Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 29.10.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 04-08.11.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 224/2019 z dnia 21.10.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Centrum Szkoleniowe TWINS

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centrum Szkoleniowe TWINS Usługa hotelowa i gastronomiczna 04-08.11.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt