma prawo do wykorzystywania dla swoich celów gospodarczych wizerunku członków reprezentacji paralimpijskiej w strojach reprezentacji paralimpijskiej, w zakresie ustalonym przez właściwe regulaminy Komitetu lub Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego.
 6. Komitet dla realizacji swoich zadań może utworzyć Biuro Komitetu
  i zatrudniać pracowników.

Rozdział 2
Cele i zadania Komitetu

§ 6

Podstawowym celem Komitetu jest propagowanie i rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych oraz kierowanie całokształtem spraw związanych
z przygotowywaniem oraz ustalaniem reprezentacji kraju na Igrzyska Paralimpijskie.

§7

 1. Celem Komitetu w szczególności jest:
 1. propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad oraz idei paralimpizu;
 2. przygotowywanie, zgłaszanie i uczestnictwo polskiej reprezentacji narodowej w Igrzyskach Paralimpijskich oraz innych zawodach krajowych i zagranicznych;
 3. współudział w inspirowaniu i organizowaniu sportu osób niepełnosprawnych, szczególnie paralimpijskiego w Polsce;
 4. reprezentowanie polskiego sportu niepełnosprawnych
  w Międzynarodowym Komitecie Paralimpijskim oraz wobec narodowych komitetów paralimpijskich;
 5. wykonywanie zadań wynikających z postanowień Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego i zadań zlecanych przez władze państwa;
 1. Komitet prowadzi działalność statutową przez swoje organy i w oparciu
  o zrzeszonych w nim członków.
 2. Dla uzyskania środków finansowych, koniecznych dla realizacji celów statutowych Komitet może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym Komitet może powoływać fundacje, zakłady, agencje, tworzyć i wstępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 3. Komitet w swojej działalności kieruje się zasadami ochrony środowiska
  i zrównoważonego rozwoju.

§8

Komitet realizując swoje statutowe działania, współdziała z organizacjami kultury fizycznej, organizacjami młodzieżowymi, związkami zawodowymi oraz instytucjami
i organizacjami zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Rozdział 3
Członkowie Komitetu, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Komitetu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§10

 1. Członkami zwyczajnymi Komitetu są:
 1. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”;
 2. Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”;
 3. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;
 4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”;
 5. Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”;
 6. Polski Związek Bocci;
 7. pozostali członkowie zwyczajni Komitetu powołani w sposób określony w ust. 2.
 1. Przyjęcie w poczet członków Zwyczajnych Komitetu następuje w drodze uchwały Zarządu Komitetu. Członkowie zwyczajni Komitetu dysponują 1 głosem stanowiącym na Walnym Zjeździe Delegatów oraz dodatkowo 1 głosem stanowiącym za każdy sport reprezentowany przez członka zwyczajnego Komitetu podczas Letnich i Zimowych Igrzysk Paralimpijskich bezpośrednio poprzedzających Walny Zjazd Delegatów.
 2. Członkowie zwyczajni działają w Komitecie poprzez wybranych przez siebie delegatów, powoływanych na okres 4 lat, w ilości nieprzekraczającej liczby głosów stanowiących, którymi członek Komitetu dysponuje na Walnym Zjeździe Delegatów. Każdy delegat dysponuje co najmniej jednym głosem. Delegaci działający za członka zwyczajnego mogą głosować odmiennie.
 3. Tryb powoływania i odwoływania delegatów określają przepisy wewnętrzne członków Komitetu.

§11

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 1. uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Walnym Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym oraz korzystania poprzez swoich delegatów z biernego i czynnego prawa wyborczego;
 2. zgłaszania postulatów i wniosków do organów władzy Komitetu;
 3. otrzymywania od władz Komitetu pomocy w zakresie realizacji ich zadań statutowych;
 4. korzystania z innych przywilejów i uprawnień wynikających ze statutu i działalności Komitetu.
 1. Członkowie zwyczajni są obowiązani do:
 1. przestrzegania statutu oraz uchwał i wytycznych władz Komitetu;
 2. opłacania składek członkowskich na rzecz Komitetu;
 3. poddania się jurysdykcji organów władzy Komitetu;
 4. działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu osób niepełnosprawnych;
 5. dbania o dobre imię Komitetu oraz właściwy klimat wokół sportu osób niepełnosprawnych;
 6. brania czynnego udziału w działalności Komitetu.

§12

 1. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, może zostać nadana przez Zarząd Komitetu godność członka honorowego Komitetu. Zarząd Komitetu może również pozbawić godności członka honorowego.
 2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa głosu stanowiącego na Walnym Zjeździe Delegatów oraz czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§13

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, działające w celu rozwoju kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.
 2. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa głosu stanowiącego na Walnym Zjeździe Delegatów oraz czynnego prawa wyborczego.
 3. W sprawach dotyczących powstania i ustania członkostwa członka wspierającego stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące członka zwyczajnego.

§14

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminu, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Komitetu, Zarząd Komitetu może stosować wobec członków Komitetu następujące kary:
 1. ostrzeżenie;
 2. nagana;
 3. zawieszenie w prawach członka Komitetu;
 1. Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa regulamin postępowania dyscyplinarnego uchwalony przez Zarząd Komitetu.

§15

Członkostwo w Komitecie ustaje w przypadku:

 1. śmierci członka będącego osobą fizyczną;
 2. rozwiązania, postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka będącego osobą prawną lub organizacją nieposiadającą osobowości prawnej;
 3. pisemnej rezygnacji członka, złożonej do Zarządu Komitetu;

Rozdział 4
Władze Komitetu

PRZEPISY OGÓLNE

§16

 1. Władzami Komitetu są:
 1. Walny Zjazd Delegatów;
 2. Zarząd Komitetu;
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja Zarządu Komitetu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. W przypadku dokooptowania na podstawie § 20 nowych członków Zarządu Komitetu lub Komisji Rewizyjnej kadencja takich dokooptowanych członków trwa od momentu dokooptowania do końca obowiązującej kadencji organów władzy Komitetu.
 2. Wybór władz Komitetu odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zjazdu Delegatów.

§17

Walny Zjazd Delegatów, Zarząd Komitetu i Komisja Rewizyjna działają na podstawie przyjętych przez siebie regulaminów.

§18

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zjazdu Delegatów, Zarządu Komitetu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

§19

Mandat członka Zarządu Komitetu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek:

 1. śmierci;
 2. ustąpienia (rezygnacji);
 3. odwołania.

§20

W czasie trwania kadencji Zarząd Komitetu i Komisja Rewizyjna, w drodze uchwały mogą dokooptować nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli, ustąpili lub zostali odwołani, spośród osób z listy kandydatów niewybranych do organu przez Walny Zjazd Delegatów.

§21

Uchwały, o których mowa w §20 zapadają większością wszystkich pozostałych członków Organu, przy czym Zarząd Komitetu może jednorazowo dokooptować 2 nowych członków, a Komisja Rewizyjna -1 nowego członka; głosowania w sprawie tych uchwał mają charakter tajny.

§22

Obsługę administracyjną organów władzy Komitetu zapewnia Biuro. Biurem kieruje Dyrektor Zarządzający, który wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jako osoba wyznaczone w rozumieniu art 31 §1 kodeksu pracy.

WALNY ZJAZD DELEGATÓW

§23

 1. Najwyższym organem władzy Komitetu jest Walny Zjazd Delegatów.
 2. Walny Zjazd Delegatów może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.

§24

 1. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą członkowie zwyczajni Komitetu z głosem stanowiącym reprezentowani przez wybranych przez siebie delegatów oraz członkowie honorowi i wspierający Komitetu, zaproszeni goście oraz inne przewidziane statutem podmioty z głosem doradczym.
 2. Członkowie zwyczajni Komitetu mogą upoważnić wybranego przez siebie delegata do wykonywania więcej niż jednego głosu. Stosowne upoważnienie winno zostać okazane na Walnym Zjeździe Delegatów najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania.
 3. Delegaci wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

§25

 1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Komitetu raz w roku.
 2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów powinno być przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komitetu oraz sprawozdania finansowego poprzedzonego badaniem przez Komisję Rewizyjną.

§26

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Komitetu:

 1. z własnej inicjatywy, decyzją podjętą w formie uchwały;
 2. na pisemny wniosek członków zwyczajnych Komitetu dysponującymi co najmniej połową głosów;
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. na podstawie uchwały poprzedzającego Walnego Zjazdu Delegatów.

§27

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Komitetu w terminie 90 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku, nie wcześniej niż po 14 dniach. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

§28

Zawiadomienie w formie elektronicznej bądź listem poleconym o Walnym Zjeździe Delegatów, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad, powinno być wysłane do członków Komitetu nie później niż na 14 dni przed terminem takiego Walnego Zjazdu Delegatów.

§29

 1. Na Walnym Zjeździe Delegatów wybiera się kolejno: Prezesa Zarządu Komitetu, pozostałych członków Zarządu Komitetu oraz członków Komisji Rewizyjnej, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Komitetu.
 2. Zgłoszeń kandydatów należy dokonać na 7 dni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.
 3. Kandydatów do władz Komitetu przedstawia Zjazdowi Komisja Wyborcza powoływana każdorazowo przez Walny Zjazd Delegatów.
 4. Do Zarządu Komitetu i Komisji Rewizyjnej Walny Zjazd Delegatów wybiera kolejno kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów, aż do zapełnienia wszystkich przewidzianych wakatów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanej przez dwóch lub więcej kandydatów na ostatni wolny wakat odbywa się dodatkowe głosowanie z udziałem tych kandydatów.
 5. Głosowanie ma charakter tajny.

§30

Bierne prawo wyborcze, w przysługuje także zawodnikom, trenerom i działaczom ruchu paralimpijskiego, których na 7 dni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów, zgłoszą członkowie Komitetu jako kandydatów do organów władzy Komitetu. Uczestniczą oni w Walnym Zjeździe Delegatów jako zaproszeni goście.

§31

Walny Zjazd Delegatów odbywa się na podstawie regulaminu obrad i porządku obrad uchwalonych przez Walny Zjazd Delegatów.

§32

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów w szczególności należy:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach złożonych odwołań od decyzji Zarządu Komitetu;
 2. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Komitetu zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną i sprawozdania Zarządu z działalności Komitetu;
 3. przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 4. uchwalanie głównych kierunków działalności i polityki finansowej Komitetu;
 5. udzielanie absolutorium Zarządowi Komitetu i Komisji Rewizyjnej;
 6. wybór w tajnym głosowaniu kolejno: Prezesa Zarządu Komitetu, pozostałych członków Zarządu Komitetu, członków Komisji Rewizyjnej oraz ich odwoływanie;
 7. podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu Komitetu;
 8. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Komitetu, władze Komitetu i zaproszonych gości.

ZARZĄD KOMITETU

§33

 1. Zarząd Komitetu składa się z 5-15 członków, w tym Prezesa wybranego przez Walny Zjazd Delegatów oraz 2 Wiceprezesów, i jest organem wykonawczym Komitetu.
 2. Zarząd Komitetu wybiera spośród siebie 2 Wiceprezesów.

§34

Wynagrodzenie za wykonaną pracę, w tym nagrody, może zostać przyznane członkom Zarządu Komitetu na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.

§35

 1. Posiedzenia Zarządu Komitetu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu Komitetu odbywają się w siedzibie Zarządu Komitetu, w innych ustalonych przez członków Zarządu Komitetu miejscach oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§36

 1. Uchwały Zarządu Komitetu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej Prezesa lub Wiceprezesa. Przy podejmowaniu uchwały określonej w § 33 ust. 2 nie jest wymagana obecność Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Uchwały Zarządu Komitetu podejmuje się na posiedzeniu ustnie bądź pisemnie na karcie do głosowania oraz poprzez oświadczenie woli złożone drogą elektroniczną przy indywidualnym zbieraniu głosów przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Zarządu Komitetu.

§37

 1. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Komitetu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Komitetu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. W trybie określonym w ust. 1 zaciąga się również zobowiązania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Komitetu oraz udziela pełnomocnictw.

§38

Do kompetencji Zarządu Komitetu należy realizowanie zadań Komitetu, a w szczególności:

 1. ustalanie składu narodowej reprezentacji na Igrzyska Paralimpijskie oraz zgłaszanie i podejmowanie decyzji o jej uczestnictwie w Igrzyskach Paralimpijskich;
 2. reprezentowanie Komitetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 3. współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami stowarzyszeń zajmujących się sportem paralimpijskim.
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów;
 5. uchwalanie okresowych planów pracy Komitetu oraz przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania;
 6. uchwalanie corocznego budżetu Komitetu;
 7. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Komitetu;
 8. powoływanie, sprawowanie nadzoru oraz odwoływanie komisji i zespołów;
 9. składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów corocznych sprawozdań ze swojej działalności oraz zapewnienie sporządzenia corocznego sprawozdania finansowego Komitetu;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Komitecie;
 11. podejmowanie uchwał o przynależności do stowarzyszeń międzynarodowych i krajowych;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie działalności Komitetu w stowarzyszeniach międzynarodowych i krajowych;
 13. uchwalanie ogólnych wytycznych do działalności członków Komitetu;
 14. zarządzanie majątkiem i funduszami Komitetu;
 15. nadawanie osobom zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej osób niepełnosprawnych odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień Komitetu, występowanie o odznaczenia honorowe dla innych organizacji i instytucji oraz do władz państwowych dla wyróżniających się w pracy społecznej i zawodowej działaczy Komitetu;
 16. podejmowanie uchwał o zawieszeniu członka Komitetu;
 17. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 18. uchwalanie regulaminu Biura;
 19. podejmowanie decyzji w sprawie symboli, pieczęci, sztandaru, oznak organizacyjnych i innych oficjalnych odznak Komitetu;

§39

 1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej osób niepełnosprawnych Zarząd Komitetu może przyznać członkom Komitetu, działaczom, trenerom, instruktorom i zawodnikom następujące wyróżnienia:
  1. pochwałę;
  2. dyplom;
  3. nagrodę finansową;
  4. honorowe odznaczenie.
 2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i odznaczeń określa regulamin uchwalony przez Zarząd Komitetu.

§39a

 1. Zarząd Komitetu może utworzyć w każdym województwie Radę Komitetu dla danego województwa. Radę Komitetu tworzy się w drodze uchwały Zarządu Komitetu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. Rada Komitetu nie stanowi Władz Komitetu w rozumieniu niniejszego Statutu. 
 3. Rada Komitetu składa się od 1 do 3 członków powoływanych przez Zarząd Komitetu na czas nieokreślony. Członek Rady Komitetu może zostać w każdym czasie odwołany na mocy uchwały Zarządu. 
 4. Do kompetencji Rady Komitetu należy:
 1. udział w imieniu Komitetu w spotkaniach z przedstawicielami władz lokalnych, samorządowych i organizacji pozarządowych na obszarze danego województwa, dla którego została utworzona Rada Komitetu;
 2. reprezentowanie Komitetu, z upoważnienia Zarządu, w sprawach związanych z bieżącą działalnością i zadaniami Komitetu na terenie danego województwa;
 3. przedstawianie Zarządowi Komitetu opinii i wniosków w zakresie działalności Komitetu w województwie;
 4. promowanie inicjatyw Komitetu oraz idei sportu paralimpijskiego na terenie danego województwa;
 5. realizowanie innych zadań zleconych przez Zarząd Komitetu.
 1. Radzie Komitetu nie przysługuje prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Komitetu, chyba że Rada Komitetu dysponuje w tym zakresie pełnomocnictwem udzielonym przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA

§40

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Komitetu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu Komitetu ani etatowy pracownik Komitetu.
 4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Komitetu oraz na Walnym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym.
 6. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 7. Wynagrodzenie za wykonaną pracę, w tym nagrody, może zostać przyznane członkom Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.

§41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Komitetu, w tym nie rzadziej niż raz w roku kontroli gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i zgodności z przepisami prawa;
 2. żądanie, w każdym czasie, informacji o bieżących pracach Zarządu Komitetu;
 3. zgłaszanie Zarządowi Komitetu wniosków dotyczących wykonania budżetu Komitetu oraz innych ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonych kontroli.
 4. składanie na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności;
 5. składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Komitetu;
 6. badanie sprawozdania finansowego Komitetu;
 7. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów lub wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Komitetu działań Zarządu Komitetu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze

§42

Majątek Komitetu stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. Fundusze Komitetu tworzone są ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów oraz własnej działalności gospodarczej.

§43

Komitet może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności Komitetu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 6
Postanowienia Końcowe

§44

Zmiana statutu może być dokonana przez Walny Zjazd Delegatów i musi być powzięta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania

§45

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Komitetu podejmuje Walny Zjazd Delegatów, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania
 2. Uchwała o rozwiązaniu Komitetu określi jednocześnie tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przekazany majątek Komitetu.
 3. Cel, o którym mowa w ust. 3 musi pozostawać w związku z rozwojem sportu osób niepełnosprawnych.