STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 80/2018
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 80/2018

Data publikacji: 21.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 80/2018

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych w ramach projektu „Włącz się do ruchu”.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Polski Komitet Paraolimpijski
ul. Trylogii 2/16, 01–982 Warszawa
NIP: 5262358030
tel.: +48 22 824 08 72
Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu pt. „Włącz się do ruchu”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000478/BF/D z dnia 15.03.2018 r. podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
• złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1)
w obszarze określającym sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego wyszczególnionego w dalszej części zapytania,
• złożenie w terminie załącznika nr 2,
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
• Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
• bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
• Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego
• przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
• uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
• Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 15.09.2018 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wypoczynku nieletnich;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2025 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
• Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem
z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
• Załącznik nr 2,
• Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie netto oraz brutto, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.
• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych:

 1. Sekcja pływacka Kraków:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. FINIS Stoper 3 x 100m StopWatch, czarny 2 szt.
2. FINIS monopłetwa Rapid Monofin, yellow/black 1 szt.
3. Arena worek/plecak, Fast Sack, grey/light/blue 10 szt.
4. FINIS rurka czołowa, treningowa, freestyle snorkel 1 szt.
5. FINIS rurka czołowa, swimmers snorkel junior, yellow 1 szt.
6. TYR wiosełka Active Training Catalyst Brites 2 blue, rozm. L 1 szt.
7. TYR wiosełka Active Training Catalyst Brites 2 red, rozm. M 1 szt.
8. TYR wiosełka Active Training Catalyst Brites 2 yellow, rozm. S 1 szt.
9. TYR wiosełka Active Training Catalyst Brites 2 green, rozm. XS 1 szt.
10. TYR wiosełka Active Training Catalyst Brites 2 fluo orange, rozm. XXS 1 szt.
11. ARENA kosmetyczka Spiky 2 Shoe Bag Royal 5 szt.
12. ARENA kosmetyczka Spiky 2 Shoe Bag Fuchsia 5 szt.
13. Makaron pływacki Aqua-Sport 5 szt.
14. FINIS Spadochron oporowy Parachute 1 szt.
 1. Sekcja łucznicza Kielce:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Nasadki Easton „G-PIN” NOCK na piny 10 komp.
2. Strzały Avalon Carbon Composite 10 komp.
3. Nasadki Easton „G” NOCK 140 szt.
4. Lotki Arizona EP-16 100 szt.
5. Lotki Arizona EP-23 100 szt.
6. Klej do lotek I nasadek Flex FLEX-BOND 2 opak.
 1. Sekcja narciarska Rzeszów-Frysztak:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Rolki terenowe Skike V07 Plus 2 szt.
2. Kije do rolek terenowych Skike ONE4YOU (145-170) 2 szt.
 1. Sekcja Race Running Rzeszów:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Mobiler – urządzenie służące do trenowania Race Runningu 1 szt.
 1. Sekcja tenisa stołowego Poznań:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Stół do tenisa stołowego DONIC INDOOR Roller 800 2 szt.
2. Rakietka ANDRO Easy Level (P) 5 szt.
3. Piłeczki ANDRO Speedball Mi1 40+ *** 68 szt.
 1. Sekcja Boccia Siedlce:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Zestaw Boccia Basic 1 szt.
2. Zestaw Boccia Superior Classic (w torbie na ramię) 1 szt.
3. Taśma do wyklejania boisk do Bocci, 50mm x 60m 4 szt.
 1. Sekcja Boccia Elbląg:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Zestaw Boccia New Standard (kule średnio miękkie) 1 szt.
 1. Sekcja pływacka Radom:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. MAD WAVE Okularki Pływackie Razor Rainbow, zielone 5 szt.
2. MAD WAVE Okularki Pływackie Razor Rainbow, niebieskie 5 szt.
3. ARENA Czepek Silicone Moulded Pro Silver 5 szt.
4. ARENA Czepek Silicone Moulded Pro Red 5 szt.
5. Płetwy Mad Wave Positive Drive Fins (roz. 34-35: 2 szt; roz. 35-39: 2 szt.) 4 par
6. Płetwy krótkie Z2 Zoomers Gold (roz. 34-35: 2 szt.; roz. 38-39: 3 szt.; roz. 44-45: 1 szt.) 6 par
 1. Sekcja pływacka Tarnów:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. FINIS Stoper 3 x 300m 1 szt.
2. Mata do nauki pływania z otworami 95 x 66 x 1,5cm 1 szt.
3. Czepek ARENA Poolish Moulded Blue 10 szt.
4. ARENA Strój kąpielowy Booster Back one Piece 3 szt.
5. ARENA Kąpielówki męskie Carbonics Low Waits Short 7 szt.
6. Taśma treningowa Latex 22,5m 1 szt.
 1. Sekcja lekkoatletyczna Tarnów:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Stojak na dyski DR-26-W Polanik 1 szt.
2. Stojak na kule SR-24-W Polanik 1 szt.
3. Dysk PED-350 3 szt.
4. Dysk PED-750 2 szt.
5. Kula PES-500 3 szt.
6. TurboJaw (mini oszczep) TJ400 2 szt.
7. Piłeczka oszczepnicza JPH 0,8 2 szt.
8. Piłeczka oszczepnicza z uchwytem JKB 0,4 2 szt.
9. Kamizelka z obciążeniem WV-9 1 szt.
 1. Sekcja szermiercza Wołomin:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Szpada elektryczna z klingą FIE Maraging (o najwyższym stopniu twardości) 4 szt.
2. Przewód osobisty szpadowy 1 szt.
 1. Sekcja pływacka Bieruń:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Plecka Sportowy ARENA Spiky 2 Large 1E00440 Red 10 szt.
2. Speedo Czepek Silikonowy (z flagą RP) 10 szt.
3. Speedo Okulary Pływackie Merit Mirror 10 szt.
 1. Sekcja pływacka Rzeszów-Głogów Młp.:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Klapki Adidas Adilette Cloudfoam, roz. 43 1 para
2. Czepek Nabaiji, dzianina-silikon, roz. dorosły 10 szt.
3. Torba pływacka Nabaiji Swimy 30l. 10 szt.
4. Zestaw 4 kółek z obciążeniem Nabaiji 2 zest.
5. Ręcznik mikrofibra Nabaiji, roz. XL, 110 x 175 10 szt.
6. Okularki pływackie Spirit L Nabaiji, roz. L 5 szt.
7. Okularki pływackie Spirit S Nabaiji, roz. Junior 5 szt.
8. Krótkie płetwy Silifinis Nabaiji (roz. 43/44: 2 szt.; roz. 45/46: 2 szt.; roz. 41/42: 2 szt.; roz. 39/40: 2 szt.; roz. 37/38: 2 szt. – łącznie 10 par) 10 par
9. Spodenki Jammer 900 First (roz. 48: 1 szt.; roz. 46: 2 szt.; roz. 44: 2 szt. – łącznie 5 par) 5 par
 1. Sekcja lekkoatletyczna Obidowa:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Roler (sprzęt amatorski) 10 szt.
2. Gumy (sprzęt amatorski) 10 szt.
3. Ciężarki, 0,5 kg (sprzęt amatorski) 5 szt.
4. Ciężarki, 1 kg (sprzęt amatorski) 5 szt.
5. Piłka lekarska, 2 kg (sprzęt amatorski) 5 szt.
6. Piłka lekarska, 3 kg (sprzęt amatorski) 5 szt.
7. Piłka stabilizacyjna pełna (sprzęt amatorski) 5 szt.
8. Piłka stabilizacyjna połówka (sprzęt amatorski) 5 szt.
9. Kula treningowa, 4 kg (sprzęt amatorski) 1 szt.
10. Kula treningowa, 5 kg (sprzęt amatorski) 1 szt.
11. Mata do ćwiczeń (sprzęt amatorski) 10 szt.
12. Ściskacze do rąk (sprzęt amatorski) 10 szt.
13. Piłka rzutowo-chwytna (sprzęt amatorski) 10 szt.
14. Dysk gumowy, 0,8 kg (sprzęt amatorski) 2 szt.

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Bartosz Sójka:
e-mail: b.sojka@paralympic.org.pl
Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
a) Oferty muszą być złożone do dnia 28.08.2018 r. do godz. 24.00.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: b.sojka@paralympic.org.pl
Oferty otrzymane po 28.08.2018 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 29.08.2018 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

13. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały
14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W dniu 29.08.2018 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.
Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi do dnia 31.08.2018 r.

15. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Włącz się do ruchu”.

18. Uwagi końcowe
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Komitet Paraolimpijski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Komitet Paraolimpijski nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Postanowienia końcowe
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.