Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 10.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 11.09.2018 r. do 19.09.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

  1. Postępowanie z dnia 31.08.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Marek Biernat Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 64 godzin 11-19.09.2018 r. Cena 100,00 pkt

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.