Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 15-24.02.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie nr 52/2019 z dnia 06.02.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza”

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza” Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów sportowych 15-24.02.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt