Wydawnictwo zwarte „Sport paraolimpijski – nieograniczone możliwości” – w ramach umowy podpisanej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr ZZB/000536/BFID z dnia 17/04/2019 r. Wydawnictwo zostało opublikowane w nakładzie 5000 egzemplarzy. Jest to publikacja informująca o ostatnich dwudziestu latach rozwoju ruchu paraolimpijskiego w naszym kraju – historia nieznana i do tej pory nie mająca zwartej formy prezentacji. W historię tę wpisuje się także historia istnienia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w Polsce oraz w strukturach międzynarodowych (czyli pod International Paralympic Committee – Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim.).  Publikacja składała się z części opisowej, zdjęć, grafik oraz tabel. Jest to źródło informacji, w jaki sposób PKPar wspiera osoby niepełnosprawne w ostatnich latach oraz z jakich form wsparcia i z jakiej aktywności mogą skorzystać obecnie. Publikacja składa się w dużej mierze z fotografii archiwalnych oraz aktualnych, prezentujących historię ruchu paraolimpijskiego oraz PKPar. Wydawnictwo ma formę albumu dzięki czemu jest formą bardziej atrakcyjną dla odbiorców i ma większy wpływ na osiągniecie planowanych w projekcie celów.

W ramach projektu wydatkowano łączną kwotę 132 911.60 zł – co stanowi 35% wartości przyznanego dofinansowania.