STRONA GŁÓWNA > Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z Polskim Komitetem Paralimpijskim:

  • Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Paralimpijski, z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok.2 tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@paralympic.org.pl.

  • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z Administratorem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu jej prawidłowego wykonania.

  • Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych), prawne, doradcze, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  • Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  • Prawa osób fizycznych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail Administratora lub Inspektora Ochrony Danych lub pocztą na adres siedziby Administratora.

  • Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan do Administratora.

  • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.