Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 27.12.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 10-19.01.2020 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 273/2019 z dnia 17.12.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  3. Integracyjny Klub Sportowy „Atak”

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Integracyjny Klub Sportowy „Atak” Usługa hotelowa i gastronomiczna 10-19.01.2020 r. Koszt oferty 100,00 pkt