Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 03.12.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 08-20.12.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 251/2019 z dnia 25.11.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  3. Gmina Kozienice, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

Gmina Kozienice

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu

Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów sportowych 08-20.12.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt