STRONA GŁÓWNA > Rozeznanie rynku nr 35/2024
Zapytania Ofertowe

Rozeznanie rynku nr 35/2024

Data publikacji: 21.05.2024 r.

 

Rozeznanie rynku nr 35/2024

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Komitet Paralimpijski

ul. Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa

NIP: 5262358030

tel.: +48 22 824 08 72

Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami:

1)   w terminie: 02-13.06.2024 r., na terenie KOZIENIC, oczekujemy:

a)      zapewnienia zakwaterowania w pokojach z łazienkami dla 10 osób,

obiekt dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach

b)     zapewnienia wyżywienia dla 13 osób (śniadanie, obiad, kolacja), od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.

c)      wynajmu obiektów sportowych:

siłowni, stadionu lekkoatletycznego, hali sportowej oraz sauny: śr. 6/dziennie

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania informacji częściowych pod warunkiem możliwości skoordynowania wszystkich wymaganych usług w jednym obiekcie.

 

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2023”, realizowanego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paralimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

3. Rozeznanie dotyczy kodu CPV:

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 – Usługi hotelarskie

55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

 

 

4. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego rozeznania jest Magdalena Ratyńska, e-mail: m.ratynska@paralympic.org.pl

 

 

5. Miejsce, termin i sposób złożenia informacji cenowej:

Informację cenową należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.ratynska@paralympic.org.pl do dnia 28.05.2024 r. do godziny: 12:00.

Cena podana w informacji powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

6. Informacje na temat przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych zawartych w informacji cenowej Wykonawcy

1)      Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Paralimpijski z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2. tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl.

2)      Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celach:

a.      wyboru Wykonawcy spośród nadesłanych informacji;

b.      zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy z Wykonawcą (w przypadku wyboru oferty);

c.       realizacji obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenia finansowego i podatkowego;

d.      ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

e.      kontaktowania się z Wykonawcą i jego pracownikami w sprawie oferty i realizacji umowy.

3)      Osobom fizycznym przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4)      Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Polski Komitet Paralimpijski danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy, znajdują się na stronie internetowej: https://paralympic.org.pl/projekty/projekt-pfron/  w zakładce: „Informacje RODO”

 

7. Postanowienia końcowe

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018. Poz. 1025) oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie nie kreuje po stornie Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paralimpijskiego do żadnego określonego działania, w tym do akceptacji informacji cenowej w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia.  Polskiego Komitetu Paralimpijskiego nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem informacji cenowej.

 

 

8. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz – Informacja cenowa