Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 51/2019

Data publikacji: 05.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 51/2019
dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu
„Sport jest dla Ciebie”.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Polski Komitet Paraolimpijski
Ul. Trylogii 2/16, 01–982, Warszawa
NIP: 5262358030
tel.: +48 22 824 08 72
Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników warsztatów sportowo-aktywizujących w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000469/BF/D z dnia 16.03.2018 r. podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:
37400000-2 – Sprzęt sportowy

4. Zadania po stronie Wykonawcy
• złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1)
w obszarze określającym sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego wyszczególnionego w dalszej części zapytania,
• złożenie w terminie załącznika nr 2,
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
• Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
• bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
• Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego
• przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
• uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
• Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 20.02.2019 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wypoczynku nieletnich;
 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2025 r.
Powyższe zapisy reguluje również załącznik nr 2.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w PLN (netto
i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
• Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem
z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
• Załącznik nr 2,
• Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla każdego elementu przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie netto oraz brutto, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.
• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie poniższe elementy: sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego dla uczestników warsztatów sportowo-aktywizujących:

  1. Rugby na wózkach:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Taśma naprawcza Power Duct Tape (czarna), 48x50m 40 szt.
2. Szytki MS3 24” 9 szt.
3. Szytki MS3 25” 9 szt.
4. SCHWALBE SV 9 DĘTKA 24×1.75/600x37A PRESTA 40mm 150 szt.
  1. Hokej na sledżach:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Łopatki hokejowe 30 szt.
  1. Kolarstwo torowe:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Łańcuch torowy Izumi V-Chain Super Tough 8 szt.
2. Tryb torowy Shimano Dura Ace FC 7600, 13 zębów 4 szt.
3. Tryb torowy Shimano Dura Ace FC 7600, 14 zębów 4 szt.
4. Tryb torowy Shimano Dura Ace FC 7600, 15 zębów 4 szt.
5. Tryb torowy Shimano Dura Ace FC 7600, 16 zębów 4 szt.
  1. Tenis stołowy:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Piłeczki do tenisa stołowego XUSHAOFA Seamless białe ***40+ (6 szt./opak) 91 opak.
2. Deska do tenisa stołowego Butterfly Primorac OFF- (JPN) u.FL 1 szt.
3. Drabinka koordynacyjna (szkoleniowa) InSPORTline Fitness 1 szt.
4. Siatka i słupki Badminton 6, 10 M ARTENGO 1 zest.
5. Deska do tenisa stołowego Butterfly Petr Korbel sk7 OFF u.AN 1 szt.
6. Deska do tenisa stołowego Tibhar Balsa IVL u.AN 1 szt.
7. Deska do tenisa stołowego Butterfly Petr Korbel JP OFF u.wklęsły 1 szt.
8. Deska do tenisa stołowego JOOLA Rosskopf Medium u.FL 1 szt.
9. Guma rehabilitacyjna Thera Band – rolka 45,5m – żółta 1 szt.
10. Deska do tenisa stołowego Tibhar Balsa SGS u.konkav 1 szt.
11. Deska do tenisa stołowego TSP Balsa 3,5 DEF+ 1 szt.
12. Deska do tenisa stołowego Tibhar Balsa 50 u.AN 1 szt.
13. Guma rehabilitacyjna Thera Band – rolka 45,5m – czerwona 1 szt.
14. Deska do tenisa stołowego Tibhar Stratus Power Wood u.AN 1 szt.
15. Deska do tenisa stołowego Butterfly Petr Korbel OFF u.AN 1 szt.
16. Deska do tenisa stołowego Butterfly Primorac OFF- (JPN) u.FL 1 szt.
  1. Pływanie:
L.p. Nazwa: Ilość:
1.

ARENA koszulka T-Shirt Unisex TL S/S TEE 1D34110 Biała

Nadruki: przód, lewa pierś – logo PKPar; tył, centralnie – logo World Para Swimming

Rozmiarówka: S – 10 szt.; M – 12 szt.; L – 12 szt.; XL – 4 szt.; XXL – 2 szt.

40 szt.
2.

ARENA plecak Spiky 2 Large 1E00440 Red Team Trening

Nadruki: na kieszonce od góry: logo PKPar

20 szt.
3.

ARENA ręcznik duży Handy Basen Plaża 100 x 150cm Royal White 2A49081

Nadruki: słownie „Polski Komitet Paraolimpijski”

20 szt.
Proszę o wcześniejsze przesłanie wizualizacji. Logotypy zostaną dostarczone na życzenie oferenta.
  1. Szermierka na wózkach:
L.p. Nazwa: Ilość:
1. Klinga szpadowa BF 7 szt.
2. Szabla Allstar z klingą zwykłą 1 szt.
3. Klinga szablowa BF „Maragine” 4 szt.
4. Klinga floretowa BF 4 szt.

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Bartosz Sójka:
e-mail: b.sojka@paralympic.org.pl
Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
a) Oferty muszą być złożone do dnia 12.02.2019 r. do godz. 24.00.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: b.sojka@paralympic.org.pl
Oferty otrzymane po 12.02.2019 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 13.02.2019 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu (wyrażona w PLN) – 100%
Najkorzystniejsza oferta dla danej pozycji otrzyma maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

13. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
Wartość brutto każdej pozycji wymienionej w zapytaniu – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Wmin / Wbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Wmin – wartość brutto oferty najtańszej
Wbad – wartość brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 13.02.2019 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.
Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi do dnia 13.02.2019 r.

15. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

18. Uwagi końcowe
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Komitet Paraolimpijski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Postanowienia końcowe
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych