Data publikacji: 09.11.2023 r.

Rozeznanie rynku nr 29/2023

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Komitet Paralimpijski

ul. Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa

NIP: 5262358030

tel.: +48 22 824 08 72

Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu wołomińskiego w terminie 20-26.11.2023 r.,
w tym:

Od 20.11. do 23.11.:

a) zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 7 osób

obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami

b) zapewnienia wyżywienia dla 15 osób – śniadanie, obiad, kolacja, od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

c) wynajem obiektów sportowych: duża sala z możliwością ustawienia platform do szermierki na wózkach, śr. 6-7 godzin dziennie.

Od 23.11 do 26.11.:

a) zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 13 osób

obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami

b) zapewnienia wyżywienia dla 32 osób – śniadanie, obiad, kolacja, od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

c) wynajem obiektów sportowych: duża sala z możliwością ustawienia platform do szermierki na wózkach, śr. 6-7 godzin dziennie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania informacji częściowych – wszystkie usługi wymagane w jednym obiekcie.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2023”, realizowanego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Rozeznanie dotyczy kodu CPV:

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55000000-0Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 – Usługi hotelarskie

55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego rozeznania jest Kinga Biskupska:

e-mail: k.biskupska@paralympic.org.pl

5. Miejsce, termin i sposób złożenia informacji cenowej:

Informację cenową należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: k.biskupska@paralympic.org.pl do dnia: 16.11.2023 r. do godziny: 23:59.

Cena podana w informacji powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Informacje na temat przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych zawartych w informacji cenowej Wykonawcy

  1. https://paralympic.org.pl/projekty/projekt-pfron/  w zakładce: „Informacje RODO”

7. Postanowienia końcowe

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018. Poz. 1025) oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie nie kreuje po stornie Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paralimpijskiego do żadnego określonego działania, w tym do akceptacji informacji cenowej w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia.  Polskiego Komitetu Paralimpijskiego nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem informacji cenowej.

8. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz – Informacja cenowa