Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 30.10.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową i gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 01-03.11.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

Postępowanie z dnia 22.10.2019 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

  1. IPS Hotel Operator Sp. z o.o. Sp. K.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 IPS Hotel Operator Sp. z o.o. Sp. K. Usługa hotelowa i gastronomiczna 01-03.11.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt