Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 12.01.2019 r. do 21.01.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 02.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Dariusz Niemczyn (firma) Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 12-21.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Mirosław Pych Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 12-21.01.2019 r. Cena 100,00 pkt

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.