Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 05.07.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 08-18.07.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 27.06.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza”

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza” Usługa hotelowa i gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 08-18.07.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt