STRONA GŁÓWNA > Kwalifikacje ZSK
Opis kwalifikacji
PRK
Certyfikat - jakie są korzyści?
Jak zdobyć certyfikat?
Materiały edukacyjne
Terminy i opłaty
Rejestracja

Opis kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację „Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami” jest przygotowana do pomagania w przygotowaniu i realizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z instrukcjami organizatora. Posiada wiedzę na temat rodzajów niepełnosprawności i sportu osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w wybranym sporcie OzN. Pod nadzorem realizuje działania edukacyjno-informacyjne dotyczące sportu osób z niepełnosprawnościami oraz mobilizuje i zachęca osoby z niepełnosprawnościami do aktywności sportowej. W oparciu o otrzymane instrukcje przygotowuje i porządkuje miejsce realizacji wydarzeń sportowych, przygotowuje sprzęt i instruuje uczestników w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do podjęcia wolontariatu bądź zatrudnienia m.in. w klubach i ośrodkach sportowych przy organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowy opis kwalifikacji

Pobierz załącznik
Image 37

Dla kogo jest ta kwalifikacja?

Kwalifikacją mogą być szczególnie zainteresowani:

studenci AWF i kierunków medycznych;
pedagodzy przedszkolni, wczesnoszkolni i opiekuńczy.
nauczyciele wychowania fizycznego;
wolontariusze;
pracownicy służby zdrowia (np. terapeuci zajęciowi i fizjoterapeuci, pielęgniarki, lekarze);
członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami;
zawodnicy i byli sportowcy;
animatorzy zatrudnieni w instytucjach sportu i kultury; pracownicy pomocy społecznej.
przedstawiciele klubów sportowych;

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)
i Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. W PRK jest 8 poziomów. Każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu. Przypisanie poziomu PRK oznacza, że zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie trzeba posiadać, by zdobyć kwalifikację, odpowiada wymaganiom danego poziomu PRK oraz pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). Na potrzeby rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami zostały opisane dwa standardy dla kwalifikacji na poziomie PRK 2 oraz PRK 4.

Image 38

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) wprowadzony ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ustawa o ZSK  (Aktywny link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20160000064) porządkuje system kwalifikacji w Polsce i służyć ma wielu osobom i instytucjom.

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji bardzo ważną rolę pełni Polska Rama Kwalifikacji (PRK), która jest odniesiona do ramy europejskiej. Każda kwalifikacja włączona do zintegrowanego systemu ma przypisany odpowiedni poziom PRK. Prace nad stworzeniem ZSK w Polsce prowadzone były pod kierunkiem Ministra Edukacji w stałej współpracy z partnerami społecznymi. ZSK wprowadził mechanizmy zapewniające jakość włączonych do systemu kwalifikacji służąc tym, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie.
W zintegrowanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym. Rozwiązania, które wprowadza ZSK, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Wierzymy, że czytelny system potwierdzania kluczowych efektów uczenia się i nabywania kwalifikacji zaproponowany dla środowiska sportowców z niepełnosprawnościami przyczyni się do wzrostu zidentyfikowanych specjalistów z tego obszaru a w konsekwencji do zainteresowana uprawianiem sportu przez te osoby.

Podstawa prawna włączenia kwalifikacji do ZSK

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 20 stycznia 2023 r., poz. 87).

Treść obwieszczenia
Pobierz załącznik

Certyfikat

Dlaczego warto zdobyć certyfikat ZSK?

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. 4 697,5 tys. osób zadeklarowało niepełnosprawność. Spośród tych osób 3 131,9 tys. posiadało prawne potwierdzenie niepełnosprawności w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z danymi GUS za 2012 rok w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej uczestniczyło 25,8 % osób niepełnosprawnych. Dane GUS za rok 2016 nie precyzują, jaki odsetek osób niepełnosprawnych uczestniczy w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej. Odsetek osób niepełnosprawnych biorących udział w aktywnościach sportowych i rekreacyjnych jest wyraźnie niższy niż w przypadku ogółu społeczeństwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być brak wykwalifikowanej kadry mogącej podjąć pracę z osobami niepełnosprawnymi.  Certyfikat będzie poświadczać, że osoby posługujące się nim mają podstawową wiedzę o niepełnosprawności, potrafili zaproponować podstawowe ćwiczenie i skierować do właściwego klubu sportowego lub organizacji, gdzie osoba niepełnosprawna mogłaby liczyć na bardziej fachową opiekę. Włączenie kwalifikacji “Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wpisuje się w proces zapewniania rozpoznawalności, transparentności i mobilności kadry wspierającej aktywność fizyczną osób z niepełnosprawnościami w kraju i za granicą.

Image 39
Group 1000006651

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji

Osoby posiadające kwalifikację „Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami” mogą realizować założenia związane z pracą na rzecz rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami. Mogą ją wykorzystać w ramach wolontariatu lub zatrudnienia w: klubach sportowych, związkach sportowych; innych stowarzyszeniach i fundacjach; ośrodkach sportu i rekreacji; przedszkolach, przedszkolach specjalnych, szkołach, szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, uczelniach wyższych; ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych; ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, sanatoriach, ośrodkach agroturystycznych; domach seniora, domach dziennego pobytu innych placówkach opieki społecznej; instytucjach kultury; agencjach eventowych, centrach animacji.

Instytucja certyfikująca prowadzi rejestr nadawanych kwalifikacji, każdy certyfikat zawiera oznaczenie i numer.

Jak zdobyć certyfikat zgodnie z ZSK?

W celu rozpoczęcia procesu walidacji wnioskodawca jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszenia, w którym podaje następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres do korespondencji, adres e-mail, preferowana dyscyplina sportowa do egzaminu praktycznego. Wnioskodawca załącza również w formacie pdf: 1. Potwierdzenie dokonania opłaty, 2. Oświadczenie o braku uczestniczenia w szkoleniu przygotowującym do walidacji prowadzonym przez członka Komisji walidacyjnej.

Walidacja składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.

1
Cześć teoretyczna:
test wiedzy lub analiza dowodów i deklaracji uzupełniona rozmową z komisją.
2
Cześć praktyczna:
analiza dowodów i deklaracji lub obserwacja w warunkach rzeczywistych lub symulowanych uzupełniona rozmową z komisją.
Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej.

W części teoretycznej weryfikacji podlegają:

wszystkie efekty uczenia się z zestawu 01:
charakteryzowanie specyfiki sportu osób z niepełnosprawnościami:
Efekt uczenia
 1. a) Omawia sport osób z niepełnosprawnościami
Kryteria weryfikacji
 1. rozróżnia rodzaje niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność fizyczną, sensoryczną i intelektualną (uszkodzenie narządu ruchu, narządu wzroku, narządu słuchu oraz niepełnosprawność intelektualną);
 2. rozróżnia sprzęt wspomagający osoby z niepełnosprawnościami;
 3. rozróżnia systemy sportu osób z niepełnosprawnościami, w tym paraolimpijski, olimpiady specjalne, niesłyszących;
 4. omawia ideę ruchu paraolimpijskiego, olimpiad specjalnych, sportu niesłyszących;
 5. omawia strukturę instytucjonalną sportu osób z niepełnosprawnościami;
 6. wskazuje źródła wiedzy na temat sportu osób z niepełnosprawnościami.
Efekt uczenia
 1. b) Omawia zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w sporcie osób z niepełnosprawnościami
Kryteria weryfikacji
 1. wymienia środki ochrony zdrowia w wybranych sportach osób z niepełnosprawnościami;
 2. omawia potrzebę asekuracji i zasady transferów osób z niepełnosprawnościami;
 3. identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia uczestnika zajęć wynikające z niewłaściwego wykorzystania przestrzeni i sprzętu z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
wszystkie efekty uczenia się z zestawu 02:
promowanie sportu osób z niepełnosprawnościami:
Efekt uczenia
 1. a) Realizuje działania edukacyjno-informacyjne dotyczące sportu osób z niepełnosprawnościami
Kryteria weryfikacji
 1. przekazuje informacje o roli sportu osób z niepełnosprawnościami, w tym o prozdrowotnym celu aktywności fizycznej i korzyściach dla zdrowia;
 2. podaje przykłady sukcesów zawodników w sporcie osób z niepełnosprawnościami.
Efekt uczenia
 1. b) Zachęca osoby z niepełnosprawnościami do udziału w wydarzeniach sportowych
Kryteria weryfikacji
 1. omawia przykłady działań promujących wydarzenia sportowe;
 2. podaje przykłady narzędzi komunikacji służących do informowania na temat wydarzeń o charakterze sportowym dla osób z niepełnosprawnościami;
 3. omawia rolę nawiązania pierwszego kontaktu z osobą z niepełnosprawnością dla pozyskania jej do aktywności fizycznej;
 4. demonstruje sposób nawiązania kontaktu z osobą z niepełnosprawnością dostosowany do rodzaju niepełnosprawności.
efekt uczenia z zestawu 03:
„Pomaga w przygotowaniu wydarzeń sportowych”:
Efekt uczenia
 1. a) Pomaga w przygotowaniu wydarzeń sportowych
Kryteria weryfikacji
 1. przygotowuje miejsce do realizacji wydarzeń sportowych zgodnie z instrukcjami organizatora;
 2. przygotowuje sprzęt sportowy zgodnie z instrukcjami organizatora;
 3. omawia rolę profesjonalnego wizerunku prowadzącego zajęcia i zawodników, w tym przygotowania stroju i obuwia dostosowanego do wydarzenia sportowego, przestrzegania zasad higieny osobistej;
 4. omawia grupy uczestników wydarzenia sportowego;
 5. wymienia zasady fair play.
W części praktycznej weryfikacji podlegają:
- efekty uczenia się z zestawu 03.
 1. b) Pomaga w realizacji wydarzeń sportowych osób z niepełnosprawnościami
Kryteria weryfikacji
 1. informuje uczestników o wydarzeniu sportowym zgodnie z instrukcjami organizatora;
 2. wspiera mobilność i asekurację osób z niepełnosprawnościami zgodnie z instrukcjami;
 3. mobilizuje do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu sportowym poprzez adekwatne do sytuacji zachowania komunikacyjne (komunikacja werbalna i pozawerbalna) oraz podkreśla korzyści wynikające z aktywności fizycznej;
 4. instruuje uczestników w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych zgodnie z wytycznymi organizatora;
 5. wykonuje czynności porządkujące po zakończeniu wydarzenia sportowego zgodnie z instrukcjami organizatora.

Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. Komisja Walidacyjna składa się z minimum 3 osób wyznaczonych przez PKPar.

Sposób organizacji walidacji:

 • część teoretyczna polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania przygotowane dla wymienionych powyżej efektów uczenia.
 • część praktyczna potwierdzana jest metodą symulacji lub obserwacji w miejscu pracy

Oceniane są dowody zebrane podczas walidacji potwierdzające wszystkie efekty uczenia się.

Instytucja certyfikująca posiada porozumienie o współpracy z klubami sportowymi, stowarzyszeniami działającymi w obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami, posiada dostęp do miejsca realizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, posiada sprzęt rehabilitacyjny i sportowy niezbędny do przeprowadzenia walidacji. Zasoby te mogą być wskazane kandydatom do procesu walidacji w celu przeprowadzenia egzaminu praktycznego.

Szczegóły procesu walidacji określa regulamin walidacji

🡪 link do pobrania regulaminu

W przypadku negatywnego wyniku, instytucja prowadząca walidację, na wniosek osoby uczestniczącej w procesie walidacji, zapewnia możliwość odwołania się od każdej części walidacji.

🡪 Procedura odwoławcza link do pliku

Rejestracja kandydatów:

Warunkami koniecznymi do przystąpienia do procesu walidacji jest dostarczenie kompletnego zgłoszenia kandydata oraz zaakceptowanie Regulaminu Walidacji

W przypadku niekompletnego zgłoszenia Koordynator walidacji skontaktuje się z wnioskodawcą w celu wyjaśnienia braku kompletności zgłoszenia oraz jego uzupełnienia.

Do 14 dni przed egzaminem uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i kwalifikacji do egzaminu.

Informacje praktyczne

Koszt walidacji

21 dni przed planowanym egzaminem należy wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 500 zł (pięćset złotych) na konto Polskiego Komitetu Paralimpijskiego:

Polski Komitet Paralimpijski
ul. Konwiktorska 9 lok. 2,
00-216 Warszawa
NIP 5262358030

NUMER KONTA BANKOWEGO: …………………….


NUMER KRS: ……………..


NUMER REGON: ………………..Wypełnij Formularz zgłoszenia i zdobądź certyfikat zgodnie z ZSK!

  Formularz zgłoszenia kandydata
  Uwaga! Wgraj skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia albo dokument podpisany elektronicznie (podpis kwalifikowany lub profil zaufany) w formacie pdf.  Administratorem danych osobowych przesłanych za pomocą powyższego formularza zgłoszenia jest Polski Komitet Paralimpijski. Przesłane dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia i zarejestrowania kandydata do walidacji kwalifikacji „Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami”. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w „Klauzuli informacyjnej dla kandydata” oraz w Regulaminie