Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.12.2018  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 16-23.12.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 04.12.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów sportowych 16-23.12.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt