STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Podsumowanie pierwszego etapu w ramach projektu „Olimpijczyk”
Aktualności

Podsumowanie pierwszego etapu w ramach projektu „Olimpijczyk”

W oparciu o zawartą w dniu 14 października 2015 roku umowę nr ZZB/000365/BF/D pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Polskim Komitetem Paraolimpijskim w okresie od 01.08.2015 r. do 31.12.2015 r. (wraz z działaniami uzupełniającymi w 01.2016 r.) zrealizowano pierwszą część zadania publicznego pn. „Olimpijczyk – przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijczyk”.

W powyższym okresie realizowany był cel główny zadania tj. zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym poprzez wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, a także poszczególne cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1 – zwiększenie aktywności ruchowej i poprawa sprawności fizycznej beneficjentów ostatecznych projektu – realizowane poprzez treningi i zajęcia sportowe w sekcjach macierzystych z trenerami klubowymi, konsultacje dietetyczne a także organizowane zgrupowania i zawody;

Cel szczegółowy 2 – nabycie, rozwinięcie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia wyników sportowych warunkujących udział beneficjentów ostatecznych projektu w Igrzyskach Paraolimpijskich – realizowane poprzez treningi i zajęcia sportowe w sekcjach macierzystych z trenerami klubowymi, organizowane zgrupowania i zawody, a także specjalistyczny monitoring i badania lekarskie oraz ich analizy;

Cel szczegółowy 3 – zwiększenie szans reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym – realizowane poprzez zakup niezbędnego sprzętu sportowego, odżywek i suplementów diety, udział w konferencjach organizowanych przez IPC oraz udział BO w zawodach na skalę międzynarodową;

Cel szczegółowy 4 – kształtowanie zasad zdrowej rywalizacji oraz umiejętności współzawodnictwa – realizowane poprzez organizowane konsultacje psychologiczne i konferencje upowszechniające realizowane zadanie publiczne;

W pierwszym etapie realizacji zadania publicznego wsparciem objętych zostało 186 osób
z następujących dyscyplin sportowych: lekka atletyka, pływanie, szermierka na wózkach, kolarstwo, handbike, wioślarstwo, podnoszenie ciężarów, strzelectwo sportowe, piłka siatkowa na siedząco, boccia, kajakarstwo, tenis na wózkach, żeglarstwo,  narciarstwo biegowe i biathlon, narciarstwo zjazdowe oraz hokej.

W okresie od sierpnia do grudnia odbyło się:

 • 61 zgrupowań i konsultacji. Trenerzy udzielili 6930,75 h wsparcia, fizjoterapeuci udzielili 2368 h wsparcia, psycholodzy udzielili 78 h wsparcia, dietetycy udzielili 43 h wsparcia oraz 4 h wsparcia pośredniego. Łącznie 9419,75 h wsparcia oraz 4 h wsparcia pośredniego.
 • 20 zawodów. Trenerzy udzielili 1448 h wsparcia, fizjoterapeuci udzielili 395,5 h wsparcia. Łącznie udzielono 1843,5 h wsparcia.

Łącznie podczas zgrupowań, konsultacji i zawodów udzielono 11 263,25 h wsparcia oraz 4 h wsparcia pośredniego.

W styczniu 2016 r. zakwalifikowanych do I etapu zostało:

 • 4 zgrupowania i konsultacje. Trenerzy udzielili 628 h wsparcia, fizjoterapeuta udzielił 130 h wsparcia, psycholog udzielił 50 h wsparcia. Łącznie 808 h wsparcia.
 • 2 wyjazdy na zawody. Trenerzy udzielili 147 h wsparcia, fizjoterapeuci udzielili 97 h wsparcia. Łącznie udzielono 244 h wsparcia.

Łącznie podczas zgrupowań, konsultacji i zawodów udzielono 1052 h wsparcia.

W ramach realizacji zadania publicznego umożliwiono przeprowadzenia specjalistycznych i diagnostycznych badań 132 osobom, a także zakupiono niezbędny w procesie przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich nowoczesny i spełniający specyficzne wymogi i przepisy Światowych Federacji sportu sprzęt sportowy dla 139 zawodników/zawodników objętych wsparciem, zgodnie z zaplanowanym dla nich tym rodzajem działań w IPD. Zakupy te zoptymalizowały, a także podniosły standard przygotowań i pomogły naszym sportowcom skutecznie rywalizować z zawodnikami dysponującymi niejednokrotnie sprzętem o wiele wyższej jakości. Należy pamiętać o tym, że sprzęt sportowy jest niezbędnym i racjonalnym elementem procesu treningowego, a jego dostępność podstawowym warunkiem dla postępu szkolenia i osiągania wyników sportowych. W ramach projektu (w ramach kosztów inwestycyjnych) kupiono m.in. wózek do walk szermierczych, platformę szermierczej, łódź wioślarską, wiosła wyczynowe, kajaki, czy też rowery handbike, sledge, system masażu uciskowego BTL, sztangi, ławki do wyciskania, zestawy kół wyścigowych.

W ramach projektu zrealizowano w dniu 14 grudnia 2015 r. konferencję upowszechniającą rezultaty projektu, w której wzięli udział m.in. Minister Sportu i Turystyki, przedstawiciele PFRON, PKOL, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zawodnicy i zawodniczki biorący udział w projekcie, a także wiele innych osób. W trakcie konferencji oprócz omówienia celów i rezultatów projektu podjęte zostały tematy dotyczące m.in. przygotowań do Rio 2016 i organizacji Igrzysk Paraolimpijskich, kariery dwutorowej zawodników/zawodniczek z niepełnosprawnością, a także profesjonalizacji sportu paraolimpijskiego.

 Realizacja projektu umożliwiła ponadto udział przedstawicieli PKPar w konferencjach organizowanych przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC):

 • na Konferencję i Walne Zgromadzenie Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego (EPC) – w Lizbonie (Portugalia) – 3 osoby.
 • na Konferencję IPC i Szkolenie Szefów Misji Paraolimpijskiej w Rio de Janeiro (Brazylia) – 2 osoby.
 • na Kongres Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) w Mexico City (Meksyk) – 2 osoby.

Udział w konferencjach organizowanych przez IPC przyczynił się do zapoznania przedstawicieli PKPar z obiektami na których przeprowadzone zostaną Igrzyska Paraolimpijskie, z uaktualnionymi przepisami sportowymi w poszczególnych dyscyplinach paraolimpijskich planowanych w Rio 2016, regulacjami kwalifikacyjnymi, zagadnieniami antydopingowymi. Szkolenie dostarczyło kompendium wiedzy o przygotowywanych igrzyskach i obowiązujących procedurach. Były omawiane m.in. sprawy kwalifikacji, akredytacji, zgłoszeń sportowych, klasyfikacji, telekomunikacji, transportu, żywienia, bezpieczeństwa, itp. Szkolenie pozwoliło na bezpośrednią konfrontację i orientację logistyczną związaną z podróżą, zakwaterowaniem, dojazdami na obiekty sportowe itp.

 Realizacja projektu pozwoliła określić założone w ramach projektu wskaźniki na poniższym poziomie:

 1. Wskaźnik nakładu – iloraz kwoty dofinansowania oraz liczby godzin wsparcia udzielonego: = 273,84
 2. Wskaźnik produktu – średnia liczba godzin wsparcia udzielonego jednemu beneficjentowi: = 66,21
 3. Wskaźnik rezultatu – liczba beneficjentów ostatecznych projektu, którzy rozwinęli kompetencje lub nabyli umiejętności określone dla nich indywidualnie jako cel działań rehabilitacyjnych w Indywidualnym Planie Działań: 35

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansował zaplanowane w ramach realizacji projektu działania w łącznej kwocie 3.372.388,59 zł.

Realizacja projektu przyczyniła się m.in. do:

 • zwiększenia ilości jednostek treningowych dla zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych.
 • poprawy parametrów fizycznych, psycho-motorycznych i kondycyjnych beneficjentów zadania.
 • ukształtowania zasad zdrowej rywalizacji oraz umiejętności współzawodnictwa wśród beneficjentów.
 • poprawy przygotowania mentalnego zawodników występujących w imprezach międzynarodowych.
 • poprawy wyposażenia zawodników w sprzęt sportowy.
 • zwiększenia ilości szans medalowych podczas imprez międzynarodowych i igrzysk paraolimpijskich.

Mamy nadzieję, że działania prowadzone w roku 2016 równie mocno przyczynią się do dalszego rozwoju, wsparcia zawodników i zawodniczek niepełnosprawnych oraz ich przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich, jak wsparcie realizowane w roku 2015.