zapytanie ofertowe nowe logo

Data publikacji: 06.09.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 21/2023

dotyczące usługi hotelowej, gastronomicznej i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu„Sport dla Wszystkich! 2023”.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Komitet Paralimpijski

ul. Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa

NIP: 5262358030

tel.: +48 22 824 08 72

Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce wykonania:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami.

1. W terminie: 15-22.09.2022 r., na terenie: powiatu cieszyńskiego, oczekujemy:

– zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 22 osób (1 osoba w terminie 15-18.09.2023 r.)

obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami (5 osób poruszających się na wózkach),

– zapewnienia wyżywienia dla 22 osób (1 osoba w terminie 15-18.09.2023 r.)

śniadanie, obiad, kolacja oraz woda 1,5l dziennie/osoba, od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu,

– wynajmu obiektów sportowych: sala umożliwiająca zainstalowanie platform do szermierki na wózkach śr. 8 godz./dziennie.

Zamawiający NIE dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – wszystkie usługi wymagane w jednym obiekcie.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2023”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000855/BF/D z dnia 07.06.2023 r. podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paralimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 – Usługi hotelarskie

55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie określonym w niniejszym zapytaniu. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
 • Wykonawca składając ofertę umożliwia udział w warsztatach sportowo-aktywizujących (zakwaterowanie, dostęp do obiektów sportowych, jak i spożycie posiłków) osobom z niepełnosprawnościami,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni liczony od daty końcowej terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Wykonawcy:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego; działa na podstawie ustawy o Szkolnictwie Wyższym lub odrębnych przepisów.

2. Posiada opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

5. Dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.

6. Zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r..

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

7. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia (netto i brutto) należy podać w złotych polskich.

Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności faktury nie krótszy niż 14 dni.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 • W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie netto oraz brutto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

9. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest Maria Erdman

e-mail: m.erdman@paralympic.org.pl

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

 • Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.erdman@paralympic.org.pl zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę hotelową, gastronomiczną i wynajem obiektów sportowych w ramach projektu pt.: „Sport dla Wszystkich! 2023”.
 • Termin składania ofert upływa dnia: 13.09.2023 r. o godzinie: 23:59. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki niniejszego postępowania w oparciu o następujące kryterium:

Koszt oferty w badanym zakresie – 100 %.

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem obiektów sportowych według następującego wzoru:

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

Zamawiający w trakcie analizy złożonych ofert zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi do dnia 14.09.2023 r.

12. Formalności w celu zawarcia umowy

Wybranego Wykonawcę Komisja zaprosi do podpisania umowy, na podstawie której realizowane będzie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

13. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania a wykonawcom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.

14. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2023”.

15. Informacje na temat przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy

 1. 1)    Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Paralimpijski z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2. tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl.
 2. https://paralympic.org.pl/projekty/projekt-pfron/ w zakładce: „Informacje RODO”

16. Postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a niniejsze zapytanie nie stanowi oferty ani nie kreuje po stornie Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy.

Polski Komitet Paralimpijski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji na każdym etapie postępowania, w tym również ze względu na uzasadnione potrzeby odstąpić od zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę i wybrać innego wykonawcę.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paralimpijskiego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paralimpijskiego do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

Polskiego Komitetu Paralimpijskiego nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

17. Załączniki

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zapytanie ofertowe nowe logo

 

Zapytanie ofertowe nr 14/2023

dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych

podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2023”.

Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Komitet Paralimpijski

Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa

NIP: 5262358030

tel.: +48 22 824 08 72

Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce wykonania:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wstępu do obiektów sportowych dla uczestników sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. W zajęciach sekcji uczestniczyć będzie średnio 10 uczestników wraz z obsługą 2 trenerów oraz 2 wolontariuszy.  Sekcje organizowane są w ramach projektu pt. „Bądź AKTYWNY! 2023”, realizowanego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paralimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 01.07.2023 r. do 15.03.2024 r., w poniższych lokalizacjach:

1)      RZESZÓW – sekcja strzelectwo

oczekujemy zapewnienia dostępu do: Sali wykładowej wraz ze strzelnicą pneumatyczną – 8 osi strzeleckich,

na liczbę średnio: 200 godzin łącznie, zajęcia odbywać się będą średnio 2-3 godz. dziennie, śr. 3-5 razy tygodniowo.

2)      WARSZAWA– sekcja badmintona

oczekujemy zapewnienia dostępu do: 2-3 kortów tenisowych,

na liczbę średnio: 80 godzin łącznie, zajęcia odbywać się będą średnio 2-3 godz. dziennie, śr. 3-5 razy tygodniowo.

3)      WARSZAWA– sekcja badmintona

oczekujemy zapewnienia dostępu do: 2-3 kortów tenisowych,

na liczbę średnio: 120 godzin łącznie, zajęcia odbywać się będą średnio 2-3 godz. dziennie, śr. 3-5 razy tygodniowo.

4)      GORZÓW – sekcja ogólnorozwojowa

oczekujemy zapewnienia dostępu do: budynek fizjoterapii, sala z lustrami,

na liczbę średnio: 200 godzin łącznie, zajęcia odbywać się będą średnio 2-3 godz. dziennie, śr. 3-5 razy tygodniowo.

5)       KRAKÓW – sekcja judo

oczekujemy zapewnienia dostępu do: sala treningowa z materacami,

na liczbę średnio: 100 godzin łącznie, zajęcia odbywać się będą średnio 2-3 godz. dziennie, śr. 3-5 razy tygodniowo.

6)      OŚWIĘCIM – sekcja pływania

 oczekujemy zapewnienia dostępu do: torów pływackich,

na liczbę średnio: 100 godzin łącznie, zajęcia odbywać się będą średnio 2-3 godz. dziennie, śr. 3-5 razy tygodniowo.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

 

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie określonym w niniejszym zapytaniu. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 • Wykonawca składając ofertę umożliwia udział w zajęciach sekcji sportowych osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni liczony od daty końcowej terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

 

 1. Zadania po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego; działa na podstawie ustawy o Szkolnictwie Wyższym lub odrębnych przepisów.
 • posiada opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;

3.        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

·         dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.

 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia (netto i brutto) należy podać w złotych polskich.

Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności faktury nie krótszy niż 14 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 • W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie netto oraz brutto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest Wawer Anna:

e-mail: a.wawer@paralympic.org.pl

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
 • Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: a.wawer@paralympic.org.pl zatytułowaną następująco: Oferta na usługę wstępu do obiektów sportowych w ramach projektu pt.: „Bądź AKTYWNY! 2023.
 • Termin składania ofert upływa dnia: 28.06.2023 r. o godzinie: 23:59. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki niniejszego postępowania w oparciu o następujące kryterium:

Koszt oferty w badanym zakresie – 100 %.

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – tj. wynajem obiektów sportowych według następującego wzoru:

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

Zamawiający w trakcie analizy złożonych ofert zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi do dnia 29.06.2023 r.

 

 1. Formalności w celu zawarcia umowy

Wybranego Wykonawcę Komisja zaprosi do podpisania umowy, na podstawie której realizowane będzie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania a wykonawcom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.

 1. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2023”.

 1. Informacje na temat przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy
 • Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Paralimpijski z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2. tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celach:
 1. wyboru Wykonawcy spośród nadesłanych informacji;
 2. zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy z Wykonawcą (w przypadku wyboru oferty);
 3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenia finansowego i podatkowego;
 4. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 5. kontaktowania się z Wykonawcą i jego pracownikami w sprawie oferty i realizacji umowy.
 • Osobom fizycznym przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Polski Komitet Paralimpijski danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy, znajdują się na stronie internetowej: https://paralympic.org.pl/projekty/projekt-pfron/ w zakładce: „Informacje RODO”

 

 1. Postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a niniejsze zapytanie nie stanowi oferty ani nie kreuje po stornie Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy.

