STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 30/2019
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 30/2019

Data publikacji: 17.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 30/2019

dotyczące usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu
pn. „Sport jest dla Ciebie”
oraz
projektu pn. „Włącz się do ruchu”.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Polski Komitet Paraolimpijski
ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 5262358030
tel.: +48 22 824 08 72
Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu pt. „Sport jest dla Ciebie”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000469/BF/D z dnia 16.03.2018 r. oraz projektu pt. „Włącz się do ruchu” realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000478/BF/D z dnia 15.03.2018 r. podpisanych pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Sport jest dla Ciebie” realizowany jest w okresie 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wartość projektu wynosi 4 999 959,94 zł.

Jest to nowatorski projekt wykorzystujący sport jako jedną z najskuteczniejszych form aktywności, zwiększającą samodzielność osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu została przewidziana organizacja warsztatów sportowo-aktywizujących, których długość będzie dostosowana do potrzeb zgłaszanych przez BO. Warsztaty będą trwały śr. 8 dni
(7 noclegów). Przeznaczone są dla osób, które będą zainteresowane zwiększaniem swojej aktywności fizycznej, nabyciem, rozwijaniem i podtrzymywaniem umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Szacuje się zorganizowanie 108 warsztatów. Podczas nich planowane są dla uczestników/czek: indywidualne konsultacje z psychologiem (różnej specjalizacji)/pedagogiem, fizjoterapeutą/masażystą oraz udział w zajęciach sportowych zgodnie z IPD (m.in. pływanie, kolarstwo, szermierka, elementy narciarstwa alpejskiego, biegowego i biathlonu, LA, tenis stołowy, wioślarstwo, kajakarstwo, tenis na wózkach, etc.)
w grupach. Warsztaty będą rozpoczynały się obiadem 1. dnia a kończyły obiadem ostatniego dnia. W każdym z nich weźmie udział śr. 15 beneficjentów ostatecznych i śr. 9 osób obsługi, śr. 3 trenerów/instruktorów, śr. 2 fizjoterapeutów/masażystów, śr. 1 psycholog/pedagog,
śr. 3 wolontariuszy. Dla każdego z uczestników/czek projektu opracowany zostanie IPD, który następnie będzie realizowany. Podczas warsztatów, w których wezmą udział BO, zajęcia będą sprofilowane pod względem indywidualnych predyspozycji każdego z uczestników/czek projektu, w zależności od ich sprawności funkcjonalnej i zaawansowania. W ramach projektu zaplanowany jest zakup drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych dla BO,
niezbędnych do udziału w zajęciach. Wnioskodawca zapewni uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wynajem obiektów sportowych i niezbędnego sprzętu, opiekę kadry merytorycznej projektu, a także opłaci transport (w zależności od potrzeb transport zbiorowy lub dokonany zostanie zwrot poniesionych przez uczestników/czki kosztów dojazdów) i zakupi sprzęt sportowy i akcesoriów specjalistycznych.

Przewidywana łączna liczba dokumentów księgowych występujących w projekcie wyniesie około 2 000.
Przewidywana łączna liczba nowych dokumentów rekrutacyjnych występujących w projekcie wyniesie około 300.

Projekt „Włącz się do ruchu” realizowany jest w okresie 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wartość projektu wynosi 1 739 520,00 zł.

Projekt dedykowany jest osobom z niepełnosprawnościami, które poprzez sport chcą zwiększyć swoją aktywność i samodzielność w codziennym życiu i/lub podnieść poziom sportowy. W ramach projektu zaplanowano stworzenie 18 sekcji sportowych. W skład jednej sekcji będzie wchodziło średnio 10 uczestników/czek, a zajęcia prowadzić będzie 2 trenerów/instruktorów z pomocą 2 wolontariuszy. Zajęcia trwające po średnio 2 godziny będą odbywać się średnio 2,5 razy w tygodniu na terenie całego kraju. Dla każdego z uczestników/czek planuje się średnio 100 sesji danego wsparcia. Wybór miast w których będą odbywać się zajęcia będzie zależał od miejsca zamieszkania zrekrutowanych uczestników. W ramach projektu przewidziano opłacenie kadry merytorycznej projektu, czyli
prowadzących zajęcia trenerów/instruktorów, mających udokumentowane uprawnienia do prowadzenia zajęć z danej dyscypliny sportu, zaplanowany także został zakup drobnego sprzętu i akcesoriów sportowych dla uczestników/czek projektu, a także możliwości uzyskania zwrotu poniesionych podczas dojazdu na zajęcia kosztów. Możliwość zwrotu poniesionych na dojazd kosztów przewidziano również dla trenerów/instruktorów oraz wolontariuszy. Każdy z uczestników/czek, trenerów/instruktorów oraz wolontariuszy zostanie objęty ubezpieczeniem.

Przewidywana łączna liczba dokumentów księgowych występujących w projekcie wyniesie około 1.000.
Przewidywana łączna liczba nowych dokumentów rekrutacyjnych występujących w projekcie wyniesie około 180.

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Audyt powinien obejmować w szczególności:
1. weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:
1. weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
2. ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu),
3. sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie,
4. kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu,
5. sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie,
6. sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT),
2. weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu,
3. weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
4. weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Wnioskodawcę (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie,
5. o ile dotyczy danego Wnioskodawcy – ocenę poprawności udzielania zamówień publicznych obejmującą w szczególności sprawdzenie, czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). W przypadku Wnioskodawców, którzy nie są zobligowani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, audyt powinien obejmować prawidłowość zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności.
6. weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy,
7. weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu,
8. sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.

Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 5, poz. 23).

Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać w szczególności następujące elementy:
1. datę sporządzenia raportu/sprawozdania,
2. nazwę i adres podmiotu realizującego zadanie/projekt,
3. nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny,
4. nazwę audytowanego zadania/projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego zadania/projektu,
5. całkowitą wartość zadania/projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania,
6. termin realizacji zadania/projektu oraz zwięzły opis audytowanego zadania/projektu,
7. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
8. termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
9. okres objęty audytem zewnętrznym,
10. cel audytu zewnętrznego,
11. zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty (rodzaj, numer, itp.), które zostały poddane badaniu,
12. podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego,
13. informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
14. ustalenia stanu faktycznego,
15. wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi,
16. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
17. uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje,
18. podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie.

Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:
79200000-6 – Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe

4. Zadania po stronie Wykonawcy
• złożenie w terminie oferty,
• złożenie w terminie załącznika nr 1,
• złożenie aktualnego odpisu KRS lub CEIDG,
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
• Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
• złożenie dokumentacji poświadczającej posiadane doświadczenie w zakresie wykazanym w ust 7 pkt 2 niniejszego zapytania,
• złożenie dokumentacji wykazanej w ust 7 pkt 3,
• bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
• Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego
• udostępnienie wszelkiej niezbędnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia zakupionej usługi,
• uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie,
• Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
• Przedmiot zamówienia należy wykonać w siedzibie Zamawiającego w okresie 18-29.03.2019 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
2. Przez podmioty o niezbędnym doświadczeniu należy rozumieć podmioty:
 dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
 posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
 posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
 posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane w ust. 3 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.
3. Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:
 wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
 potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu audytu, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu. Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu powinno stanowić wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o zlecenie tej usługi.
5. Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
6. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Wnioskodawcy. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny:
• posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu,
• jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
• osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
• w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
• jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
• jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, który następnie audytuje,
• z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.
7. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać również wymóg bezstronności i niezależności od PFRON. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z PFRON osób wykonujących audyt zewnętrzny.
8. Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie
o bezstronności i niezależności (załącznik nr 1). Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą audytu zewnętrznego.
9. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
10. Zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2025 r. z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie w wyniku wydłużenia się okresu zamknięcia perspektywy finansowej.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto
i brutto).
Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty
o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
W przypadku gdy Wykonawca składa kopie dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca umieszcza na treści dokumentu zapis „za zgodność z oryginałem” oraz sygnuje podpisem osób uprawnionych do składania oświadczeń woli, które podpisały ofertę.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych lub wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzenna Zawadzka – Manager ds. projektów:
e-mail: m.zawadzka@paralympic.org.pl

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
a) Oferty muszą być złożone do dnia 24.01.2019 r. do godz. 24.00.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.zawadzka@paralympic.org.pl zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu,
Oferty otrzymane po 24.01.2019 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 25.01.2019 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 100%

Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną
w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
13. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
1. Cena – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 25.01.2019 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 25.01.2019 r.

15. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób
z niepełnosprawnościami” oraz projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

18. Uwagi końcowe
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami
w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Komitet Paraolimpijski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Komitet Paraolimpijski nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Postanowienia końcowe
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych .