STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 98/2020
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 98/2020

Data publikacji: 02.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 98/2020 dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2020 r.”.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Polski Komitet Paraolimpijski
ul. Trylogii 2/16, 01–982 Warszawa
NIP: 5262358030
tel.: +48 22 824 08 72
Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu pt. „Bądź AKTYWNY! 2020 r.”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000580/BF/D z dnia 10.04.2020 podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
– złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego wyszczególnionego w dalszej części zapytania,
– złożenie w terminie załącznika nr 2,
– Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
– Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
– bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
– Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
– Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego
– przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
– uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 23.10.2020 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
– posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
– nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
– zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2026 r. Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
• Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
• Do oferty należy dołączyć podpisany Załącznik nr 2,
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie netto oraz brutto, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.
• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

1) KALISZ – sekcja pływacka

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
1.1 Płetwy rozmiar 36-37 (np. Finis lub równoważne) 2
1.2 Płetwy rozmiar 38-39 (np. Finis lub równoważne) 3
1.3 Płetwy rozmiar 40-41 (np. Finis lub równoważne) 3
1.4 Płetwy rozmiar 42-43 (np. Finis lub równoważne) 2
1.5 Deska treningowa z tworzywa EVA o wymiarach śr.: 45,7cm x 29,2cm x 3,2cm senior (np. Finis kickboard lub równoważne) 10
1.6 Bojka treningowa senior z pianki o wym. śr.: 23x9x15 (np. Finis lub równoważne) 10
1.7 Okularki pływackie dla dorosłych (np. Finis strike goggles lub równoważne) 10
1.8 Nakładka startowa do grzbietu z systemem manualnym. Kompatybilna ze słupkami 1, 2 czy 4 nóg i słupkami o szerokiej podstawie (np. Finis lub równoważne) 1

2) LĘBORK – sekcja pływacka

Numer produktu

Nazwa produktu

Ilość sztuk

2.1 Bidon o pojemności śr.: 750 ml., preferowany kolor: czarny/zielony (np. ARENA lub równoważne) 22
2.2 Ręcznik z mikrofibry szybkoschnący o wymiarach śr.: 90×145 cm, preferowany kolor: limonkowy/niebieski (np. ARENA lub równoważne) 22
2.3 Wiosełka treningowe paddle rozmiar S, preferowany kolor: niebieskie/czarne (np. ARENA SWIM Poddle Pro lub równoważne) 10
2.4 Krótkie płetwy z otwartą piętą z silikonu rozmiar: 46-47, preferowany kolor: złoty/metalic (np. ARENA POWERFIN PRO ACID lub równoważne) 1
2.5 Okulary z technologią Swipe Anti-fog (lub równoważną) z podwójnym silikonowym paskiem, soczewki wykonane z poliwęglanu, preferowany kolor: złote/żółte (np. ARENA Cobra Ultra Swipe Mirror lub równoważne) 12
2.6 Uniwersalne sztywne etui na okulary, zapinane na zamek, materiał EVA, uchwyt z karabińczykiem, możliwość pełnego otwierania (np. ARENA lub równoważne) 22
2.7 Rurka czołowa z PCV z jednokierunkowym zaworem odpowietrzającym z silikonowym ustnikiem z obrotową głowica, preferowany kolor: limonkowy (np. ARENA Swim Snorkel II lub równoważne) 2
2.8 Krótkie płetwy z otwartą piętą z silikonu rozmiar: 38-39, preferowany kolor: odcienie żółci/zieleni (np. ARENA POWERFIN PRO ACID lub równoważne) 2

3) LUBLIN – sekcja pływacka

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
3.1 Okulary pływackie lustrzane, szeroki profil soczewki (np. Air-Speed Mirror lub równoważne) 10
3.2 Łapki pływackie, pełne 10
3.3 Mała deska „ósemka” 10
3.4 Koszulki polo, bawełniane, rozmiar S 4
3.5 Koszulki polo, bawełniane, rozmiar M 4
3.6 Koszulki polo, bawełniane, rozmiar L 2
3.7 Bluza rozpinana z kapturem, z długim rękawem, rozmiar S 4
3.8 Bluza rozpinana z kapturem, z długim rękawem, rozmiar M 4
3.9 Bluza rozpinana z kapturem, z długim rękawem, rozmiar L 2

4) STASZÓW – sekcja pływacka

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
4.1 Ręcznik bawełniany, rozmiar śr.: 50 x 100 cm (np. EASY TOWEL TERRY SMALL lub równoważny) 10
4.2 Plecak na basen, wym. śr.: 48 x 20 x 32 cm (30l), regulowane szelki, wzmocniony spód, kieszenie boczne (np. SPIKY 2 FLUO lub równoważny) 10
4.3 Płetwy krótkie treningowe z materiału TPR, rozmiar: S, preferowany kolor: niebieski (np. FINS JUNIOR rozmiar: 25-29, lub równoważne) 10
4.4 Mała torba pływacka, wodoodporna, wentylowane przegrody, wym. śr.: 44 x 22 x 25 cm (25l) (np. SPIKY 2 SMALL ROYAL lub równoważna) 10
4.5 Okulary do pływania, regulowany pasek, powłoka antyparowa, filtr UV 400 (np. THE ONE LIGHT BLUE-BLUE-BLUE TRIATHLON lub równoważne) 10
4.6 Bidon o pojemności śr.: 750 ml  (np. Arena WATER BOTTLE 750 ML lub równoważny) 10