Polski Komitet Paralimpijski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji na każdym etapie postępowania, w tym również ze względu na uzasadnione potrzeby odstąpić od zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę i wybrać innego wykonawcę.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paralimpijskiego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paralimpijskiego do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

Polskiego Komitetu Paralimpijskiego nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. Załączniki

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Polski Komitet Paralimpijski rozpoczął realizację projektu „WSPIERAMY WSZYSTKICH!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

dofinansowanie plakat2

W ramach projektu „WSPIERAMY WSZYSTKICH!” przewidziana jest organizacja cyklu warsztatów skierowanych do trenerów/instruktorów sportowych jako osób zaangażowanych w
proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz mających istotny wpływ na ich postawę i aktywność. Zaplanowane w ramach projektu warsztaty dedykowane są 50 trenerom/instruktorom zainteresowanym podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz rozwijaniem kompetencji i umiejętności dotyczących poprawy jakości funkcjonowania OzN.

Prowadzącymi warsztaty będą uznani specjaliści w dziedzinach sportu i rehabilitacji, znający realia codziennego funkcjonowania oraz uprawiania sportu przez OzN. W trakcie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych uczestnicy będą mieli okazję zaznajomić się z następującymi blokami tematycznymi: klasyfikacja medyczna, dobór obciążeń treningowych oraz budowanie zespołu szkoleniowego

Osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z Polskim Komitetem Paralimpijskim pod adresem mailowym: k.biskupska@paralympic.org.pl.

PFRON

Dokumenty do pobrania:

sportdlawszystkiech2023

Polski Komitet Paralimpijski rozpoczął realizację trzyletniego projektu „Sport dla Wszystkich! 2023” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

sport dla wszystkich 2023 bel ka aktualnosci 1640x320px

W ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2023” została przewidziana organizacja około 130 warsztatów sportowo-aktywizujących w każdym roku realizacji. W poprzedniej edycji podczas warsztatów działania treningowe objęły dyscypliny takie jak: parapływanie, parakolarstwo, paraszermierka, paranarciarstwo, paralekkoatletyka czy paratenis stołowy.

Podczas warsztatów planowane są: zajęcia sportowe z doświadczonym trenerem/instruktorem, konsultacje z psychologiem/pedagogiem oraz sesje z fizjoterapeutą/masażystą. Uczestnicy mają zagwarantowane: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdu.

W projekcie przewidziany jest udział 300 osób z niepełnosprawnościami. Działania rekrutacyjne skupiają się głównie na osobach z niepełnosprawnościami narządu ruchu i narządu wzroku, a także z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w związku ze szkoleniem osób mogących później wziąć udział w igrzyskach paralimpijskich. Treningi są dostosowywane pod indywidualne możliwości beneficjentów, a w toku projektu monitorowane są postępy i poziom możliwości sportowych.

Osoby, które są zainteresowane dołączeniem do projektu mogą kontaktować się z Polskim Komitetem Paralimpijskim pod adresem: m.ratynska@paralympic.org.pl.

Po więcej aktualności dotyczących projektu zapraszamy na www.facebook.com/polskikomitetparalimpijski/

Harmonogram najbliższych działań

Dokumenty do pobrania:

dofinansowanie2023 sportdlawszystkich
sportdlawszystkiech2023

badzaktywny2023

Polski Komitet Paralimpijski rozpoczął realizację trzyletniego projektu „Bądź AKTYWNY! 2023” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

06 09 2023 nowa sttronawww sw ba pkpar 1640x320px

W ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2023” przewidziana jest organizacja 75 sekcji sportowych, w tym 30 sekcji pływackich i 45 sekcji sportowych ukierunkowanych na inne dyscypliny takie jak: boccia, goalball, paralekkoatletyka, parałucznictwo, paraszermierka, czy paratenis stołowy. Uczestnicy mają zagwarantowane ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdu. 

Miasta, w których odbywają się zajęcia zależą od zamieszkania zrekrutowanych uczestników. W skład każdej sekcji wchodzi średnio 10 osób, a zajęcia prowadzone są przez dwóch doświadczonych trenerów z pomocą wolontariuszy. Treningi odbywają się 2-3 razy w tygodniu.

Działania rekrutacyjne skupiają się głównie na osobach z niepełnosprawnościami narządu ruchu
i narządu wzroku, a także z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w związku ze szkoleniem osób mogących później wziąć udział w igrzyskach paralimpijskich. Treningi są dostosowywane pod indywidualne możliwości beneficjentów, a w toku projektu monitorowane są postępy i poziom możliwości sportowych.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z Polskim Komitetem Paralimpijskim pod adresem mailowym: a.wawer@paralympic.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram realizacji najbliższych działań

Po więcej aktualności dotyczących projektu zapraszamy na www.facebook.com/polskikomitetparalimpijski/

11 07 2022 plakaty dofinansowanie badz aktywny 2023
04 09 2023 badzaktywny newedition lotto1

We wstępnym programie igrzysk znalazły się 22 dyscypliny sportowe, które są również w programie Igrzysk w Tokio i Paryżu. Komitet Organizacyjny LA28 dostał również możliwość, by dołączyć do programu parawspinaczkę i parasurfing. Jeśli weźmie je pod uwagę, ostateczna decyzja o ich losie zostanie podjęta przez Zarząd Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego pod koniec 2023 roku.

Po czasie zgłoszeń przez międzynarodowe federacje sportowe aplikacji oraz ocenie tych zgłoszeń, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) zaaprobował 22 dyscypliny sportowe, które będą tworzyć program Igrzysk Paraolimpijskich w Los Angeles.

Dyscypliny sportowe zaaprobowane (razem z nazwą zgłaszającej je organizacji) to:

 1. Parabadminton – Międzynarodowa Federacja Badmintona (BWF)
 2. Boccia – Międzynarodowa Federacja Sportowa Boccii ( BISFed)
 3. Blind Football – Międzynarodowa Federacja Sportowa Niewidomych (IBSA)
 4. Goalball – Międzynarodowa Federacja Sportowa Niewidomych (IBSA)
 5. Parajudo – Międzynarodowa Federacja Sportowa Niewidomych (IBSA)
 6. Parakajakarstwo – Międzynarodowa Federacja Kajakarstwa (ICF)
 7. Parajeździectwo – Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI)
 8. Paratenis Stołowy – Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego (ITTF)
 9. Tenis na wózkach – International Tennis Federation (ITF)
 10. Szermierka na wózkach – International Wheelchair and Amputee Sports Federation – IWAS
 11. Koszykówka na wózkach – Międzynarodowa Federacja Koszykówki na Wózkach (IWBF)
 12. Parałucznictwo – World Archery
 13. Paralekkoatletyka – World Para Athletics (WPA)
 14. Podnoszenie Ciężarów – World Para Powerlifting (WPP)
 15. Siatkówka na Siedząco – World ParaVolley (WPV)
 16. Parapływanie – World Para Swimming
 17. Parawioślarswo – Światowa Federacja Wioślarska (FISA)
 18. Parastrzelectwo Sportowe – World Shooting Para Sport
 19. Parataekwondo – World Taekwondo
 20. Paratriathlon – World Triathlon
 21. Rugby na wózkach – Światowa Federacja Rugby na Wózkach, World Wheelchair Rugby (WWR)
 22. Parakolarstwo – Światowa Unia Kolarska (UCI)

Zgodnie z przepisami IPC, komitet organizacyjny może zaproponować IPC dodanie dodatkowych konkurencji w nowych sportach z prośbą o ich dołączenie do programu. Takie zgłoszenie powinno pozostać w całkowitej tajemnicy między komitetem organizacyjnym igrzysk a zarządem IPC.

