STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Zapytanie ofertowe nr 177/2019
Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 177/2019

Data publikacji: 05.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 177/2019

dotyczące wyboru trenerów/instruktorów i fizjoterapeutów/masażystów prowadzących zajęcia podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 15.08.2019 r. do 27.08.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich”.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Polski Komitet Paraolimpijski
ul. Trylogii 2/16, 01–982 Warszawa
NIP: 5262358030
tel.: +48 22 824 08 72
Adres strony internetowej: www.paralympic.org.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa:
– prowadzenia przez 1 trenera/instruktora kolarstwa-handbike lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 96 godzin łącznie w okresie 15-27.08.2019 r.,
– prowadzenia przez 1 fizjoterapeutę/masażystę zajęć w liczbie min. 96 godzin łącznie w okresie 15-27.08.2019 r.
Zajęcia prowadzone będą przez 1 trenera/instruktora oraz 1 fizjoterapeutę/masażystę, zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego. Warsztaty sportowe prowadzone będą w ramach projektu pt. „Sport dla Wszystkich!”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/005131/BF/D z dnia 17.04.2019 r. podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paraolimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego
85142100-7 – Usługi fizjoterapii

4. Zadania po stronie Wykonawcy
• złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym usługę:
– prowadzenia przez 1 trenera/instruktora kolarstwa-handbike lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 96 godzin łącznie w okresie 15-27.08.2019 r.,
– prowadzenia przez 1 fizjoterapeutę/masażystę zajęć w liczbie min. 96 godzin łącznie w okresie 15-27.08.2019 r.
• złożenie w terminie załącznika nr 2,
• kompleksowe przeprowadzenie zajęć w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
• rzetelne i terminowe, zgodne z wymogami projektowymi realizowanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie dzienników obecności, dzienników zajęć,
• przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej
z prowadzeniem zajęć do 7 dni roboczych po zakończeniu pełnego miesiąca,
• informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• weryfikacja aktualnych badań lekarskich uczestników projektu dopuszczających ich do udziału w projekcie,
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dany częściowy przedmiot zamówienia,
• Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
• bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
• Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego
• przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
• uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
• Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie
15-27.08.2019 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków
Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:
• posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, czyli uprawnienia trenera/instruktora dyscypliny paraolimpijskiej lub inne uprawnienia do prowadzenia zajęć lub posiada uprawnienia fizjoterapeuty/masażysty lub posiada uprawnienia psychologa (lub inna specjalizacja),
• posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
• nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
• dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi,
• zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2026 r.
Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich i być ceną brutto wraz z narzutami pracodawcy (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia
i koszty).
Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
• Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem
z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
• Załącznik nr 2,
• Skan uprawnień,
• Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
• W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją w kwocie brutto wraz z narzutami pracodawcy (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty), a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.
• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy w zakresie zamówienia dotyczące danego wykonawcy:

– prowadzenia przez 1 trenera/instruktora kolarstwa-handbike lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 96 godzin łącznie w okresie
15-27.08.2019 r.,
– prowadzenia przez 1 fizjoterapeutę/masażystę zajęć w liczbie min. 96 godzin łącznie w okresie 15-27.08.2019 r.

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Bartosz Sójka:
e-mail: b.sojka@paralympic.org.pl
Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
a) Oferty muszą być złożone do dnia 12.08.2019 r. do godz. 24.00.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: b.sojka@paralympic.org.pl zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę prowadzenia warsztatów w ramach projektu pt.: „Sport jest dla wszystkich”.
Oferty otrzymane po 12.08.2019 r. nie będą rozpatrywane.
b) Wybór ofert nastąpi w dniu 13.08.2019 r. i zakończony zostanie protokołem.
12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 100%
Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (100%).

13. Sposób obliczenia oferty
Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
1. Cena – 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
((Cmin / Cbad) * 100%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały.

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 13.08.2019 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.
Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.
Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.
Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 13.08.2019 r.

15. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

18. Uwagi końcowe
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Polski Komitet Paraolimpijski może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Polski Komitet Paraolimpijski nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Postanowienia końcowe
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych.