STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 18/2018
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 18/2018

Data publikacji: 9 lutego 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 18/2018

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Polski Komitet Paraolimpijski
Ul. Trylogii 2/16, 01–982 Warszawa
NIP: 5262358030
tel.: +48 22 824 08 72
Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich, zgodnie
z wykazem znajdującym się w punkcie 9, w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000413/BF/D z dnia 30.03.2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
• złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1)
w obszarze określającym sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego specjalistycznego, zgodnie z wykazem znajdującym się w punkcie 9 niniejszego zapytanie,
• złożenie w terminie załącznika nr 2,
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
• Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
• bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
• Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego
• przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
• uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
• Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 2 lokalizacji na terenie RP w terminie do 30.03.2018 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
• dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi;
• zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.
Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto
i brutto).
Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy:

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek sekcji pływackiej

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość
1 Arena, plecak fastpack 2.1 Pivot 6
2 Speedo, okulary Fastskin 3 elite Mirror 10
3 Arena, okulary Cobra Ultra Mirror, niebieskie 5
4 Arena, okulary Cobra Ultra Mirror, różowe 5
5 Arena, plecak FastPack CORE (granatowy) 4
6 Arena, sztywne etui na okulary, niebieskie 10
7 Arena, sztywne etui na okulary, różowe 10
8 Arena, torba Spiky 2, średnia, niebieska 5
9 Arena, Torba sportowa Skiky 2, X-Pivot Fuchsia, Medium 5
10 Ręcznik szybkoschnący Dr.Bacty XL blue 63,5×150 10
11 Fashy, Dyski do aqua aerobiku, 17 cm (S) 4
12 Fashy, Dyski do aqua aerobiku, 20 cm (M) 6
13 Speedo, czepek silikonowy Plain Moulded, błekitny, rozm. Senior 10
14 Meio, Hantle do wody, (waga jednej sztuki 117 g) 10
15 Meio, Mankiety wypornościowe do wody 10
16 Arena Okulary Cobra Ultra Core Lustrzane 20
17 Speedo, deska elite KickBoard 10
18 Arena, Kickboard, deska do pływania 10
19 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 5
20 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 5
21 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 24-26 1
22 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 26-29 1
23 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 30-33 1
24 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 34-35 1
25 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 36-37 1
26 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 38-39 1
27 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 40-41 1
28 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 42-43 1
29 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 44-45 1
30 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozm. 46-47 1
31 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 32/33 A 1
32 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 34/35 B 1
33 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 36/37 C 2
34 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 2
35 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 1
36 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 42/43 F 1
37 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 44/45 G 1
38 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 46/47 H 1
39 Speedo, wiosełka Fastskin 5
40 Arena, wiosełka Finger Paddle 10
41 Finis, wiosełka treningowe ISO Paddle 10
42 Finis, Spadochron oporowy 3
43 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 5
44 Arene, ręcznik Haiti 20
45 Under Armour, plecak Hustle 3.0 20
46 Mata sensoryczna Bene Feet Gymnic 3
47 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 20
48 Mata gimnastyczna Fitline Airex 3
49 Blackroll Twister jeżyk do masażu 5
50 Piłka do masażu Blackroll duo-ball, średnica 8 cm 2
51 Piłka do masażu Blackroll duo-ball, średnica 12 cm 3
52 Softx, zestaw piłek i rollerów do masażu powięzi 10
53 Blackroll Groove Pro, niebieski 5
54 Blackroll PRO pomarańczowy 150 zł 5
55 Ompressport, opaski na łydki R2 V2, Fluo Orange 5
56 Speedo, czepek startowy fastskin 3, biały, rozm. M 5
57 Speedo, czepek startowy fastskin 3, czarny, rozm. M 15
58 Fashy, Krążek do wyławiania Griffin F4202 10

10. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Główny Specjalista ds. projektów:
e-mail: m.kotwica@paralympic.org.pl

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
a) Oferty muszą być złożone do dnia 16.02.2018 r. do godz. 24.00.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.kotwica@paralympic.org.pl zatytułowaną następująco: „Oferta na sprzedaż sprzętu sportowego specjalistycznego w ramach projektu pt.: „Organizacja …” .
Oferty otrzymane po 16.02.2018 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 19.02.2018 r. i zakończony zostanie protokołem.
12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 100%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – sprzedaż sprzętu sportowego specjalistycznego. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie
z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
1. Cena – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100 = Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały
14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 19.02.2018 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 19.02.2018 r.

15. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób
z niepełnosprawnościami”.

18. Uwagi końcowe
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami
w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Komitet Paraolimpijski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Komitet Paraolimpijski nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Postanowienia końcowe
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych