STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 134/2020
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 134/2020

Data publikacji: 04.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 134/2020

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2020 r.”.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Komitet Paraolimpijski

Trylogii 2/16, 01–982 Warszawa

NIP: 5262358030

tel.: +48 22 824 08 72

Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych i pływackich w ramach projektu pt. „Bądź AKTYWNY! 2020 r.”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000580/BF/D z dnia 10.04.2020 podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

37400000-2 – Sprzęt sportowy 

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego wyszczególnionego w dalszej części zapytania,
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.
 1. Zadania po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.
 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31.12.2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2026 r.

Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem
  z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 • Do oferty należy dołączyć podpisany Załącznik nr 2,
 • Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie netto oraz brutto, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych: 

1)TYCHY – sekcja lekkoatletyki

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
1.1 Zestaw gum do ćwiczeń 5
1.2 Piłka lekarska 2 kg 1
1.3 Piłka lekarska 8 kg 1
1.4 Materac gimnastyczny składany twardy z rzepami 180x60x5 czerwony 4
1.5 Materac gimnastyczny składany średnio twardy z rzepami 180x60x5 niebieski 2
1.6 Piłka lekarska z liną 2 g 1
1.7 Piłka gimnastyczna 55 cm niebieska 3
1.8 Piłka gimnastyczna Anti-Burst 65 cm fioletowa 3
1.9 Piłka Slam Ball 4 kg 1
1.10 Piłka Slam Ball 6 kg 1
1.11 Piłka Slam Ball 10 kg 1
1.12 Zestaw gum fitness Swing II-Spokey 7
1.13 Wałek do ćwiczeń uniwersalny fs 114 5
1.14 Wałek do ćwiczeń uniwersalny fs 202 5
1.15 Zestaw taśm do ćwiczeń khaki 5

 

2)BIERUŃ I MIKOŁÓW– sekcja pływacka

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
2.1 Długie płetwy treningowe long floating fins xs orange-blue roz.34-35 3
2.2 Długie płetwy treningowe long floating fins s purple-blue roz.36-37 3
2.3 Długie płetwy treningowe long floating fins m yellow-blue roz.38-39 3
2.4 Długie płetwy treningowe long floating fins l green-blue roz.40-41 3
2.5 Długie płetwy treningowe long floating fins xl grey-blue roz.42-43 4
2.6 Długie płetwy treningowe long floating fins xxl blue-navy roz.44-45 3
2.7 Arena plecak team backpack 45 allover sushi 2
2.8 Arena plecak team backpack 45 allover monkey 2
2.9 Arena plecak team backpack 45 allover love 2
2.10 Wiosełka blackhawn finger paddle black 6
2.11 Arena plecak heroes team 45 l backpack batman 2
2.12 Arena plecak team backpack 45 allover 45 neon light 2
2.13 Arena okulary air-soft blue-clear 1
2.14 Arena okulary air-soft clear-blue 2
2.15 Arena okulary air-soft clear-clear 1
2.16 Arena okulary air-soft smoked-black 2
2.17 Arena okulary air-soft smoked-white 1
2.18 Deska miękka kickboard yellow blue green 11
2.19 Arena deska club kit kickboard junior neon yellow-black 5
2.20 Wiosełka power paddle blue-black roz M 4
2.21 Wiosełka power paddle orange-black roz M 4
2.22 Finis monopłetwa rapid monofin yellow/black 1
2.23 Finis bojka axis buoy senior dual function pull buoy yellow medium 2
2.24 Arena plecak fast dry yellow 1
2.25 Arena wiosełka training flex paddles black silver M 2
2.26 Arena wiosełka training flex paddles black acid lime M 2
2.27 Finis bojka axis buoy junior dual function pull buoy yellow small 3
2.28 Finis monopłetwa wave monofin yellow-black 1
2.29 Okulary startowe treningowe predator black-red mirror M 1
2.30 Okulary startowe treningowe predator black-pink mirror M 1
2.31 Okulary startowe treningowe predator white-red mirror M 1

 

3)KIELCE – sekcja łucznictwo

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
3.1 Łuk Rolan Snake 2
3.2 Łuk Rolan Snake Youth 48 1
3.3 Ochrona przedramienia Cartel Hunter 301 3
3.4 Strzały Easton Inspire z lotkami ep 23- JVD 12
3.5 Nasadki Beiter PIN ASYMMETRIC 1 I 2 50
3.6 Groty Easton BREAK-OFF Carbon One 12

 

4)RZESZÓW – sekcja pływacka

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
4.1 Plecak pływacki 900 40I Nabaiji 10
4.2 Xiaomi, Mi Band 5, czarny 10

 

5)SIEDLCE– sekcja pływacka

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
5.1 Deska do nauki pływania SPRINT BECO 2
5.2 Deska do nauki pływania RAINBOW 2
5.3 Pas do pływania 6-elementowy 1
5.4 Makaron basenowy 6
5.5 Piłka z kolcami średni 18 cm 1
5.6 Piłka z kolcami średnia 12-14 cm 2
5.7 Okularki do pływania regulowane 6
5.8 Rękawki uniwersalne 15-60 kg 1
5.9 Plecak na lekki sprzęt sportowy 1
5.10 Zombiaki zabawki do wyławiania 1 kpl
5.11 Płetwy krótkie silikonowe roz 38-39 1
5.12 Płetwy krótkie silikonowe roz 45-46 1
5.13 Ręcznik z mikrofibry 80×130 cm – fuksja 2
5.14 Ręcznik z mikrofibry 80×130 cm – granatowy 4

 

6)TARNÓW– pływanie

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
6.1 Stabilizator Forearm Fulcrum Junior 1
6.2

Mata rehabilitacyjna Sveltus z igłami do akupresury,

wymiary śr.: 75 x 44 x 2,5 cm

2
6.3 Masażer rehabilitacyjny MALATEC, pistolet do masażu z wymiennymi końcówkami, 6 głowic, 20 trybów 1
6.4 Kosz do koszykówki basenowej EPSAN, komplet z siatką i pływakami, średnica dolna śr. : 60 cm, wysokość śr.: 40 cm 1
6.5 Zestaw zabawek do nauki pływania dla dzieci Zoggs, śr. 3 sztuki w zestawie 1
6.6

Okulary treningowe

FINIS LIGHTNING Silver/Mirror

2

 

7)KRAKÓW – ogólnorozwojowa

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
7.1 przerzutka 11 rzędowa shimano ultegra 8000 1
7.2 klamkomanetka szosowa 11 rzędowa shimano ultegra 8000 1
7.3 przerzutka 11 rzędowa shimano deore xt rd M8000 1
7.4 manetka przerzutki 11 rzędowa shimano deore XT 1
7.5 dźwignia hamulca mtb shimano deore (mechaniczna) 1
7.6 dętka 20″ x1 21
7.7 SHIMANO CN-HG701 Łańcuch 11s XT Ultegra + spinka 2
7.8 KLAMKOMANETKA SHIMANO 105 ST-R7000 11RZ PRAWA 1
7.9 Przerzutka tył Shimano 105 RD-R7000 11rz GS DM 1
7.10 LINKA PRZERZUTKI SHIMANO 1x2100mm 10

 

8)KRAKÓW – sekcja pływacka 

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
8.1 Deska do pływania, długość ok. 41 cm, zaokrąglone krawędzie, uchwyty wewnętrzne 8
8.2 Deska do pływania ósemka 8
8.3 Wiosełka do pływania, S x 2 szt, M x 2 szt, L x 2 szt 6
8.5 Plecak pływacki na akcesoria sportowe, mieszczący m.in. płetwy 10
8.6 Płetwy pływackie roz. 37 1
8.7 Płetwy pływackie roz. 39 1
8.8 Płetwy pływackie roz. 42 1
8.9 Płetwy pływackie roz. 44 1
8.10 Kółka do wyławiania 16

 

9) SUWAŁKI – sekcja pływacka

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
9.1 MEIO MATA PŁYWAJĄCA 1970x985x60 MM 1
9.2 Sveltus Trener równowagi Dome Trainer 1
9.3 Zegarek Suunto 3 fitness 1
9.4 YellowDISK poduszka sensomotoryczna z pompką, kolor czarny 4
9.5 Wózek na piłki i sprzęt sportowy ocynkowany 1
9.6 Sveltus drabinka koordynacyjna 1
9.7 ZIVA ODWAŻNIK KETTLEBELL OGUMOWANY 4 kg 1
9.8 ZIVA ODWAŻNIK KETTLEBELL OGUMOWANY 6 kg 1

 

10)           ŻYWIEC – sekcja tenisa stołowego 

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
10.1 Rakietki do tenisa stołowego DONIC Ovtcharov 500 6
10.2 Piłeczki do tenisa stołowego Andro PolyS 40 +, 2** 100

  

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest Anna Wawer:

e-mail: a.wawer@paralympic.org.pl

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Oferty muszą być złożone do dnia 11.12.2020 r. do godz. 23.59. Oferty otrzymane po tym terminie  nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: a.wawer@paralympic.org.pl

Wybór ofert nastąpi do dnia 15.10.2020 r. i zakończony zostanie protokołem. 

 1. Kryteria wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%

Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

 1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Wmin – wartość brutto oferty najtańszej

Wbad – wartość brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 14.12.2020 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi do dnia 15.11.2020 r.

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 1. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2020”.

 1. Informacje na temat przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, w odniesieniu do:

 • Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
 • Pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);
 • Członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRS);
 • Osoby fizycznej (np. pracownika Wykonawcy) skierowanej do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia;

informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Paraolimpijski z siedzibą w Warszawie (01-952) przy ul. Trylogii 2/16. tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w następujących celach:
 • wyboru Wykonawcy spośród nadesłanych ofert na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy z Wykonawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku wyboru oferty);
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenia finansowego i podatkowego (np. rozliczenie faktur lub rachunków) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • kontaktowania się z Wykonawcą i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym umowa się zakończyła.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji Projektu. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych), prawne, doradcze, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. banki.
 3. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem umownym, ich niepodanie poskutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 4. W przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem Wykonawcy, podanie Pani/Pana danych osobowych może być obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Panią/Panem, a Wykonawcą.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany;
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami
w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Komitet Paraolimpijski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Komitet Paraolimpijski nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.