Do programu Igrzysk międzynarodowe federacje zgłosiły rekordową liczbę 33 dyscyplin sportowych. IPC przyznało Komitetowi Organizacyjnemu LA28 prawo sprawdzenia możliwości dołączenia parawspinaczki i parasurfingu jako sportów paraolimpijskich. Obydwie dyscypliny nie były do tej pory w programie Igrzysk Paraolimpijskich.

Ostateczna decyzja o programie Igrzysk LA28 zostanie podjęta przez Zarząd IPC z końcem 2023 roku.

=====================================================================================================

Źródło: Informacja Prasowa Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Tłumaczenie: Bartosz Tarnowski. W wypadku braku oficjalnego tłumaczenia na polski nazwy własnej federacji bądź organizacji zajmującej się danym sportem, nazwa została pozostawiona w oryginalnym brzmieniu.

zapytania--zapytanie-pkpar

Data publikacji: 26.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2023

dotyczące usługi hotelowej, gastronomicznej i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu„Sport dla Wszystkich! 2022”.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Komitet Paraolimpijski

ul. Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa

NIP: 5262358030

tel.: +48 22 824 08 72

Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce wykonania:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami:

1. w terminie: 11-23.02.2023 r., na terenie: Zakopanego oczekujemy:

a. zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 31 osób w terminie 11-18.02. oraz 30 osób w terminie 18-23.02. obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami,

b. zapewnienia wyżywienia dla 31 osób w terminie 11-18.02. oraz 30 osób w terminie 18-23.02.

śniadanie, obiad, kolacja oraz woda 1,5l dziennie/osoba, od kolacji w dniu przyjazdu do śniadaniu w dniu wyjazdu

c. dostęp do obiektów sportowych: basen sportowy 25 m.

2. w terminie: 12-26.03.2023 r., na terenie: Zakopanego oczekujemy:

a. zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 12 osób obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami,

b. zapewnienia wyżywienia dla 12 osób

śniadanie, obiad, kolacja oraz woda 1,5l dziennie/osoba, od kolacji w dniu przyjazdu do śniadaniu w dniu wyjazdu

c. wynajem obiektów sportowych: 7 szt. ergometrów wioślarskich ustawionych na sali z hipoksją 2500m.n.p.m. (2h dziennie), siłownia, krio kapsuły.

Zamawiający NIE dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000720/BF/D z dnia 05.05.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 – Usługi hotelarskie

55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie określonym w niniejszym zapytaniu. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
 • Wykonawca składając ofertę umożliwia udział w warsztatach sportowo-aktywizujących (zakwaterowanie, dostęp do obiektów sportowych, jak i spożycie posiłków) osobom z niepełnosprawnościami,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni liczony od daty końcowej terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Wykonawcy:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego; działa na podstawie ustawy o Szkolnictwie Wyższym lub odrębnych przepisów.

2. Posiada opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

5. Dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.

6. Zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r..

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

7. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia (netto i brutto) należy podać w złotych polskich.

Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności faktury nie krótszy niż 14 dni.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 • W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie netto oraz brutto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

9. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest Kinga Biskupska:

e-mail: k.biskupska@paralympic.org.pl

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

 • Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: k.biskupska@paralympic.org.pl zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę hotelową, gastronomiczną i wynajem obiektów sportowych w ramach projektu pt.: „Sport dla Wszystkich! 2022”.
 • Termin składania ofert upływa dnia:  02.02.2023 r. o godzinie: 23:59. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki niniejszego postępowania w oparciu o następujące kryterium:

Koszt oferty w badanym zakresie – 100 %.

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem obiektów sportowych według następującego wzoru:

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

Zamawiający w trakcie analizy złożonych ofert zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi do dnia 03.02.2023 r.

12. Formalności w celu zawarcia umowy

Wybranego Wykonawcę Komisja zaprosi do podpisania umowy, na podstawie której realizowane będzie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

13. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania a wykonawcom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.

14. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

15. Informacje na temat przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, w odniesieniu do:

– Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;

– Pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);

– Członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRS);

– Osoby fizycznej (np. pracownika Wykonawcy) skierowanej do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia;

informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Paraolimpijski z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2. tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w następujących celach:

– wyboru Wykonawcy spośród nadesłanych ofert na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy z Wykonawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku wyboru oferty);

– realizacji obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenia finansowego i podatkowego (np. rozliczenie faktur lub rachunków) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

– kontaktowania się z Wykonawcą i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym umowa się zakończyła.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji Projektu. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych), prawne, doradcze, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. banki.

6. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem umownym, ich niepodanie poskutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

7. W przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem Wykonawcy, podanie Pani/Pana danych osobowych może być obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Panią/Panem, a Wykonawcą.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

– przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany;

– wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

16. Postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a niniejsze zapytanie nie stanowi oferty ani nie kreuje po stornie Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy.

Polski Komitet Paraolimpijski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji na każdym etapie postępowania, w tym również ze względu na uzasadnione potrzeby odstąpić od zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę i wybrać innego wykonawcę.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

17. Załączniki

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

zapytania--zapytanie-pkpar

Data publikacji: 19.01.2023 r.

Rozeznanie rynku nr 3/2023

dotyczące usługi hotelowej i gastronomicznej podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu„Sport dla Wszystkich! 2022”.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Komitet Paraolimpijski

ul. Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa

NIP: 5262358030

tel.: +48 22 824 08 72

Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami:

1. w terminie: 04-11.02.2023 r., na terenie miejscowości Kęty oczekujemy:

a. zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 18 osób

b. zapewnienia wyżywienia dla 18 osób

śniadanie, obiad, kolacja, od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania informacji częściowych – wszystkie usługi wymagane w jednym obiekcie.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000720/BF/D z dnia 05.05.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 – Usługi hotelarskie

55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego rozeznania jest Kinga Biskupska: e-mail: k.biskupska@paralympic.org.pl

5. Miejsce, termin i sposób złożenia informacji cenowej:

Informację cenową należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: k.biskupska@paralympic.org.pl do dnia:  26.01.2023 r. do godziny: 23:59.

Cena podana w informacji powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Informacje na temat przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych zawartych w informacji cenowej Wykonawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, w odniesieniu do:

– Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;

– Pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);

– Członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRS);

– Osoby fizycznej (np. pracownika Wykonawcy) skierowanej do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia;

informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Paraolimpijski z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2. tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w następujących celach:

– wyboru Wykonawcy spośród nadesłanych ofert na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy z Wykonawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku wyboru oferty);

– realizacji obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenia finansowego i podatkowego (np. rozliczenie faktur lub rachunków) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

– kontaktowania się z Wykonawcą i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym umowa się zakończyła.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji Projektu. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych), prawne, doradcze, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. banki.

6. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem umownym, ich niepodanie poskutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

7. W przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem Wykonawcy, podanie Pani/Pana danych osobowych może być obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Panią/Panem, a Wykonawcą.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

– przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany;

– wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Postanowienia końcowe

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018. Poz. 1025) oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie nie kreuje po stornie Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do żadnego określonego działania, w tym do akceptacji informacji cenowej w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia.  Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem informacji cenowej.

8. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz – Informacja cenowa

zapytania--zapytanie-pkpar

Data publikacji: 24.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 59/2022

dotyczące usługi hotelowej, gastronomicznej i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu„Sport dla Wszystkich! 2022”.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Komitet Paraolimpijski

ul. Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa

NIP: 5262358030

tel.: +48 22 824 08 72

Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce wykonania:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami:

1. w terminie: 04-20.12.2022 r., na terenie: Krakowa, oczekujemy:

a. zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 5 osób

obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami

b. zapewnienia wyżywienia dla 5 osób

śniadanie, obiad, kolacja oraz woda 1,5l dziennie/osoba, od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu

c. wynajmu obiektów sportowych:

hala sportowa ze stołami do tenisa stołowego śr. 4 godz./dziennie.

Zamawiający NIE dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach danego terminu – wszystkie usługi w danym terminie wymagane w jednym obiekcie.

2. w terminie: 09-11.12.2022 r., na terenie: Zakopanego, oczekujemy:

a. zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 17 osób

obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami

b. zapewnienia wyżywienia dla 17 osób

śniadanie, obiad, kolacja oraz woda 1,5l dziennie/osoba, od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

c. wynajmu obiektów sportowych:

hala sportowa śr. 2 godz./dziennie, basen śr. 2 godz./dziennie, siłownia śr. 2 godz./dziennie.

Zamawiający NIE dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach danego terminu – wszystkie usługi w danym terminie wymagane w jednym obiekcie.

3. w terminie 09.12-11.12.2022 r., na terenie: Pruszkowa, oczekujemy:

a. zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 19 osób

obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami

b. zapewnienia wyżywienia dla 19 osób

śniadanie, obiad, kolacja oraz woda 1,5l dziennie/osoba, od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

c. wynajmu obiektów sportowych:

kryty tor kolarski 8 godzin łącznie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach danego terminu.

4. w terminie 27-30.12.2022 r., na terenie: Pruszkowa, oczekujemy:

a. zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 19 osób

obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami

b. zapewnienia wyżywienia dla 19 osób

śniadanie, obiad, kolacja oraz woda 1,5l dziennie/osoba, od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

c. wynajmu obiektów sportowych:

kryty tor kolarski 12 godzin łącznie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach danego terminu.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000720/BF/D z dnia 05.05.2022 r. podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 – Usługi hotelarskie

55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie określonym w niniejszym zapytaniu. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
 • Wykonawca składając ofertę umożliwia udział w warsztatach sportowo-aktywizujących (zakwaterowanie, dostęp do obiektów sportowych, jak i spożycie posiłków) osobom z niepełnosprawnościami,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni liczony od daty końcowej terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego

 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Wykonawcy:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego; działa na podstawie ustawy o Szkolnictwie Wyższym lub odrębnych przepisów.

2. Posiada opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 %  akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

5. Dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.

6. Zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2029 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

7. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia (netto i brutto) należy podać w złotych polskich.

Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności faktury nie krótszy niż 14 dni.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 • W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie netto oraz brutto, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) dla wskazanej liczby osób w zamówieniu, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia go dotyczącej.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

9. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest Maria Erdman:

e-mail: m.erdman@paralympic.org.pl

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

 • Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.erdman@paralympic.org.pl zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę hotelową, gastronomiczną i wynajem obiektów sportowych w ramach projektu pt.: „Sport dla Wszystkich! 2022”.
 • Termin składania ofert upływa dnia:  01.12.2022 r. o godzinie: 23:59. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki niniejszego postępowania w oparciu o następujące kryterium:

Koszt oferty w badanym zakresie – 100 %.

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem obiektów sportowych według następującego wzoru:

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Kmin / Kbad) * 100%) * 100= Ilość punktów

gdzie:

Kmin – koszt brutto oferty najtańszej

Kbad – koszt brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

Zamawiający w trakcie analizy złożonych ofert zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi do dnia 02.12.2022 r.

12. Formalności w celu zawarcia umowy

Wybranego Wykonawcę Komisja zaprosi do podpisania umowy, na podstawie której realizowane będzie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

13. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania a wykonawcom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.

14. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2022”.

15. Informacje na temat przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, w odniesieniu do:

– Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;

– Pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);

– Członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRS);

– Osoby fizycznej (np. pracownika Wykonawcy) skierowanej do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia;

informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Paraolimpijski z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2. tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w następujących celach:

– wyboru Wykonawcy spośród nadesłanych ofert na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy z Wykonawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku wyboru oferty);

– realizacji obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenia finansowego i podatkowego (np. rozliczenie faktur lub rachunków) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

– kontaktowania się z Wykonawcą i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym umowa się zakończyła.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji Projektu. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych), prawne, doradcze, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. banki.

6. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem umownym, ich niepodanie poskutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

7. W przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem Wykonawcy, podanie Pani/Pana danych osobowych może być obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Panią/Panem, a Wykonawcą.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

– przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany;

– wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

16. Postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a niniejsze zapytanie nie stanowi oferty ani nie kreuje po stornie Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy.

Polski Komitet Paraolimpijski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji na każdym etapie postępowania, w tym również ze względu na uzasadnione potrzeby odstąpić od zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę i wybrać innego wykonawcę.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

17. Załączniki

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych

cz pl slov hun andrew person lukasz szeliga

W dniach 16 -18 listopada Berlin był gospodarzem Zgromadzenia Członków Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC)  wraz z  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Udział wzięło  119 delegacji  Narodowych Komitetów Paraolimpijskich wśród nich nasz Komitet oraz Międzynarodowych Federacji, Regionalnych i  Międzynarodowych Organizacji Sportu Osób Niepełnosprawnych.

20221116 190335

Nadzwyczajne Zgromadzenie w dn. 16 listopada zdominowały kwestie zmiany w konstytucji IPC – dotyczące przede wszystkim procedur zawieszania członków zwyczajnych oraz  podtrzymania ,  trwającego  od Igrzysk Zimowych w Pekinie zawieszenia wszystkich praw członkowskich Komitetów Rosji i Białorusi.  Organizacje członkowskie Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego w tym także NPC Rosji i Białorusi  (IPC) miały możliwość wyrażenia swoich opinii przed głosowaniem 

Ostatecznie członkowie IPC głosowali 64-za/39-przeciw  za wnioskiem o zawieszenie NPC Rosji (przy 16 członkach wstrzymujących się), natomiast 54-za/45-przeciw  za zawieszeniem NPC Białorusi (przy 18 członkach wstrzymujących się).  Aby wniosek został przyjęty, wymagane było 50%+1 głos.

W związku z zawieszeniem, NPC Rosja i NPC Białoruś tracą wszystkie prawa i przywileje członkostwa w IPC, zgodnie z Konstytucją IPC.

Decyzja członków IPC o zawieszeniu NPC Rosji i NPC Białorusi wynika z  niezdolności tych dwóch Komitetów do wypełnienia obowiązków członkowskich wynikających z Konstytucji IPC. Obejmują one zobowiązania do „zapewnienia, że w sporcie paraolimpijskim w ramach Ruchu Paraolimpijskiego panuje duch fair play, bezpieczeństwo i zdrowie sportowców są chronione, a podstawowe zasady etyczne są przestrzegane” oraz „nie robienia niczego (przez działanie lub zaniechanie), co jest sprzeczne z celem lub przedmiotami działalności IPC i/lub co grozi narażeniem IPC, Ruchu Paraolimpijskiego lub sportu paraolimpijskiego na szwank”. 

cz pl slov hun andrew person lukasz szeliga
Przedstawiciele Komitetów Narodowych Polski, Czech, Słowacji i Węgier wraz z prezydentem IPC, Andrew Parsonsem

Polska delegacja  była aktywna także w kuluarach Zgromadzenia. Prezes Łukasz Szeliga przeprowadził oficjalne rozmowy m.in. z delegacją Republiki Korei  na temat trwającej współpracy i planów obydwu Komitetów w dziedzinie wspólnego szkolenia paraolimpijczyków. Prezes Szeliga wraz z wraz z drugim delegatem  Romualdem Schmidtem zaprosili sporo europejskich delegacji do rozmów na temat przyszłorocznej imprezy  „ Dis+Abled European Summer Games” którą  nasz Komitet  zorganizuje w ramach programu Erasmus+Sport Unii Europejskiej w Wągrowcu.

pl korea berlin 2022
Prezes i Sekretarz Generalny Koreańskiego Komitetu Paraolimpijskiego, oraz Prezes PKPar Łukasz Szeliga i członek zarządu PKPar, Romuald Schmidt