5) TARNÓW – sekcja pływacka

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
5.1 Opaski kompresyjne na łydki, komplet, szybkoschnące, wysokość łydki śr.: 40-45 cm, obwód łydki śr.: 42-46 cm (np. COMPRESSPORT opaski kompresyjne na łydki r2v2 kona 2017 black-green rozmiar t4 lub równoważne) 1
5.2 Rękawki kompresyjne z wentylacją, o właściwościach termoregulacyjnych, obwód bicepsa śr.: 22-25 cm, obwód przedramienia śr.: 19-22 cm (np. COMPRESSPORT rękawki kompresyjne ARMFORCE ULTRALIGHT BLACK rozmiar T1) 1
5.3 Monopłetwa z tworzywa dla dzieci, preferowany kolor: odcienie fioletu/różu, rozmiar: 33-36 (np. FINIS JUNIOR MERMAID: FIN PURPLE i/lub PARADISE FIN PURPLE i/lub PACIFICA FIN PINK, roz. 33-36, lub równoważne) 8
5.4 Monopłetwa z tworzywa dla dzieci, preferowany kolor: odcienie niebieskiego/zielonego, rozmiar: 33-36 (np. FINIS JUNIOR MERMAID ATLANTIS FIN BLUE, roz. 33-36, lub równoważne) 2
5.5 Monopłetwa z tworzywa dla dzieci, preferowany kolor: odcienie niebieskiego/zielonego, rozmiar: 36-43 (np. FINIS AQUARIUS FIN TROPICAL TEAL TURQUOISE-GREEN, roz. 36-43, lub równoważne) 3
5.6 Monopłetwa z tworzywa dla dzieci, preferowany kolor: odcienie różu, rozmiar: 36-43 (np. FINIS AQUARIUS FIN MAGICAL MAGENTA PINK-TURQUOISE, roz. 36-43, lub równoważne) 3
5.7 Pływak, rozmiar:  M (np. Aqua-Sport pull buoy yellow-black lub równoważne) 1
5.8 Kosz do koszykówki basenowej, komplet z siatką i pływakami, średnica dolna śr. : 60 cm, wysokość śr.: 40 cm (np. kosz EPSAN lub równoważny) 1
5.9 Zestaw zabawek do nauki pływania dla dzieci, śr. 3 sztuki w zestawie (np. Zoggs zabawki do nauki pływania DC Komiks, lub równoważne) 1
5.10 Łącznik do makaronu, 4-otworowy, kompatybilny z produktami formy NMC 2
5.11 Mata rehabilitacyjna z igłami do akupresury, wymiary śr.: 75 x 44 x 2,5 cm (np. Sveltus lub równoważne) 1
5.12 Łapki/wiosełka do pływania, para 2 sztuki (np. Mad Wave wiosełka treningowe anti paddle, lub równoważne) 3
5.13 Płetwy gumowe długie, lekkie, z miękkim piórem, rozmiar: 46/47 (np. FINIS lub równoważne) 1
5.14 Płetwy gumowe długie, lekkie, z miękkim piórem, rozmiar: 44/46 (np. FINIS lub równoważne) 1
5.15 Płetwy gumowe długie, lekkie, z miękkim piórem, rozmiar: 42/44 (np. FINIS lub równoważne) 1
5.16 Płetwy gumowe długie, lekkie, z miękkim piórem, rozmiar: 37/39 (np. FINIS lub równoważne) 3
5.17 Płetwy gumowe długie, lekkie, z miękkim piórem, rozmiar: 35/37 (np. FINIS lub równoważne) 3
5.18 Deska treningowa z tworzywa do nauki pływania dla dzieci, wymiary śr.: 35 x 25 cm (np. FINIS DESKA TRENINGOWA ZOGGS DESKA MINI KICK lub równoważna) 5
5.19 Deska treningowa z tworzywa do nauki pływania dla dzieci, wymiary śr.: 27,5 x 22 x 2,8 cm (np. ZOGGS DESKA MINI KICK lub równoważna) 3
5.20 Okulary pływackie z powłoką anty-para, filtrem UV, soczewkami z polaryzacją, z regulowanym silikonowym paskiem (np. FINIS SURGE POLARIZED lub równoważne) 1
5.21 Okulary pływackie, powłoka anty-para, filtr UV, regulowane noski, z regulowanym silikonowym paskiem, preferowany kolor: czerwony (np. SPEEDO SPEEDSOCKET II, lub równoważne) 7
5.22 Okulary pływackie, powłoka anty-para, filtr UV, wymienne noski, z regulowanym silikonowym paskiem, (np. TYR OKULARY JUNIOR TRACER RACING METALIZED, lub równoważne) 1
5.23 Masażer rehabilitacyjny, pistolet do masażu z wymiennymi końcówkami np. MALATEC, Pistolet do masażu, 6 głowic, 20 trybów, lub równoważny) 1

6) KIELCE – łucznictwo

Numer produktu Nazwa produktu

Ilość sztuk

6.1 Komplet nakładek w liczbie śr.: 12 sztuk (np. Easton G-PIN NOCK na piny – 12 szt. lub równoważne) 3
6.2 Lotki (np. Flex FLEX-FLETCH 175 paraboliczne lub równoważne) 200
6.3 Zestaw calowych kluczy ampulowych typu GorillaGrip, zestaw duży, lub równoważny 1
6.4 Klucze ampulowe składane typu GorillaGrip TORX zestaw duży T9-T41, lub równoważny 1
6.5 Preparat do smarowania strzał (EASTON lub równoważny) 2
6.6 Komplet lotek śr. 50 szt. (np. Lotki SPIN WING SW S-W 50 szt. JVD lub równoważne) 3
6.7 Nalepki pod SPIN WING SW krótkie 9
6.8 Maszynka do lotek Beiter TRI LINER do SPIN-WING S-W 2
6.9 Podstawka pod łuk TRUGLO BOW STAND BOW-JACK MINI 1

7) MILÓWKA – tenis stołowy

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
7.1 Robot do tenisa stołowego (Donic Robo-Pong 1055) lub produkt równoważny 1

8) OPOLE – boccia

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
8.1 Zestaw kul do bocci w walizce, śr.: 13 bil o twardości medium, śr.: wadze 275 g (+/-12g) z obwodem śr.: 270mm (+/-8mm) 1
8.2 Komplet 13 ręcznie szytych bil, pakowanych w worek. W zestawie z paletką sędziego. Waga śr.: 275 g (+/-12g) z obwodem śr.: 270mm (+/-8mm) 1
8.3 Kompletny zestaw sędziego złożony z torby, cyrkla śr.: 14 cm, cyrkla śr.: 29cm, paletki oraz miarki 1
8.4 Ręczna tablica z wynikami 1

9) SIEDLCE – lekkoatletyka

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
9.1 Piłka lekarska skórzana o wadze 1 kg. 3
9.2 Piłka lekarska medicine ball o wadze 3 kg. 1
9.3 Zestaw do akupresury, mata + poduszka 1
9.4 Guma mini band – zestaw gum 1
9.5 Step fitness 1
9.6 Ściskacze do ćwiczenia dłoni 2
9.7 Agrafka do ćwiczenia rąk i ramion 2
9.8 Guma oporowa średnia 2
9.9 Dysk treningowy 0,6 kg. 1
9.10 Dysk treningowy plastikowy o wadze 1 kg. 4
9.11 Dysk treningowy plastikowy o wadze 0,75 kg. 2
9.12 Woreczek szkolny 10
9.13 Drabinka koordynacyjna 4 m. 1
9.14 Bidon sportowy o pojemności 700 ml. 14
9.15 Torba sportowa rozmiar L 2
9.16 Piłki do masażu i rehabilitacji tzw. Jeżyk 10
9.17 Gra zręcznościowa typu ringo 2

10) SZCZECIN – tenis ziemny

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
10.1 Piłki do tenisa ziemnego dopuszczone przez PZT SERIE-CONTROL w zestawie śr.: 70-75 sztuk 3
10.2 Naciąg do rakiet tenisowych, profesjonalny, szpula śr.: 200 m 1
10.3 Rakieta do tenisa ziemnego, profesjonalna, preferowany kolor: grafit/czarny 1
10.4 Owijki na rakiety tenisowe 60

11) WOŁOMIN – szermierka na wózkach

Numer produktu Nazwa produktu Ilość sztuk
11.1 Kamizelki treningowe dziecięce z detektorem trafień 6
11.2 Plastron ochronny 5

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest Magdalena Ratyńska, e-mail: m.ratynska@paralympic.org.pl
Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
Oferty muszą być złożone do dnia 09.10.2020 r. do godz. 23.59. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.ratynska@paralympic.org.pl
Wybór ofert nastąpi w dniu 13.10.2020 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

13. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniach 12-13.10.2020 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym. Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji. Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy. Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 13.10.2020 r.

15. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2020 r.”.

18. Informacje na temat przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, w odniesieniu do:
– Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
– Pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);
– Członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRS);
– Osoby fizycznej (np. pracownika Wykonawcy) skierowanej do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia;
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Paraolimpijski z siedzibą w Warszawie (01-952) przy ul. Trylogii 2/16. tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w następujących celach:
– wyboru Wykonawcy spośród nadesłanych ofert na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy z Wykonawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku wyboru oferty);
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenia finansowego i podatkowego (np. rozliczenie faktur lub rachunków) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
– kontaktowania się z Wykonawcą i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym umowa się zakończyła.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji Projektu. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych), prawne, doradcze, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. banki.
6. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem umownym, ich niepodanie poskutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
7. W przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem Wykonawcy, podanie Pani/Pana danych osobowych może być obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Panią/Panem, a Wykonawcą.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
– przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany;
– wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

19. Uwagi końcowe
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Komitet Paraolimpijski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Komitet Paraolimpijski nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

20. Postanowienia końcowe
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.