Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.12.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 12.12.2018 r. do 22.12.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 03.12.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Wiktor Sobociński Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 12-22.12.2018 r. Cena 100,00 pkt

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.