STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 29/2018
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 29/2018

Data publikacji: 16 marca 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 29/2018

dotyczące usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

 

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Polski Komitet Paraolimpijski

ul. Trylogii 2/16, 01–982 Warszawa

NIP: 5262358030

tel.: +48 22 824 08 72

Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich, zgodnie
z wykazem znajdującym się w  punkcie 9, w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000413/BF/D z dnia 30.03.2017 r. podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 1. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

37400000-2 – Sprzęt sportowy

 

 1. Zadania po stronie Wykonawcy
 • złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1)
  w obszarze określającym sprzedaż i dostarczenie sprzętu sportowego specjalistycznego, zgodnie z wykazem znajdującym się w punkcie 9 niniejszego zapytanie,
 • złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

 

 1. Zadania po stronie Zamawiającego
 • przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
 • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 8 lokalizacji na terenie RP w terminie do 30.03.2018 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi;
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2024 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto).

Zamawiający wyraża zgodę na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto oraz netto, z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także podatku od towarów i usług), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

 

Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy:

 

Sprzedaż i dostarczenie pod wskazany adres sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek sekcji pływackiej

 

l.p. Nazwa sprzętu/akcesoriów ilość
1 Arena, strój startowy Carbon Air Jammer, 1A647  kolor  fuchsia, rom. UK 32 1
2 MP, okulary XCeeD Titanum Mirror, blue/black 1
3 Speedo, okulary Fastskin 3 elite Mirror 2
4 Arena, okulary Cobra Ultra Mirror 2
5 Head, okularki pływackie Tiger LSD clear/blue 5
6 Mad Wave, Long safety cord, długa 6-matrowa guma do treningu w wodzie, czerwona 2
7 Mad Wave, Long safety cord, długa 6-matrowa guma do treningu w wodzie, zielona 2
8 Arena, plecak SPIKY 2 LARGE, shattered BK 5
9 Arena, plecak SPIKY 2 LARGE, palms blue GR 5
10 Arena, worek na sprzęt fast swimbag black 10
11 Speedo, kostium Tempoflo Rippdleback, rozm. 38 1
12 Speedo, kostium Tempoflo Rippdleback, rozm. 40 2
13 Speedo, kostium Tempoflo Rippdleback, rozm. 36 1
14 Arena, duży ręcznik z  mikrofibry wymiary 145×90 cm 10
15 Arena, ręcznik Hiccup, kolor różowy 5
16 Arena, ręcznik Hiccup, kolor czerwony 5
17 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 34/35 B 1
18 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 36/37 C 1
19 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 2
20 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 2
21 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 42/43 F 2
22 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 44/45 G 1
23 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 46/47 H 1
24 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 2
25 Arena, Kickboard, deska do pływania 10
26 Arena, pullbuoy 10
27 Speedo wiosełka Biofuse Power Paddle New łapki do pływania, rozm. M 5
28 Speedo wiosełka Biofuse Power Paddle New łapki do pływania, rozm. L 2
29 Arena, ręcznik duży handy 100×150 cm 11
30 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 32/33 A 2
31 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 34/35 B 2
32 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 36/37 C 2
33 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 2
34 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 2
35 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 42/43 F 1
36 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 11
37 Arena, Kickboard, deska do pływania 11
38 Finis, Pullbuoy, rozm. Senior 8
39 Finis, Pullbuoy, rozm. Junior 3
40 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. S 6
41 Speedo, wiosełka Power Paddle, rozm. M 5
42 Arena, plecak fastpack 2.1 11
43 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 10
44 Arena, plecak fastpack 2.1 10
45 Arena, worek na sprzętfast mesh red team 10
46 Arena, ręcznik duży handy 100×150 cm 10
47 Speedo, wiosełka Biofuse Power Paddle New łapki do pływania, rozm. M 5
48 Speedo, wiosełka Biofuse Power Paddle New łapki do pływania, rozm. L 5
49 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 40/41 E 3
50 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 36/37 C 3
51 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 38/39 D 2
52 Finis, płetwy krótkie treningowe Z2 zoomers, rozm. 34/35 B 2
53 Arena, Kickboard, deska do pływania 10
54 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 10
55 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 10
56 Epsan Holland, Mata basenowa do makaronów, multicolor 150x50x3 cm 2
57 Epsan Holland, Mata do pływania z otworami floatholes, rozm. 1000×735/500×14 mm 2
58 Arena, ręcznik logo Towel, 80×170 cm 9
59 Arena, okulary Cobra Mirror Ultra 9
60 Speedo, wiosełka Biofuse Power Paddle New łapki do pływania, rozm. M 4
61 Speedo, wiosełka Biofuse Power Paddle New łapki do pływania, rozm. L 5
62 Arena, deska pullbuoy 9
63 Speedo, Kickboard, deska do pływania 9
64 Arena, czepek Poolish Moulded 9
65 Arena, Zatyczna Nose Clip Pro 9
66 Adidas, Strój adidas Kimana Jr CD4199, roz. 140cm 2
67 Adidas, Strój adidas Kimana Jr CD4199, roz. 170cm 1
68 Adidas, Kapielówki Core BS0460, roz. 140 1
69 Adidas, Kapielówki Core BS0460, roz. 158 2
70 Adidas, Kąpielówki Graphic CW4829, roz. 8 2
71 Adidas, Kąpielówki Graphic CW4829, roz. 9 1
72 Speedo, płetwy Biofuse Training Fin, roz. 35-36 2
73 Speedo, płetwy Biofuse Training Fin, roz. 37-38 4
74 Speedo, płetwy Biofuse Training Fin, roz. 39-41 1
75 Speedo, płetwy Biofuse Training Fin, roz. 42-43 2
76 Arena, Kickboard, deska do pływania 9
77 Fashy, rybka do wyławiania f4203 20
78 Jaked, deska treningowa z uchwytami 10
79 Finis, plecak Torque, wym. 33×45,7×26,7 cm 10
80 Zoggs, ręcznik le Towel 10
81 Finis, torba torque, wym. 63,5×27,9×30,4 cm 2
82 Aqua-speed, płetwy treningowe, rozm. 31-32 2
83 Aqua-speed, płetwy treningowe, rozm. 33-34 2
84 Aqua-speed, płetwy treningowe, rozm. 35-36 2
85 Aqua-speed, płetwy treningowe, rozm. 37-38 2
86 Aqua-speed, płetwy treningowe, rozm. 39-40 2
87 Aqua-speed, płetwy treningowe, rozm. 41-42 2
88 Aqua-speed, płetwy treningowe, rozm. 43-44 2
89 Aqua-speed, płetwy treningowe, rozm. 45-46 2
90 Aqua-speed, płetwy treningowe, rozm. 47-48 2
91 Speedo, okulary pływackie Merit Mirror, biało/niebieskie 2
92 Speedo, okulary pływackie Futura Biofuse, przeźroczysto/srebrne 2
93 Arena, okulary plywackie Spider Mirror junior blue 16
94 Makaron basenowy 20
95 Aqua-speed, ósemka do pływania 20
96 Profit, guma fitness Profit Light, wym. 120x15x0,35cm, żółta 5
97 Profit, guma fitness Profit Medium, wym. 120x15x0,45cm, niebieska 5
98 Profit, guma fitness Profit Heavy, wym. 120x15x0,55cm, czerwona 5
99 Fashy, siatka do nauki pływania 6
100 Gra podwodna Supertubes (3 tuby z pływającym pierscieniem,3 piłki) 2
101 Sommap, Monopłetwa Minos Black, rozm. 44/48 1
102 Sommap, Monopłetwa Triton Orange, rozm. 34/38 1
103 Finis, rurka czołowa Swimmers Snorkel Pink 2
104 Gymnic, piłki sensoryczne East Grip, 6 sztuk, średnica 12 cm 2
105 Meio, zestaw podwodnych obreczy, 4 szt., średnica 700 mm 2
106 Finis, Alignment Kickboard 4
107 Pas do nauki pływania, rozm. M 5
108 Klubben, Deska treningowa Junior 20
109 Arena, czepek startowy 3D RACE 91554, biały biały 10
110 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. S 5
111 Finis, pullbuoy Axis, mała deska ósemka, rom. M 5
112 Finis, Freestyler Hand Paddles, junior 10
113 Finis, Alignment Kickboard 10
114 Strechcordz, Long Belt slider długa guma, żółta 4
115 Strechcordz, Long Belt slider długa guma, zielona 3
116 Strechcordz, Long Belt slider długa guma, czerwona 3
117 Finis, rurka czołowa Freestyle Snorkel 10
118 Arena, ręcznik Hiccup 10
119 Arena, Okulary Cobra Ultra Core Lustrzane, błekitne 10
120 Meio, Mata pływająca 1970x975x60 mm 1
121 Finis, Forearm Fulcrum, junior 10
122 Waterfly, duża deska do pływania z otworami Basic 4 12
123 Espan Holland, Pull Buoy Blueboy ósemka, Junior 8
124 Espan Holland, Pull Buoy Blueboy ósemka, Senior 8
125 Espan Holland, rurka do pływania, fajka czołowa 10
126 Head, ręcznik sport Microfiber, 75×150 cm 20
127 Espan Holland, mata do pływania z otworami Floatholes 2
128 Tyr, okulary Velocity Mirror 20
129 Finis, Płetwy Positive Drive Fin – PDF, rozm. 38-40 1
130 Finis, Płetwy Positive Drive Fin – PDF, rozm. 41-43 1
131 Arena, plecak Skiky 2 Large, Royal 20
132 Mad Wave, guma treningowa Short Belt, czerwona 4
133 Mad Wave, guma treningowa Short Belt, zielona 2
134 Strechcordz, Grudge Belt, guma dla dwóch osób 2
135 Strechcordz, Guma Kick Trainer, zielona 1
136 Strechcordz, Guma Kick Trainer, żółta 1
137 Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta 1
138 Strechcordz Long Belt slider długa guma, czerwona 1
139 Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona 1
140 Strechcordz, Tow Tether – spadochron, żółty 2
141 Strechcordz, Tow Tether – spadochron, niebieski 1
142 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 26-29 2
143 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 29-33 2
144 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 33-35 2
145 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 35-37 3
146 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 37-39 3
147 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 39-42 3
148 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 42-44 3
149 Finis, Płetwy długie Long Floating Fin, rozmiar 44-46 2
150 Mad Wawe, płetwy krótkie Poll Colour, rozm. 34-35 1
151 Mad Wawe, płetwy krótkie Poll Colour, rozm. 36-37 2
152 Mad Wawe, płetwy krótkie Poll Colour, rozm. 38-39 2
153 Mad Wawe, płetwy krótkie Poll Colour, rozm. 40-41 2
154 Mad Wawe, płetwy krótkie Poll Colour, rozm. 42-43 2
155 Mad Wawe, płetwy krótkie Poll Colour, rozm. 44-45 1
156 Arena, czepek Smart Silicone długie włosy 2
157 Finis, monopłetwa Foil, żółta, rozm. S, 37-39 1
158 Finis, monopłetwa Foil, żółta, rozm. M, 40-42 1
159 Finis, monopłetwa Foil, żółta, rozm. L, 42-44 1
160 Arena, wiosełka Elite Finger, Acid Lime, 6
161 Espan Holland, łapki do pływania Strokemaster wiosełka, rozm, S 2
162 Espan Holland, łapki do pływania Strokemaster wiosełka, rozm, M 2
163 Espan Holland, łapki do pływania Strokemaster wiosełka, rozm, L 2
164 Head, damski kostium Solid Ultra, 452003, black, rozm. UK 30, PL 34 1
165 Head, damski kostium Photon Pro Col 452269WCO, rozm. 28 1
166 Funky Trunks, kapielówki chłopięce, Test Signal, rozm. 12, model FT32B01802 1
167 Arena, dziewczęcy strój pływacki Cell JR One Piece, 185908, rozm. 164 1
168 Arena, Juniorskie spodenki pływackie Phenix J Short, 128505, rozm. 164 1
169 Arena, Juniorskie spodenki pływackie Phenix J Short, 128505, rozm. 128 1
170 Arena, Juniorskie spodenki pływackie Phenix J Short, 128505, rozm. 152 1
171 Arena, Juniorskie spodenki pływackie Phenix J Short, 128505, rozm. 140 1
172 Funky Trunks, kąpielówki męskie Scatter Brain, rozm. L 1
173 Funky Trunks, kąpielówki męskie Wing Attack, FT01M01903, rozm. L 1
174 Funkita, kostium damski Puma Power Diamond, FS11L01207, rozm. 14 1
175 Head, damski kostium Tropic Byte Green, 452261GN, rozm. UK 30, PL 34 1
176 Arena, spodenki oporowe Square Drag Suit, rozm. M/D5 1
177 Finis, spodenki oporowe dwustronne Drag Suit, czarno/czerwone, rozm. M 1

 

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Główny Specjalista ds. projektów:

e-mail: m.kotwica@paralympic.org.pl

 

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

a) Oferty muszą być złożone do dnia 23.03.2018 r. do godz. 24.00.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.kotwica@paralympic.org.pl zatytułowaną następująco: „Oferta na sprzedaż sprzętu sportowego specjalistycznego w ramach projektu pt.: „Organizacja …” .

Oferty otrzymane po 23.03.2018 r. nie będą rozpatrywane.

b) Wybór ofert nastąpi w dniu 26.03.2018 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

 

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – sprzedaż sprzętu sportowego specjalistycznego. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie
z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 1. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena – 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 100%) * 100 = Ilość punktów

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Cbad – cena brutto oferty badanej

100 – współczynnik stały

 1. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 

W dniu 26.03.2018 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

 

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

 

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

 

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 26.03.2018 r.

 

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 1. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób
z niepełnosprawnościami”.

 

 1. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami
w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Komitet Paraolimpijski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Komitet Paraolimpijski nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych